Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των θέσεων του ΚΚΕ για την Υγεία — Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα (LIVE)

Δεί­τε σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση, από το κανά­λι του ΚΚΕ στο YouTube, τη δια­δι­κτυα­κή εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης των θέσε­ων του ΚΚΕ για την Υγεία, με θέμα «Το ΚΚΕ στο πλευ­ρό των υγειο­νο­μι­κών, στην πρώ­τη γραμ­μή του αγώ­να για: Απο­κλει­στι­κά δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας για το λαό και τις ανά­γκες του».

Ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα.

Παρεμ­βά­σεις από για­τρούς και υγειο­νο­μι­κούς από όλη την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο