Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διακόπηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής για να εξεταστεί το αίτημα αναβολής του Νίκου Μιχαλολιάκου

Δια­κό­πη­κε για τις 26 Ιου­λί­ου η δίκη της Χρυ­σής Αυγής, προ­κει­μέ­νου να εξε­τα­στεί το αίτη­μα ανα­βο­λής του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Το δικα­στή­ριο, προ­κει­μέ­νου να έχει σαφή εικό­να για την κατά­στα­ση του αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής που νόση­σε από κορω­νο­ϊό, ζήτη­σε από την υπε­ρά­σπι­σή του να προ­σκο­μί­σει στην επό­με­νη συνε­δρί­α­ση ένα πρό­σφα­το ανα­λυ­τι­κό πιστο­ποι­η­τι­κό για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του και εφό­σον είναι εφι­κτό, για την πρό­βλε­ψη των για­τρών ως προς τον χρό­νο που απαι­τεί­ται για την απο­κα­τά­στα­ση των προ­βλη­μά­των που αντιμετωπίζει.

Σύμ­φω­να με τους συνη­γό­ρους του κατα­δι­κα­σθέ­ντος σε κάθειρ­ξη 13 ετών, ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος μετά από πολυ­ή­με­ρη νοση­λεία σε ΜΕΘ βρί­σκε­ται πλέ­ον σε κέντρο απο­κα­τά­στα­σης για προ­βλή­μα­τα που αντιμετωπίζει.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο