Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ για την κάνναβη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές»

Σκόπιμη διαστρέβλωση των θέσεων του ΚΚΕ για την κάνναβη

Στην εκπο­μπή του Στ. Θεο­δω­ρά­κη «Πρω­τα­γω­νι­στές» που προ­βλή­θη­κε στις 27/1/2022 γίνε­ται μια σκό­πι­μη λαθρο­χει­ρία ταύ­τι­σης του ΚΚΕ με την κοι­νή θέση που έχουν ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΚΙΝΑΛ για την αξιο­ποί­η­ση της κάν­να­βης. Πολύ ολο­κλη­ρω­μέ­να και χωρίς περι­στρο­φές το ΚΚΕ έχει τοπο­θε­τη­θεί στο Κοι­νο­βού­λιο στα νομο­σχέ­δια για τη βιο­μη­χα­νι­κή κάν­να­βη (ΣΥΡΙΖΑ), για τα τελι­κά προ­ϊ­ό­ντα «φαρ­μα­κευ­τι­κής» κάν­να­βης (ΣΥΡΙΖΑ), για τις επεν­δύ­σεις και τις εξα­γω­γές τελι­κών προ­ϊ­ό­ντων κάν­να­βης (ΝΔ). Κοι­νή συνι­στα­μέ­νη της θέσης του ΚΚΕ ήταν και είναι ότι επι­χει­ρεί­ται στα­δια­κά η ευφο­ρι­κή χρή­ση της κάν­να­βης και αξιο­ποιεί­ται η κάν­να­βη για την κερ­δο­φο­ρία μεγά­λων μονο­πω­λια­κών ομί­λων. Μια βασι­κή κρι­τι­κή που κάνει το ΚΚΕ στη ΝΔ και στον ΣΥΡΙΖΑ είναι το υπο­κρι­τι­κό ενδια­φέ­ρον τους για τους ασθε­νείς, αφού όλα τα νομο­σχέ­δια που έχουν από κοι­νού ψηφί­σει αφή­νουν ανθρώ­πους που χρη­σι­μο­ποιούν κάν­να­βη για «παρη­γο­ρη­τι­κούς» λόγους, για τον πόνο, εκτε­θει­μέ­νους σε πανά­κρι­βα σκευά­σμα­τα που πρέ­πει να εισά­γουν από το εξωτερικό.

Στην εν λόγω εκπο­μπή ο δημο­σιο­γρά­φος που την επι­με­λεί­ται θέτει αρκε­τές φορές το ερώ­τη­μα αν θα πρέ­πει τελι­κά να νομι­μο­ποι­η­θεί η κάν­να­βη για κάθε χρή­ση, και μάλι­στα θέτει και όριο τα 21 έτη για την ευφο­ρι­κή χρή­ση. Απο­δει­κνύ­ε­ται για άλλη μια φορά ότι γίνε­ται σκό­πι­μη αξιο­ποί­η­ση ασθε­νειών και του ανθρώ­πι­νου πόνου ως «πολιορ­κη­τι­κού κριού» για να περά­σει το μήνυ­μα της κοι­νω­νι­κής αθώ­ω­σης της κάνναβης.

Τελι­κά φάρ­μα­κο ή όχι η κάν­να­βη; Να θυμί­σου­με ότι εδώ και αρκε­τά χρό­νια υπάρ­χουν σκευά­σμα­τα που περιέ­χουν καν­να­βι­νοει­δή και χορη­γού­νται με συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια, ως υπο­στη­ρι­κτές θερα­πειών (κυρί­ως παρη­γο­ρη­τι­κά) για την ανα­κού­φι­ση συμ­πτω­μά­των, αλλά όχι για ίαση.

Το φυτό της κάν­να­βης δεν μπο­ρεί να θεω­ρη­θεί και να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στην ακα­τέρ­γα­στη μορ­φή του ως φάρμακο/θεραπεία, διότι:

- Δεν έχουν χαρα­κτη­ρι­στεί — τακτο­ποι­η­θεί στην ολό­τη­τά τους η πλη­θώ­ρα δρα­στι­κών ουσιών που περιέ­χει. Αυτό σημαί­νει ότι δεν υπάρ­χει ολο­κλη­ρω­μέ­νη γνώ­ση για τις επι­δρά­σεις και αλλη­λε­πι­δρά­σεις τους, πόσο μάλ­λον με τις πιθα­νές παρε­νέρ­γειες που μπο­ρεί να επι­φέ­ρουν μαζί με χρή­ση άλλων φαρμάκων.

- Για τον χαρα­κτη­ρι­σμό της κάν­να­βης ως φαρ­μά­κου βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση απο­τε­λεί η απο­μό­νω­ση των δρα­στι­κών ουσιών της από το φυτό, ή η τεχνη­τή παρα­γω­γή τους σε εργα­στή­ριο έρευ­νας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ερευ­νών και κλι­νι­κών μελε­τών, ώστε να διε­ρευ­νη­θούν οι φαρ­μα­κο-κινη­τι­κές τους ιδιό­τη­τες, η τοξι­κό­τη­τα — ασφά­λειά τους, οι αλλη­λε­πι­δρά­σεις με άλλα φάρ­μα­κα. Δηλα­δή να ακο­λου­θη­θεί μια αυστη­ρή δια­δι­κα­σία, στην οποία υπο­βάλ­λε­ται κάθε ουσία για να λάβει τον χαρα­κτη­ρι­σμό του φαρμάκου.

- Αυστη­ρή προ­ϋ­πό­θε­ση για την ασφά­λεια των ασθε­νών απο­τε­λεί ο αυστη­ρός έλεγ­χος από το κρά­τος της παρα­γω­γής, της επε­ξερ­γα­σί­ας και της διά­θε­σης με αυστη­ρά επι­στη­μο­νι­κά κρι­τή­ρια και ιατρι­κή παρα­κο­λού­θη­ση των ασθε­νών που τα λαμ­βά­νουν. Εγκε­κρι­μέ­να σκευά­σμα­τα με καν­να­βι­νοει­δή από τον ΕΟΦ πρέ­πει να παρέ­χο­νται δωρε­άν και απο­κλει­στι­κά από δημό­σιο νοσοκομείο.

Η υγεία είναι κοι­νω­νι­κό αγα­θό και δεν μπο­ρεί να υπο­κα­θί­στα­ται η ευθύ­νη του κρά­τους από την ατο­μι­κή ευθύ­νη. Γι’ αυτό είναι και επι­κίν­δυ­νη η λογι­κή του ασθε­νούς που καλ­λιερ­γεί μόνος του το φάρ­μα­κό του και καθο­ρί­ζει μόνος του τη δοσο­λο­γία της αυτοί­α­σής του. Το ΚΚΕ δεν βλέ­πει φοβι­κά την κάν­να­βη, αλλά η στά­ση του εξαρ­τά­ται από το πού τοπο­θε­τεί τον άνθρω­πο και τις ανά­γκες του. Τον άνθρω­πο ως κοι­νω­νι­κό ον στο επί­κε­ντρο της κοι­νω­νι­κής ζωής και πρω­τα­γω­νι­στή της κοι­νω­νι­κής εξέ­λι­ξης. Η διε­θνής πεί­ρα δεί­χνει ότι με όχη­μα τις παρη­γο­ρη­τι­κές ιδιό­τη­τες της κάν­να­βης σε πολύ συγκε­κρι­μέ­νες παθή­σεις, έχει προ­χω­ρή­σει η αθώ­ω­σή της και ως ναρ­κω­τι­κού με τρα­γι­κές συνέ­πειες, κυρί­ως για τη νέα γενιά.

Αλή­θεια, η στή­ρι­ξη των ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ — ΚΙΝΑΛ — ΜέΡΑ25, αλλά και από το Ποτά­μι του κ. Θεο­δω­ρά­κη, τόσα χρό­νια στην αθώ­ω­ση της κάν­να­βης, δεν έχει συμ­βά­λει στον τρι­πλα­σια­σμό της χρή­σης της στους μαθη­τές στη χώρα μας ή στο γεγο­νός ότι οι μισοί Ελλη­νες μαθη­τές δεν θεω­ρούν την κάν­να­βη ναρ­κω­τι­κό (ΕΚΤΕΠΝ);

Μάταια λοι­πόν η επι­χεί­ρη­ση να ταυ­τι­στεί το ΚΚΕ με την αθώ­ω­ση της κάν­να­βης και τη ναρ­κω­κουλ­τού­ρα. Το ΚΚΕ παλεύ­ει για μια κοι­νω­νία ελεύ­θε­ρη από ναρ­κω­τι­κά. Γι’ αυτό βρί­σκε­ται και στην αντί­πε­ρα όχθη από τα αστι­κά κόμ­μα­τα, που δια­μορ­φώ­νουν μια κοι­νω­νία με ελεύ­θε­ρα τα ναρκωτικά.

Κ.Π. 902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο