Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαρροή emails: Στον γ.γ. του ΥΠΕΣ και τον γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ ρίχνει τις ευθύνες το Μαξίμου

Παραι­τή­θη­κε από τη θέση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών υπέ­βα­λε ο Μιχά­λης Σταυ­ρια­νου­δά­κης σχε­τι­κά με το ζήτη­μα της διαρ­ρο­ής ηλε­κτρο­νι­κών διευ­θύν­σε­ων ομο­γε­νών προς την ευρω­βου­λευ­τή της Νέας Δημο­κρα­τί­ας Άννα Μισέλ Αση­μα­κο­πού­λου, η οποία σήμε­ρα απο­σύρ­θη­κε από το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο της ΝΔ.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της κρα­τι­κής τηλε­ό­ρα­σης, το ίδιο ανα­μέ­νε­ται να πρά­ξει και ο Γραμ­μα­τέ­ας απο­δή­μων της ΝΔ, Νίκος Θεοδωρόπουλος.

Σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα η λίστα με τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να διέρ­ρευ­σε τον Μάιο του 2023, επί υπη­ρε­σια­κής κυβέρ­νη­σης, οπό­τε ο κ. Σταυ­ρια­νου­δά­κης είχε παρα­μεί­νει στη θέση του γενι­κού γραμ­μα­τέα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών. Πηγές από την κυβέρ­νη­ση ρίχνουν ουσια­στι­κά την πλή­ρη ευθύ­νη στον κ. Σταυ­ρια­νου­δά­κη επι­ση­μαί­νο­ντας ότι ήταν αυτός που είχε την αρμο­διό­τη­τα για την πλατ­φόρ­μα εγγρα­φών μέχρι τον Ιού­νιο του 2023. Σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, η κ. Αση­μα­κο­πού­λου απέ­κτη­σε τη λίστα από συνερ­γά­τη του κ. Σταυ­ρια­νου­δά­κη, μέσω του γραμ­μα­τέα Απο­δή­μων της ΝΔ, Νίκου Θεοδωρόπουλου.

Με αυτές τις «εξη­γή­σεις» η κυβέρ­νη­ση επι­χει­ρεί να κλεί­σει την υπό­θε­ση ρίχνο­ντας όλη την ευθύ­νη στα δύο παρα­πά­νω πρό­σω­πα — που ανή­κουν στον κυβερ­νη­τι­κό και κομ­μα­τι­κό μηχα­νι­σμό της Ν.Δ. και εστιά­ζο­ντας σρτο χρο­νι­κό σημείο της «διαρ­ρο­ής». Ακό­μη κι έτσι όμως δεν αίρο­νται οι  σκιές που έχουν δια­μορ­φω­θεί γύρω από τη δια­βλη­τό­τη­τα της επι­στο­λι­κής ψήφου.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο