Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαμάντω Μανωλάκου: Το ΚΚΕ την επόμενη μέρα θα είναι στον αγώνα κατά της αντιλαϊκής πολιτικής 

Την επό­με­νη μέρα το ΚΚΕ θα είναι στο μετε­ρί­ζι του αγώ­να κατά της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, τόνι­σε η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και υπο­ψή­φια δήμαρ­χος Πει­ραιά με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Μιλώ­ντας στην ΕΡΤ1 σημεί­ω­σε πως οι εκλο­γές έγι­ναν σε συν­θή­κες πόλω­σης με κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα, ενώ δόθη­κε χαρα­κτή­ρας δημο­ψη­φί­σμα­τος. Τόνι­σε πως η φωνή του ΚΚΕ δια­φέ­ρει από τις υπό­λοι­πες και πως στις περιο­δεί­ες και στις συζη­τή­σεις από τον κόσμο εκφρά­στη­κε προ­βλη­μα­τι­σμός ακό­μα και από όσους ήθε­λαν να ψηφί­σουν ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, που το έκα­ναν με μισή καρδιά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο