Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διακινητής «οδήγησε» στο θάνατο τρεις μετανάστες — Εφτά τραυματίες

Τρία άτο­μα σκο­τώ­θη­καν και επτά τραυ­μα­τί­στη­καν σε τρο­χαίο δυστύ­χη­μα που σημειώ­θη­κε, νωρίς το πρωί, στην Εγνα­τία Οδό, λίγα χιλιό­με­τρα έξω από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, με κατεύ­θυν­ση προς το νομό Ροδόπης.

Αυτο­κί­νη­το με πινα­κί­δες Ιτα­λί­ας, που μετέ­φε­ρε­με­τα­νά­στες, εξε­τρά­πη της πορεί­ας του, με απο­τέ­λε­σμα να χάσουν ακα­ριαία τη ζωή τους δύο άνδρες, ενώ μια γυναί­κα εξέ­πνευ­σε κατά τη διάρ­κεια χει­ρουρ­γι­κής επέμ­βα­σης στο Πανε­πι­στη­μια­κό Νοσο­κο­μείο Έβρου. Ακό­μη ένα άτο­μο, σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νο, βρί­σκε­ται στο χει­ρουρ­γείο αυτή την ώρα, ενώ μετα­ξύ των τραυ­μα­τιών είναι και δύο παι­διά, τα οποία νοση­λεύ­ο­νται εκτός κινδύνου.

Σύμ­φω­να με τις έως τώρα πλη­ρο­φο­ρί­ες οι τραυ­μα­τί­ες κατά­γο­νται από το Ιράκ και τη Συρία και παρε­λή­φθη­σαν από τον Δια­κι­νη­τή από κάποιο σημείο του Έβρου.

Ο δια­κι­νη­τής, ο οποί­ος ήταν και ο οδη­γός του αυτο­κι­νή­του, φέρε­ται να επι­χεί­ρη­σε να δια­φύ­γει μετά την εκτρο­πή του οχή­μα­τος, σύμ­φω­να με τη μαρ­τυ­ρία μιας εκ των τραυματιών.

ΤΕ ΕΒΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ: Ανακοίνωση για το θάνατο μεταναστών σε τροχαίο στην Αλεξανδρούπολη

Ο κατά­λο­γος των θυμά­των των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων δεν έχει τέλος, σημειώ­νει η ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ με αφορ­μή το θάνα­το τριών μετα­να­στών και τον τραυ­μα­τι­σμό εφτά, σε τρο­χαίο στην Αλεξανδρούπολη.

Σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Η ανα­ζή­τη­ση μιας καλύ­τε­ρης ζωής έλη­ξε άδο­ξα για ακό­μα τρεις συναν­θρώ­πους μας. Θύμα­τα ενός πολέ­μου, για την αντι­πα­ρά­θε­ση των ιμπε­ρια­λι­στών για το ποιος θα βάλει στο χέρι τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, ποιος θα κυριαρ­χή­σει στο ενερ­γεια­κό παι­χνί­δι, ποιος θα ελέγ­ξει τους δρό­μους μετα­φο­ράς της Ενέρ­γειας και των εμπορευμάτων.

Τερά­στιες και οι ευθύ­νες της συγκυ­βέρ­νη­σης, που επι­μέ­νει στην εφαρ­μο­γή της απα­ρά­δε­κτης συμ­φω­νί­ας Τουρ­κί­ας — ΕΕ, που έχει οδη­γή­σει στον εγκλω­βι­σμό στη χώρα μας χιλιά­δων προ­σφύ­γων. Που έφε­ρε το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο με πρό­σχη­μα τον έλεγ­χο των προ­σφυ­γι­κών ροών, που εμπλέ­κει τη χώρα σε ένα επι­κίν­δυ­νο παι­χνί­δι με επί­κε­ντρο τον έλεγ­χο των ενερ­γεια­κών δια­δρο­μών και όχι μόνο και μόνι­μα θύμα­τα τους λαούς.

Ο ελλη­νι­κός λαός εδώ και τώρα χρειά­ζε­ται να απαιτήσει:

- Τον απε­γκλω­βι­σμό των προ­σφύ­γων και τη διεκ­δί­κη­ση του δικαιώ­μα­τός τους να πάνε στις χώρες που θέλουν, κόντρα στις συμ­φω­νί­ες και τους κανο­νι­σμούς της ΕΕ.

- Αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες ζωής για τους πρό­σφυ­γες και τα παι­διά τους, όσο και­ρό παρα­μεί­νουν στην Ελλά­δα, μακριά από μηχα­νι­σμούς στη­μέ­νους και χρη­μα­το­δο­τη­μέ­νους από τους ίδιους τους θύτες τους, όπως είναι οι ΜΚΟ.

- Να κλεί­σουν όλες οι ξένες βάσεις και στρα­τιω­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις. Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα Βαλκάνια».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο