Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαμαρτυρία μελισσοκόμων στο Σύνταγμα

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας πραγ­μα­το­ποιούν στο Σύνταγ­μα μελισ­σο­κό­μοι από διά­φο­ρους νομούς της χώρας. Δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τός τους και τα χρό­νια προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο κλάδος.

«Τα προ­βλή­μα­τα των μελισ­σο­κό­μων όπως και όλων είναι χρό­νια και δεν βλέ­που­με να λύνο­νται» σημεί­ω­σε σε δήλω­σή του στον 902.gr ο Δημή­τρης Κόκο­τος, μέλος του ΔΣ του Μελισ­σο­κο­μι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών – Πει­ραιώς και Περι­χώ­ρων, προ­σθέ­το­ντας ότι «η από­φα­ση των μελισ­σο­κο­μι­κών Συλ­λό­γων είναι να συνε­χι­στεί ο αγώ­νας με κάθε τρόπο».

Στο πλευ­ρό τους παρα­βρί­σκο­νται η Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής και ο Γιώρ­γος Τάτσης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο