Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαμαρτυρία συνταξιούχων για τον οικονομικό στραγγαλισμό των οργανώσεών τους

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις για τη μη κατα­βο­λή από το υπουρ­γείο των συν­δρο­μών τους, που οι ίδιοι  οικειο­θε­λώς κατα­βάλ­λουν στο ύψος των 0,20 λεπτών μηνιαί­ως, για τις λει­τουρ­γι­κές ανά­γκες των συν­δι­κα­λι­στι­κών τους οργανώσεων

«Μέχρι σήμε­ρα δεν έχου­με απά­ντη­ση στο ερώ­τη­μα για­τί για υφι­στά­με­νη νομο­θε­τη­μέ­νη διά­τα­ξη περί κατα­νο­μής της κρά­τη­σης 0,20 ευρώ, που οι ίδιοι οι συντα­ξιού­χοι πλη­ρώ­νουν, για κάλυ­ψη των λει­τουρ­γι­κών δαπα­νών των σωμα­τεί­ων τους, δεν υπο­γρά­φε­ται η Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση για την υλο­ποί­η­σή της. Έτσι οι δικαιού­χες συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις δεν έχουν λάβει τα χρή­μα­τα που προ­βλέ­πο­νται, δικαιού­νται και αντι­στοι­χούν στα έτη από 2018, για τις λει­τουρ­γι­κές τους δαπά­νες και κιν­δυ­νεύ­ουν με εξώ­σεις από τα γρα­φεία τους, αλλά και να μη δύνα­νται να αντα­πο­κρι­θούν στις λοι­πές σοβα­ρές και κύριες υπο­χρε­ώ­σεις τους (λογα­ρια­σμοί κοι­νής ωφέ­λειας, μισθοί, εκδη­λώ­σεις και δρά­σεις για τα μέλη μας κλπ.)» σημειώ­νουν οι Συντα­ξιου­χι­κές Οργανώσεις.

«Ο κόμπος, όπως κατα­λα­βαί­νε­τε, έχει φθά­σει στο χτέ­νι», επι­ση­μαί­νουν και συμπλη­ρώ­νουν ότι «τα σωμα­τεία μας δεν αντέ­χουν άλλο αυτή την απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση και σας καλού­με πέρα από το τι σκέ­φτε­στε να πρά­ξε­τε στο μέλ­λον, τώρα άμε­σα να υπο­γρά­ψε­τε την Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση και να απο­δο­θούν στα σωμα­τεία μας τα ήδη συσ­σω­ρεύ­θε­ντα ποσά που είναι σε ειδι­κό λογα­ρια­σμό στον ΕΦΚΑ».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο