Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαπραγματεύσεις και πολιτικές ανακατατάξεις στην Ιταλία ενόψει εκλογών

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται πολι­τι­κές διερ­γα­σί­ες στην Ιτα­λία μετά την πτώ­ση της κυβέρ­νη­σης «εθνι­κής ενό­τη­τας» του Μ. Ντρά­γκι και την προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλο­γών για τις 25 Σεπτέμβρη.

Στα τελευ­ταία γκά­λοπ, η άκρα δεξιά των Αδελ­φών της Ιτα­λί­ας και το κεντρο­α­ρι­στε­ρό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα εξα­σφα­λί­ζουν ακρι­βώς το ίδιο ποσο­στό. Αγγί­ζουν, δηλα­δή, το 23% της πρό­θε­σης ψήφου.

Η συντη­ρη­τι­κή συμ­μα­χία, όμως, στο σύνο­λό της, προη­γεί­ται, σε όλες τις δημο­σκο­πή­σεις που έχουν γίνει μέχρι στιγ­μής, με δώδε­κα ποσο­στιαί­ες μονά­δες δια­φο­ρά. Παρά ταύ­τα, η Φόρ­τσα Ιτά­λια του Μπερ­λου­σκό­νι χάνει συνε­χώς σημα­ντι­κά στε­λέ­χη. Έως τώρα εγκα­τέ­λει­ψαν το κόμ­μα του Σίλ­βιο Μπερ­λου­σκό­νι τρεις υπουρ­γοί και δυο βου­λευ­τές διό­τι θεω­ρούν ότι έχει αλλά­ξει την συνο­λι­κή του, πολι­τι­κή τοπο­θέ­τη­ση και ότι υπο­κύ­πτει σε όλες τις πιέ­σεις της ακροδεξιάς.

Οπως ανα­κοι­νώ­θη­κε επί­σης, το κόμ­μα της Μελό­νι, μαζί με τα κόμ­μα­τα «Λέγκα» του Μ. Σαλ­βί­νι και «Φόρ­τσα Ιτά­λια» του Σ. Μπερ­λου­σκό­νι, θα κατε­βά­σουν κοι­νά ψηφο­δέλ­τια και ο πρω­θυ­πουρ­γός θα καθο­ρι­στεί από το κόμ­μα που θα βγει πρώ­το στις εκλογές.

Η Μελό­νι από την πλευ­ρά της έδω­σε νέες ευρω­α­τλα­ντι­κές «δια­πι­στεύ­σεις», μιλώ­ντας πριν λίγες μέρες σε συνε­δρί­α­ση του κόμ­μα­τός της, τονί­ζο­ντας πως ενδε­χό­με­νη κυβέρ­νη­σή της «θα είναι εγγυ­η­τής, χωρίς αμφι­ση­μί­ες, της γεω­στρα­τη­γι­κής τοπο­θέ­τη­σης της Ιτα­λί­ας και της από­λυ­της στή­ρι­ξης στην ηρω­ι­κή μάχη του ουκρα­νι­κού λαού».

«Μια Ιτα­λία με επι­κε­φα­λής τα “Αδέλ­φια της Ιτα­λί­ας” και την κεντρο­δε­ξιά θα είναι μια αξιό­πι­στη Ιτα­λία στα διε­θνή τρα­πέ­ζια», πρό­σθε­σε. Παράλ­λη­λα, είπε ότι «το κόμ­μα της επι­θυ­μεί την επι­στρο­φή στο διπο­λι­κό πολι­τι­κό σύστημα».

Αντί­στοι­χα, σε μια από τις πρώ­τες της συνε­ντεύ­ξεις μετά την προ­κή­ρυ­ξη των εκλο­γών, η Μελό­νι είχε δηλώ­σει πως θα συνε­χί­σει την εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή του Ντρά­γκι: Δια­τή­ρη­ση κυρώ­σε­ων στη Ρωσία και απο­στο­λή περισ­σό­τε­ρων όπλων στην Ουκρα­νία, αφο­σί­ω­ση στο ΝΑΤΟ.

Παράλ­λη­λα, το σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Δημο­κρα­τι­κό Κόμ­μα (PD) δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται με άλλες δυνά­μεις τη συγκρό­τη­ση μιας εκλο­γι­κής συμ­μα­χί­ας, προ­κει­μέ­νου να έχει κάποιες πιθα­νό­τη­τες νίκης στις εκλογές.

Σε συνά­ντη­ση με τον ηγέ­τη του PD, Ενρ. Λέτα, ο πρώ­ην Ιτα­λός ΥΠΕΞ, Λ. Ντι Μάιο, που απο­χώ­ρη­σε από τα «Πέντε Αστέ­ρια» μαζί με περί­που 60 βου­λευ­τές και ίδρυ­σε την πολι­τι­κή κίνη­ση «Μαζί για το μέλ­λον» (IPF), φέρε­ται να είπε ότι συμ­φω­νεί να εντα­χθεί σε έναν «κεντρο­α­ρι­στε­ρό» συνασπισμό.

Ο Λέτα δήλω­σε επί­σης ότι το PD θα μπο­ρού­σε να συνερ­γα­στεί με το νέο κόμ­μα «Azione» (Δρά­ση), προ­σθέ­το­ντας ότι είναι πολύ νωρίς για να καθο­ρι­στεί ο υπο­ψή­φιος πρω­θυ­πουρ­γός της συμμαχίας.

Όλα δεί­χνουν ότι μετά τις εκλο­γές, ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας Σέρ­τζιο Ματα­ρέ­λα θα πρέ­πει να κατα­βά­λει σημα­ντι­κές και πολυ­ή­με­ρες προ­σπά­θειες για να μπο­ρέ­σει να εγγυ­η­θεί την σύν­θε­ση μιας στα­θε­ρής και αξιό­πι­στης κυβέρ­νη­σης. Και για να στεί­λει, φυσι­κά, καθη­συ­χα­στι­κό μήνυ­μα προς τις Βρυ­ξέλ­λες, την Ουά­σιγ­κτον και τις αγορές.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο