Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαδοχικές ψυχρές εισβολές και αυτή την εβδομάδα φέρνουν χιόνια και στα πεδινά

Η κάθο­δος των ψυχρών αερί­ων μαζών προς τη χώρα μας, η οποία ξεκί­νη­σε με την κακο­και­ρία Διο­μή­δης (10–12/01/2022), ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στεί κατά κύμα­τα και κατά τη διάρ­κεια της νέας εβδο­μά­δας, σύμ­φω­να με τα προ­γνω­στι­κά στοι­χεία του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών/meteo.gr. Μάλι­στα αυξη­μέ­νες είναι οι πιθα­νό­τη­τες, ώστε η ψυχρή εισβο­λή που θα εκδη­λω­θεί το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο 22–23/01, να είναι η εντο­νό­τε­ρη, καθώς θα μετα­φέ­ρει θαλάσ­σιες πολι­κές αέριες μάζες.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, την Κυρια­κή 16/01 έλα­βε χώρα η πρώ­τη από μια νέα σει­ρά ψυχρών εισβο­λών, η οποία ήταν ξηρή και δε συνο­δεύ­τη­κε από φαι­νό­με­να. Το διή­με­ρο Τρί­τη 18/01 — Τετάρ­τη 19/01 θα ακο­λου­θή­σει μια δεύ­τε­ρη ψυχρή εισβο­λή, ελα­φρώς ισχυ­ρό­τε­ρη, η οποία θα δώσει πρό­σκαι­ρα φαι­νό­με­να στην Ανα­το­λι­κή και Νότια Ελλά­δα, μετα­ξύ των οποί­ων παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις σε περιο­χές της Εύβοιας και της Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς με σχε­τι­κά χαμη­λό υψό­με­τρο. Τέλος από το Σάβ­βα­το 22/01 ενδέ­χε­ται να εκδη­λω­θεί μια τρί­τη, ακό­μα ισχυ­ρό­τε­ρη ψυχρή εισβο­λή η οποία εμφα­νί­ζει αυξη­μέ­νες πιθα­νό­τη­τες να δώσει χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και σε πεδι­νά τμήματα.

Ποιος είναι όμως ο λόγος που η ατμο­σφαι­ρι­κή κυκλο­φο­ρία αυτού του τύπου παρου­σιά­ζει εμμο­νή; Η απά­ντη­ση βρί­σκε­ται 10 χιλιό­με­τρα πάνω από την επι­φά­νεια της Γης και στην κίνη­ση του αερο­χει­μά­ρου. Ο αερο­χεί­μα­ρος είναι ένα ισχυ­ρό ρεύ­μα αέρα σε ύψος περί­που 10 χιλιο­μέ­τρων από την επι­φά­νεια της Γης με κίνη­ση από τα δυτι­κά προς τα ανα­το­λι­κά. Η κίνη­ση του αερο­χει­μά­ρου καθο­ρί­ζει την δημιουρ­γία και τη κίνη­ση των βαρο­με­τρι­κών συστημάτων.

Τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες ο πολι­κός αερο­χεί­μα­ρος, κατευ­θυ­νό­με­νος από τον Κανα­δά προς την Ευρώ­πη, έχει εκτο­πι­στεί βορειό­τε­ρα από την μέση κλι­μα­τι­κή του θέση στην περιο­χή της Δυτι­κής Ευρώ­πης. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα την ανά­πτυ­ξη πεδί­ου υψη­λών πιέ­σε­ων στην Κεντρι­κή και Δυτι­κή Ευρώ­πη, όπου επι­κρα­τούν καλές και­ρι­κές συν­θή­κες, ανομ­βρία και κατά δια­στή­μα­τα υψη­λές για την επο­χή θερ­μο­κρα­σί­ες. Ανα­το­λι­κό­τε­ρα ωστό­σο, στην περιο­χή της Σκαν­δι­να­βί­ας και της Δυτι­κής Ρωσί­ας, ο αερο­χεί­μα­ρος στρέ­φε­ται προς νότο, μετα­φέ­ρο­ντας ψυχρές αέριες μάζες κατά κύμα­τα νοτιό­τε­ρα, μοτί­βο που ανα­μέ­νε­ται να διατηρηθεί.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο