Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διατμηματική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες: Εκδήλωση – συζήτηση την Τετάρτη 22 Φλεβάρη με θέμα «Το παιδικό βιβλίο σήμερα»

Η Δια­τμη­μα­τι­κή Επι­τρο­πή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας και οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή καλούν σε εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση με θέμα: «Το παι­δι­κό βιβλίο σήμε­ρα», την Τετάρ­τη 22 Φλε­βά­ρη 2023, στις 19.00, στο βιβλιο­πω­λείο της Σύγ­χρο­νης Επο­χής (Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3, Αθήνα). 

Θα μιλήσει ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ. Θα παρέμβουν η Εύα Μελά, εικαστικός, η Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας και η Βούλα Τσίγκα, υπεύθυνη της διατμηματικής επιτροπής της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες.

Ανα­ζη­τού­με τα σύγ­χρο­να μονο­πά­τια που θα οδη­γή­σουν τα παι­διά να αγα­πή­σουν το καλό βιβλίο, γνω­ρί­ζο­ντας πως η αγά­πη για το διά­βα­σμα είναι μια συνή­θεια που την απο­κτά κανείς από την παι­δι­κή ηλι­κία. Αντλού­με έμπνευ­ση και δύνα­μη από την αξία και προ­τε­ραιό­τη­τα που δια­χρο­νι­κά απο­δί­δει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας στη γνώ­ση και τη μόρ­φω­ση, ειδι­κά στις νεό­τε­ρες ηλι­κί­ες, στα παι­διά, κάτι που απέ­δει­ξε ακό­μη και στις πιο δυσμε­νείς ιστο­ρι­κά συνθήκες.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κά παρα­δείγ­μα­τα απο­τε­λούν οι εκδό­σεις της Νέας Γενιάς κατά τη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου πολέ­μου και τα σχο­λι­κά ανα­γνώ­σμα­τα για τα παι­διά των πολι­τι­κών προ­σφύ­γων, με τη συμ­βο­λή μάλι­στα κορυ­φαί­ων παι­δα­γω­γών και καλ­λι­τε­χνών όπως ο Δημή­τρης Γλη­νός, η Ρόζα και ο Γιάν­νης Ιμβριώ­της, ο Μιχά­λης Παπα­μαύ­ρος, ο Κώστας Σωτη­ρί­ου, η Έλλη Αλε­ξί­ου, ο Γιώρ­γης Αθα­να­σιά­δης κ.ά.

Ταυ­τό­χρο­να, ανη­συ­χού­με μπρο­στά στα εμπό­δια που ορθώ­νο­νται σήμε­ρα στο χτί­σι­μο της σχέ­σης των παι­διών με το βιβλίο. Συνα­ντά­με νέες προ­κλή­σεις. Παρ’ όλ’ αυτά, η ανά­γκη των παι­διών για το βιβλίο παρα­μέ­νει. Όμως, πώς θα αυξη­θεί ο αριθ­μός των καλών λογο­τε­χνι­κών βιβλί­ων σε τίτλους και αντί­τυ­πα και, πολύ περισ­σό­τε­ρο, πώς αυτά θα φτά­σουν στα χέρια όλων των παι­διών; Για­τί εκεί είναι η πραγ­μα­τι­κή θέση του βιβλί­ου ως πολι­τι­στι­κή αξία, ως έργο τέχνης, αλλά και ως μέσο αγω­γής. Τα τελευ­ταία χρό­νια μέσα από τη δια­τμη­μα­τι­κή της ΚΕ του ΚΚΕ για τις μικρό­τε­ρες ηλι­κί­ες της νεο­λαί­ας, σε συνερ­γα­σία με τις εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή, επι­χει­ρού­με μία πιο συστη­μα­τι­κή προ­σπά­θεια τον χώρο του παι­δι­κού βιβλίου.

Ξεχω­ρί­ζει εδώ η κυκλο­φο­ρία του διμη­νιαί­ου περιο­δι­κού για παι­διά «κόκ­κι­νο Αερό­στα­το», αρκε­τοί τίτλοι βιβλί­ων για παι­διά και νέους που έχουν εκδο­θεί, βιβλιο­πα­ρου­σιά­σεις και εκδη­λώ­σεις σχε­τι­κές με το παι­δι­κό βιβλίο. Σαφώς, όμως, υπάρ­χουν πολύ σοβα­ρά περι­θώ­ρια βελ­τί­ω­σης αυτής της προσπάθειας.

Στο φιλό­δο­ξο αυτό έργο η συν­δρο­μή συγ­γρα­φέ­ων, εικο­νο­γρά­φων, εκπαι­δευ­τι­κών, ανθρώ­πων που ασχο­λού­νται επαγ­γελ­μα­τι­κά ή από μερά­κι με το παι­δι­κό βιβλίο είναι πολύ­τι­μη, ώστε να εμπλου­τί­σουν τη συζή­τη­ση με παρα­τη­ρή­σεις, γνώ­μες, καθώς και νέες ιδέ­ες και προτάσεις.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο