Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας: Μικρές θετικές εξελίξεις χωρίς όμως ουσιαστική πρόοδο

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ο τρί­τος γύρος των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων μετα­ξύ Ρωσί­ας και Ουκρα­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε η ρωσι­κή πρε­σβεία στο Μινσκ, μετα­δί­δει το πρα­κτο­ρείο Reuters επι­κα­λού­με­νο το Tass.

Ένας Ουκρα­νός δια­πραγ­μα­τευ­τής είπε ότι οι συνο­μι­λί­ες οδή­γη­σαν σε «μικρές θετι­κές εξε­λί­ξεις» όσον αφο­ρά τους ανθρω­πι­στι­κούς δια­δρό­μους. Δεν υπήρ­ξε όμως κάποιο απο­τέ­λε­σμα που να βελ­τιώ­νει σημα­ντι­κά την κατάσταση.

«Ο τρί­τος γύρος δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων ολο­κλη­ρώ­θη­κε. Υπάρ­χει κάποια θετι­κή πρό­ο­δος στη βελ­τί­ω­ση της επι­με­λη­τεί­ας των ανθρω­πι­στι­κών δια­δρό­μων”, έγρα­ψε ο Μιχα­ήλ Ποντό­λιακ, σύμ­βου­λος του επι­κε­φα­λής του γρα­φεί­ου του Προ­έ­δρου της Ουκρα­νί­ας στη σελί­δα του στο Twitter.

Ο επι­κε­φα­λής της ρωσι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας στις συνο­μι­λί­ες με την Ουκρα­νία, Βλα­ντι­μίρ Μεντίν­σκι, δήλω­σε ότι οι προσ­δο­κί­ες της Ρωσί­ας από τις συνο­μι­λί­ες με την Ουκρα­νία στις 7 Μαρ­τί­ου δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η Ρωσία ήλπι­ζε να υπο­γρά­ψει του­λά­χι­στον ένα πρω­τό­κολ­λο στις συνο­μι­λί­ες με το Κίε­βο. Ωστό­σο, τελι­κά δεν υπο­γρά­φη­κε τίπο­τα. Η ουκρα­νι­κή πλευ­ρά πήρε όλες τις συμ­φω­νί­ες που είχε ετοι­μά­σει η Ρωσία για μελέτη.

Ο Μεντίν­σκι εξέ­φρα­σε την ελπί­δα ότι ο επό­με­νος γύρος συνο­μι­λιών θα έκα­νε ένα σημα­ντι­κό βήμα προς τα εμπρός.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο