Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαστημικές ιδιωτικοποιήσεις!

Μπο­ρεί η μανία των αστι­κών κομ­μά­των ανά την υφή­λιο για προ­ώ­θη­ση ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και ξεπού­λη­μα του δημο­σί­ου πλού­του να έχει λάβει «δια­στη­μι­κές» δια­στά­σεις, αλλά στις ΗΠΑ επι­χει­ρούν να το κάνουν και κυριο­λε­κτι­κά… Πώς; Οι ΗΠΑ θέλουν να ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σουν τον Διε­θνή Δια­στη­μι­κό Σταθ­μό (ISS) σύμ­φω­να με την Washington Post που επι­κα­λεί­ται εσω­τε­ρι­κό έγγρα­φο της αμε­ρι­κα­νι­κής NASA για τερ­μα­τι­σμό της συμ­με­το­χής των ΗΠΑ στη χρη­μα­το­δό­τη­ση του ISS. Σύμ­φω­να με το δημο­σί­ευ­μα, μετά το τέλος της προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης χρη­μα­το­δό­τη­σης το 2024 προ­ω­θεί­ται το πέρα­σμα σε έναν ιδιω­τι­κό φορέα εκμετάλλευσης.

Τι λένε επί­ση­μα οι υπό­λοι­ποι συμ­βάλ­λο­ντες στον ISS (Ρωσία, Ιαπω­νία, Κανα­δάς, ΕΕ) είναι άγνω­στο. Πάντως ο Ρώσος εμπει­ρο­γνώ­μο­νας Ιβάν Μοι­σέ­γιεφ επέ­κρι­νε τα σχέ­δια των ΗΠΑ για το ISS
ως ανοη­σία. «Δεν θα λει­τουρ­γή­σει», είπε, αλλά οι ΗΠΑ φαί­νε­ται ότι προ­ω­θούν στην κυριο­λε­ξία δια­στη­μι­κές ιδιωτικοποιήσεις!

Γκά­νταλφ / Χαραυγή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο