Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διακήρυξη καταδίκης του εμπάργκο με αμέριστη αλληλεγγύη στην Κούβα υπογράφηκε στη Διεθνή Συνάντηση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Το έγγρα­φο εκφρά­ζει την πιο έντο­νη κατα­δί­κη του άδι­κου, παρά­νο­μου και απάν­θρω­που απο­κλει­σμού-εμπάρ­γκο ‑απαι­τώ­ντας, για άλλη μια φορά, τον άμε­σο και άνευ όρων τερ­μα­τι­σμό του, που δια­τη­ρεί η κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών κατά της Κούβας.

Το κεί­με­νο προ­τρέ­πει τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να απαι­τή­σει από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ να συμ­μορ­φω­θεί με τα πολυά­ριθ­μα ψηφί­σμα­τα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του ΟΗΕ που κατα­δι­κά­ζουν τον απο­κλει­σμό και ζητούν την άρση του.

Παρου­σιά­στη­κε χτες Σάβ­βα­το — τυπι­κά από τα ΚΚ Ισπα­νί­ας και Τουρ­κί­ας, Δια­κή­ρυ­ξη που ‑αλλη­λέγ­γυα με την Κού­βα κατα­δι­κά­ζει τον απο­κλει­σμό, η οποία επι­κυ­ρώ­θη­κε και υπο­γρά­φη­κε από όλες τις αντι­προ­σω­πεί­ες στην XXII Διε­θνή Συνά­ντη­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των που ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα στην Αβά­να με την τελε­τή λήξης και το ξεπροβόδισμα.

Ο Γραμ­μα­τέ­ας Διε­θνών Σχέ­σε­ων του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Ισπα­νί­ας, Manuel Pineda, δήλω­σε ότι αυτή η συναί­νε­ση οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι, παρά τις δια­φο­ρές μετα­ξύ των αρι­στε­ρών κινη­μά­των του κόσμου, η άνευ όρων αλλη­λεγ­γύη προς την κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση και η κατα­δί­κη ‑τόσο του απο­κλει­σμού που βλά­πτει τον κου­βα­νι­κό λαό για περισ­σό­τε­ρες από έξι δεκα­ε­τί­ες, όσο και τα περισ­σό­τε­ρα από 240 μέτρα που εγκρί­θη­καν κατά τη διάρ­κεια της κυβέρ­νη­σης Ντό­ναλντ Τραμπ, καθώς και η απόρ­ρι­ψη της άδι­κης συμπε­ρί­λη­ψης της Κού­βας στη λίστα των χωρών που υπο­τί­θε­ται ότι χορη­γούν η τρο­μο­κρα­τία, απο­τε­λούν σημείο συνάντησης.

Σχε­τι­κά με αυτό το θέμα, εξή­γη­σε ότι οι Μεγά­λες Αντίλ­λες, αυτό που κάνουν είναι να μοι­ρά­ζουν την αδελ­φο­σύ­νη και την αλλη­λεγ­γύη στον κόσμο, να στέλ­νουν δασκά­λους και για­τρούς σε όποια χώρα το έχει ανά­γκη. «Για αυτόν τον λόγο, μας φαί­νε­ται απί­στευ­το ότι οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, οι οποί­ες είναι αφο­σιω­μέ­νες στην προ­ώ­θη­ση των πολέ­μων, περι­λαμ­βά­νουν την Κού­βα σε αυτόν τον περι­βό­η­το κατά­λο­γο», είπε επί­σης ο ευρω­βου­λευ­τής στον Τύπο.

«Ο αποκλεισμός συνιστά κατάφωρη, μαζική και συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κουβανικού λαού και είναι το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της χώρας.

«Απορ­ρί­πτου­με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση αυτής της εγκλη­μα­τι­κής πολι­τι­κής, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της υιο­θέ­τη­σης 243 μέτρων κατά τη διάρ­κεια της δια­κυ­βέρ­νη­σης Ντό­ναλντ Τραμπ, με στό­χο την επι­δεί­νω­ση της οικο­νο­μι­κής ασφυ­ξί­ας και της εμπο­ρι­κής πολιορ­κί­ας, που παρα­μέ­νουν άθι­κτες μέχρι σήμε­ρα», προ­σθέ­τει το κείμενο.

Επί­σης, καταγ­γέλ­λει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά την ευκαι­ρια­κή εφαρ­μο­γή αυτών των μέτρων, ακό­μη και σε μια επο­χή που ο κου­βα­νι­κός λαός αντι­με­τώ­πι­ζε τις επι­πτώ­σεις της παν­δη­μί­ας COVID-19, «μετα­τρέ­πο­ντας τον απο­κλει­σμό σε πραγ­μα­τι­κό έγκλη­μα κατά της ανθρω­πό­τη­τας που δια­πρά­χθη­κε κατά του κου­βα­νι­κού λαού».

Κατα­δί­κα­σαν επί­σης τις προ­σπά­θειες απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης της εσω­τε­ρι­κής κατά­στα­σης στην Κού­βα, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μέσα αντι­συμ­βα­τι­κού πολέ­μου, ανα­τρο­πής και εκστρα­τεί­ες μέσων ενη­μέ­ρω­σης ενα­ντί­ον «του ηρω­ι­κού λαού της Κού­βας και της κυβέρ­νη­σής της».

Η δήλω­ση απορ­ρί­πτει την άδι­κη συμπε­ρί­λη­ψη από την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ στον ψευ­δή και μονο­με­ρή κατά­λο­γο των χωρών που φέρο­νται ως χορη­γοί της τρο­μο­κρα­τί­ας «στην Κού­βα που μετα­φέ­ρει χιλιά­δες για­τρούς, νοση­λευ­τές και δασκά­λους αλλη­λέγ­γυους σε όλες τις χώρες που έχουν ανά­γκη, όπως και όπως έχει γίνει φαί­νε­ται στον αγώ­να κατά της παν­δη­μί­ας COVID-19».

Επι­κύ­ρω­σαν την «πιο στα­θε­ρή δέσμευ­ση αλλη­λεγ­γύ­ης με τον κου­βα­νι­κό λαό, την επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση και το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Κού­βας να δια­τη­ρή­σουν την κυριαρ­χία και την ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας και να κρα­τή­σουν ζωντα­νή την από­φα­ση για την οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού».

«Η Κού­βα δεν είναι και δεν θα είναι μόνη. Κάτω ο απο­κλει­σμός!» κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Ο ανα­πλη­ρω­τής επι­κε­φα­λής του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας, Χουάν Κάρ­λος Μαρ­σάν Αγκι­λέ­ρα, εξή­γη­σε ότι οι συζη­τή­σεις αυτή την ημέ­ρα επι­κε­ντρώ­θη­καν στην ανά­γκη ενί­σχυ­σης της ενό­τη­τας και του συντο­νι­σμού γύρω από τον αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αγώ­να και την προ­ώ­θη­ση της ειρή­νης και της δικαιο­σύ­νης προς όφε­λος των λαών μας.

Πηγή granma

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο