Διαζύγιο, αποχωρούν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση

Αφού μαζί «χτύ­πη­σαν» αλύ­πη­τα τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και ενέ­πλε­ξαν τη χώρα σε επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ιμπε­ρια­λι­σμούς, ήρθε το βολι­κό δια­ζύ­γιο των εταί­ρων της συγκυ­βέρ­νη­σης. «Οι ΑΝΕΛ απο­χω­ρού­με από την κυβέρ­νη­ση» ανα­κοί­νω­σε σε δηλώ­σεις του ο Πάνος Καμ­μέ­νος εξερ­χό­με­νος από το Μέγα­ρο Μαξί­μου μετά τη συνά­ντη­ση που είχε με τον πρω­θυ­πουρ­γό το πρωί της Κυρια­κής. Ερω­τή­θη­κε αν … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δια­ζύ­γιο, απο­χω­ρούν οι ΑΝΕΛ από την κυβέρ­νη­ση.