Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαμάντω Μανωλάκου: Η αντιλαϊκή πολιτική του Μακρόν θρέφει την Λεπέν στη Γαλλία

Η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που ασκεί­ται στη Γαλ­λία, τώρα από τον Μακρόν, είναι αυτή που θρέ­φει την Λεπέν στη Γαλ­λία, τόνι­σε η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου βου­λευ­τής του ΚΚΕ μιλώ­ντας το πρωί της Δευ­τέ­ρας στο κανά­λι της βου­λής για τα απο­τε­λέ­σμα­τα του πρώ­του γύρου των γαλ­λι­κών προ­ε­δρι­κών εκλογών.

Σημεί­ω­σε ότι οι φασί­στες χρη­σι­μο­ποιούν τον λαϊ­κι­σμό για να παγι­δεύ­ουν λαϊ­κές ψήφους. Για τον Μελαν­σόν ανέ­φε­ρε ότι το κόμ­μα του είναι ένα οπουρ­του­νι­στι­κό σοσια­λι­στι­κό κόμ­μα που δεν συγκρού­ε­ται με την αστι­κή δια­χεί­ρι­ση, δεν μιλά­ει για ανα­τρο­πή της εκμε­τάλ­λευ­σης. Πρό­σθε­σε πως το αντί­δο­το στο φόβη­τρο του φασι­σμού είναι ο αγώ­νας του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος για το βιο­τι­κό επί­πε­δο και για τη δική του εξου­σία, δεν υπάρ­χει άλλη λύση.

Επί­σης, ανά­φε­ρε ότι σχε­δόν έχει εξα­φα­νι­σθεί το Γαλ­λι­κό ΚΚ διό­τι συγκυ­βέρ­νη­σε με τη σοσιαλ­δη­μο­κρα­τία την περί­ο­δο των βομ­βαρ­δι­σμών της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και συμ­βι­βά­στη­κε και δεν υπε­ρα­σπί­στη­κε τα δικαιώ­μα­τα του λαού, το ίδιο έγι­νε και στην Ιταλία.

Για την ακρί­βεια τόνι­σε τις προ­τά­σεις του ΚΚΕ για κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ και των ειδι­κών φόρων κατα­νά­λω­σης σε ενέρ­γεια, καύ­σι­μα και βασι­κά είδη δια­τρο­φής για να ανα­κου­φι­στεί ο λαός. Πρό­σθε­σε ότι όταν πρό­κει­ται να δοθούν χρή­μα­τα στο κεφά­λαιο τότε υπάρ­χουν χρή­μα­τα και όταν είναι να ικα­νο­ποι­η­θούν λαϊ­κές ανά­γκες τότε οι κυβερ­νή­σεις επι­κα­λού­νται τη δημο­σιο­νο­μι­κή σταθερότητα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο