Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Διαρροή» πρακτικών της επιτροπής ειδικών για την πανδημία: Η κυβέρνηση υπαγορεύει τα μέτρα…

Το γεγο­νός ότι καθο­ρι­στι­κό στοι­χείο των απο­φά­σε­ων για το «ακορ­ντε­όν» των περιο­ρι­στι­κών μέτρων για την παν­δη­μία δεν είναι τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να για την εξέ­λι­ξή της, αλλά το πολι­τι­κό πλαί­σιο που επι­βάλ­λει η κυβέρ­νη­ση με κρι­τή­ριο τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου ‑το ίδιο κρι­τή­ριο που καθο­ρί­ζει συνο­λι­κά την αντι­λαϊ­κή δια­χεί­ρι­ση της παν­δη­μί­ας- επι­βε­βαιώ­νει και η «διαρ­ροή» μέρους των πρα­κτι­κών της Eπι­τρο­πής των Eιδι­κών που δημο­σιεύ­ο­νται στην εφη­με­ρί­δα «Κυρια­κά­τι­κη Δημο­κρα­τία».

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση δεν ακούει τους ειδικούς όπως έλεγε, αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους και τα «πρωτόκολλά» τους

Τα εν λόγω πρα­κτι­κά αφο­ρούν συνε­δριά­σεις της Επι­τρο­πής μέσα στο Μάρ­τη του 2021, σε μια περί­ο­δο δηλα­δή που λαμ­βά­νο­νται από την κυβέρ­νη­ση απο­φά­σεις στα­δια­κής επα­νέ­ναρ­ξης δρα­στη­ριο­τή­των εν μέσω νέας μεγά­λης έξαρ­σης της παν­δη­μί­ας, με το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας «στο κόκ­κι­νο» και χωρίς να λαμ­βά­νο­νται ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού, όπως η απο­φα­σι­στι­κή ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ, η πραγ­μα­τι­κή επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας, ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, στις συγκοι­νω­νί­ες κτλ..

Όπως φαί­νε­ται από τα πρα­κτι­κά της Επι­τρο­πής των Ειδι­κών, το μοτί­βο στις επί­μα­χες συνε­δριά­σεις είναι το ίδιο: Ενώ προη­γεί­ται η επι­δη­μιο­λο­γι­κή ενη­μέ­ρω­ση που δεί­χνει τη μεγά­λη έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας στη χώρα και την κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης στα νοσο­κο­μεία, ακο­λου­θούν οι παρεμ­βά­σεις της κυβέρ­νη­σης στην Επι­τρο­πή για το άνοιγ­μα δρα­στη­ριο­τή­των χωρίς ουσια­στι­κά πρό­σθε­τα μέτρα προ­στα­σί­ας του λαού και χωρίς οι παρεμ­βά­σεις αυτές να συνο­δεύ­ο­νται από επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να, παρά μόνο με επι­κλή­σεις στην «δημο­σιο­νο­μι­κή κατά­στα­ση», στην «εκτό­νω­ση των πολι­τών» κ.ο.κ.. Ακο­λού­θως, οι απο­φά­σεις που ήδη έχει υπα­γο­ρεύ­σει η κυβέρ­νη­ση «ντύ­νο­νται» και με την έγκρι­ση της Επι­τρο­πής των Ειδι­κών με κατα­γρα­φή και δια­φω­νιών από μέλη της.

Έτσι, στις 12 Μάρ­τη, ενώ στην επι­δη­μιο­λο­γι­κή ενη­μέ­ρω­ση τονί­ζε­ται η «κρί­σι­μη κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στο ΕΣΥ και η πίε­ση που αυτό δέχε­ται από τις αυξα­νό­με­νες εισα­γω­γές ασθε­νών Covid-19», η «κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης που παρου­σιά­ζουν τα περισ­σό­τε­ρα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής», όπως και το ότι «η τάση των δει­κτών της επι­δη­μί­ας είναι αυξη­τι­κή και δεν δια­φαί­νε­ται τάση στα­θε­ρο­ποί­η­σης», η κυβέρ­νη­ση επι­κα­λού­με­νη την «οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση και το συνο­λι­κό κόστος των περιο­ρι­στι­κών μέτρων» κάνει ειδι­κή ανα­φο­ρά «στο ρόλο του λια­νε­μπο­ρί­ου στην τόνω­ση εσό­δων του κρά­τους». Σε ένα τέτοιο φόντο, η Επι­τρο­πή κατα­λή­γει ότι «δέχτη­κε την ανά­γκη άμε­σης επα­να­λει­τουρ­γί­ας του λια­νε­μπο­ρί­ου με την εφαρ­μο­γή αυστη­ρών υγειο­νο­μι­κών πρω­το­κόλ­λων κι εφό­σον τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να το επιτρέψουν».

Στη συνε­δρί­α­ση στις 19 Μάρ­τη στο όνο­μα της «εκτό­νω­σης των πολι­τών», ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Γ. Γερα­πε­τρί­της «επε­σή­μα­νε στα μέλη της Επι­τρο­πής ότι κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη ανα­προ­σαρ­μο­γή των εφαρ­μο­σμέ­νων μέτρων», επι­κα­λού­με­νος την ψευ­δε­πί­γρα­φη «ενί­σχυ­ση του ΕΣΥ» από τον ιδιω­τι­κό τομέα και την «αύξη­ση του testing»… που λίγες μέρες μετά μετα­φρά­στη­κε στα περι­βό­η­τα self test. Υιο­θε­τώ­ντας τις «επι­ση­μάν­σεις» της κυβέρ­νη­σης, η Επι­τρο­πή γνω­μο­δο­τεί υπέρ του ανοίγ­μα­τος ορι­σμέ­νων δρα­στη­ριο­τή­των, με τα πρα­κτι­κά να κατα­γρά­φουν δια­φω­νί­ες μελών της.

Αντί­στοι­χα, κατά τη συνε­δρί­α­ση στις 26 Μάρ­τη στην επι­δη­μιο­λο­γι­κή ενη­μέ­ρω­ση υπο­γραμ­μί­ζε­ται ξανά η «κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης που παρου­σιά­ζουν τα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής» και η «ανη­συ­χη­τι­κή αυξη­τι­κή τάση των ημε­ρή­σιων κρου­σμά­των». Η κυβέρ­νη­ση ωστό­σο, δια του υφυ­πουρ­γού παρά τω πρω­θυ­πουρ­γώ Α. Σκέρ­τσου και της υπουρ­γού Παι­δεί­ας Ν. Κερα­μέ­ως, «ενη­με­ρώ­νει» την Επι­τρο­πή για την από­φα­σή της για άνοιγ­μα του λια­νε­μπο­ρί­ου και των Λυκεί­ων με μόνο επι­πλέ­ον μέτρο… τα «self test», χωρίς δηλα­δή να λαμ­βά­νο­νται όλα τα μέτρα για την ανα­γκαία επα­να­λει­τουρ­γία τους.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο