Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαμαρτυρία αύριο Παρασκευή 8/4 στο Υπουργείο Άμυνας: Όχι στην αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων και υλικού στην Ουκρανία

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας αύριο Παρα­σκευή στις 12 το μεση­μέ­ρι στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας για να κατα­δι­κα­στεί η εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και για να ματαιω­θεί κάθε απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και υλι­κού στην Ουκρα­νία, στη Βουλ­γα­ρία ή αλλού διορ­γα­νώ­νουν εργα­τι­κά σωμα­τεία, η ΕΕΔΥΕ, σύλ­λο­γοι αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, η ΟΓΕ και φορείς του λαϊ­κού κινή­μα­τος που συμ­με­τέ­χουν στην Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις. 

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις καλεί σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στην παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας την Παρα­σκευή 8 Απρί­λη, στις 12 μ. στο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας για να κατα­δι­κα­στεί η εμπλο­κή της Ελλά­δας στους πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και για να ματαιω­θεί κάθε απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και υλι­κού στην Ουκρα­νία, στη Βουλ­γα­ρία ή αλλού!

Ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία ανά­με­σα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ με τη Ρωσία δεν έχει καμιά απο­λύ­τως σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες του ουκρα­νι­κού λαού! Είναι ένας πόλε­μος άδι­κος, που έχει να κάνει με τους αντα­γω­νι­σμούς για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη μοι­ρα­σιά των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, των δρό­μων μετα­φο­ράς ενέρ­γειας κι εμπο­ρευ­μά­των, των σφαι­ρών επιρροής!

Καταγ­γέλ­λου­με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ που εμπλέ­κει ολο­έ­να βαθύ­τε­ρα τη χώρα μας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Παί­ζει με τη φωτιά του πολέ­μου στο όνο­μα των συμ­βα­τι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων της Ελλά­δας στο πλαί­σιο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η χώρα μας έχει μετα­τρα­πεί σε απέ­ρα­ντο πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο, αλλά ταυ­τό­χρο­να και σε μαγνή­τη αντι­ποί­νων, με τις Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις απ’ άκρη σ’ άκρη να βρί­σκο­νται σε ετοι­μό­τη­τα και να συμ­με­τέ­χουν στις πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις. Οι αυτο­κι­νη­τό­δρο­μοι, οι σιδη­ρό­δρο­μοι, τα λιμά­νια και τα πολι­τι­κά αερο­δρό­μια έχουν τεθεί στη διά­θε­ση των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών δυνά­με­ων για να συμ­βάλ­λουν στους επι­κίν­δυ­νους αυτούς σχεδιασμούς!

Κατα­δι­κά­ζου­με την προ­ε­τοι­μα­σία από πλευ­ράς της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να απο­στεί­λει τμή­μα­τα των ελλη­νι­κών ενό­πλων δυνά­με­ων στους σχη­μα­τι­σμούς μάχης (battlegropus), στο πλαί­σιο της Δύνα­μης Ταχεί­ας Aντί­δρα­σης του ΝΑΤΟ στη Βουλ­γα­ρία! Οι ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις δεν έχουν καμιά δου­λειά έξω από τα σύνορα!

Απαι­τού­με:

Να ματαιω­θεί κάθε απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και υλι­κού στην Ουκρα­νία, στη Βουλ­γα­ρία ή αλλού!

Απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ

Αλλη­λεγ­γύη στον ουκρα­νι­κό, στον ρωσι­κό και στους άλλους λαούς της περιοχής!»

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο