Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διακαής

Δου­λειά 7 μέρες τη βδο­μά­δα και λιγό­τε­ρες αργί­ες ζήτη­σε ο ιδιο­κτή­της της αλυ­σί­δας «Jumbo», επει­δή μόνο έτσι «σεβό­μα­στε τον κατα­να­λω­τή»! Η πλή­ρης «απε­λευ­θέ­ρω­ση» του ωρα­ρί­ου των κατα­στη­μά­των, άρα και η περαι­τέ­ρω διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας, είναι δια­κα­ής πόθος των μεγα­λο­α­φε­ντι­κών, που τον ικα­νο­ποιούν όλες οι κυβερ­νή­σεις, ξηλώ­νο­ντας σαν το που­λό­βερ την αργία της Κυρια­κής. Πατώ­ντας σ’ αυτό το άγριο αντερ­γα­τι­κό πλαί­σιο, το επό­με­νο βήμα οδη­γεί σε ανοι­χτά κατα­στή­μα­τα χωρίς κανέ­ναν περιο­ρι­σμό και σε εκμε­τάλ­λευ­ση των εργα­ζο­μέ­νων χωρίς «ταβά­νι». Το γεγο­νός πάντως ότι οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες επι­κα­λού­νται το «δικαί­ω­μα» του κατα­να­λω­τή να ψωνί­ζει όποια μέρα της βδο­μά­δας του αρέ­σει, μας ξεπερ­νά­ει… Κάποιος να τους πει ότι οι εργα­ζό­με­νοι στο Εμπό­ριο είναι κι αυτοί «κατα­να­λω­τές», ενώ κι από τους άλλους κλά­δους οι εργα­ζό­με­νοι μπο­ρούν εύκο­λα να κατα­λά­βουν τι σημαί­νει για την υγεία, αλλά και για την οικο­γε­νεια­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή να δου­λεύ­ει κανείς 7 μέρες τη βδο­μά­δα. Να σημειώ­σου­με πάντως ότι τις δηλώ­σεις αυτές ο ιδιο­κτή­της του «Jumbo» τις έκα­νε απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση υπουρ­γού, στη συνέ­λευ­ση μετό­χων της εται­ρεί­ας. Σαν να ήθε­λε δηλα­δή η κυβέρ­νη­ση να βάλει τα δικά της λόγια (και σχέ­δια) στο στό­μα της «αγο­ράς», προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας το επό­με­νο μεγά­λο χτύ­πη­μα στον χρό­νο εργα­σί­ας και στην αργία της Κυριακής.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

 

Σαρλ Πιερ Μπω­ντλαίρ: Τ’ απα­γο­ρευ­μέ­να και τα επιλήψιμα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο