Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαζύγιο, αποχωρούν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση

Αφού μαζί «χτύ­πη­σαν» αλύ­πη­τα τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και ενέ­πλε­ξαν τη χώρα σε επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ιμπε­ρια­λι­σμούς, ήρθε το βολι­κό δια­ζύ­γιο των εταί­ρων της συγκυβέρνησης.

«Οι ΑΝΕΛ απο­χω­ρού­με από την κυβέρ­νη­ση» ανα­κοί­νω­σε σε δηλώ­σεις του ο Πάνος Καμ­μέ­νος εξερ­χό­με­νος από το Μέγα­ρο Μαξί­μου μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον πρω­θυ­πουρ­γό το πρωί της Κυριακής.

Ερω­τή­θη­κε αν θα άρει την εμπι­στο­σύ­νη του προς την κυβέρ­νη­ση ωστό­σο δεν το διευ­κρί­νι­σε καθώς απά­ντη­σε ότι θα ειπω­θούν περισ­σό­τε­ρα στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου που θα δώσει σε λίγο.

Θυμί­ζου­με ότι την Παρα­σκευή στη συνε­δρί­α­ση της ΚΟ των ΑΝΕΛ η πλειο­ψη­φία των βου­λευ­τών τάχθη­κε κατά της απο­χώ­ρη­σης των υπουρ­γών από την κυβέρνηση.

Περισ­σό­τε­ρα σε λίγο

Δια­ζύ­γιο, απο­χω­ρούν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο