Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διατροφικές συμβουλές στις «γλυκούλες» και στους «γλυκούληδες» για ξένοιαστες γιορτές

Οι «γλυ­κού­λη­δες»  που αυτό το μήνα έχε­τε ένα φόβο (μπο­ρεί και δύο) απορ­Ρύθ­μι­σης των επι­πέ­δων του σακ­χά­ρου, λόγω των γιορ­τι­νών πει­ρα­σμών που μας περι­τρι­γυ­ρί­ζουν, δια­βά­στε προ­σε­χτι­κά τι μας προ­τεί­νει η Δρ Αθα­να­σία Παπα­ζα­φει­ρο­πού­λου, παθο­λό­γος με εξει­δί­κευ­ση στο Δια­βή­τη, Επι­με­λή­τρια Α’ στο Παθο­λο­γι­κό Τμή­μα & Δια­βη­το­λο­γι­κό Κέντρο Γ.Ν.Π. «ΤΖΑΝΕΙΟ»:

– Αρχί­στε το γεύ­μα με σαλά­τα, που λόγω των ινών που περιέ­χει, προ­σφέ­ρει έντο­νο αίσθη­μα κορε­σμού. Στη συνέ­χεια να ακο­λου­θεί το κυρί­ως γεύ­μα με συνο­δεία αλκο­όλ. Σερ­βί­ρε­τε στο πιά­το σας τη σωστή ποσό­τη­τα επι­λεγ­μέ­νου με σύνε­ση φαγη­τού και μην το ξαναγεμίσετε.

– Τα εορ­τα­στι­κά γεύ­μα­τα έχουν υψη­λή περιε­κτι­κό­τη­τα σε λίπος, κι έτσι προ­κα­λούν πιο αργή απορ­ρό­φη­ση των υδα­ταν­θρά­κων, με συνέ­πεια την αύξη­ση των επι­πέ­δων του σακ­χά­ρου όχι μόνον αμέ­σως μετά το γεύ­μα, αλλά και λίγες ώρες μετά. Έτσι είναι καλύ­τε­ρα να αντι­κα­τα­στή­σε­τε τις λιπα­ρές τρο­φές με πιο light εκδο­χές (dressing για­ουρ­τιού αντί για σως που περιέ­χει μαγιο­νέ­ζα) όπως επί­σης να αφαι­ρέ­στε τα λιπα­ρά τμή­μα­τα του κρέ­α­τος. Ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή απαι­τεί­ται στην πρό­σλη­ψη του αλα­τιού, καθώς είναι ιδιαί­τε­ρα συχνή η συνύ­παρ­ξη του δια­βή­τη με την αρτη­ρια­κή υπέρταση.

– Τα παρα­δο­σια­κά γλυ­κά των ημε­ρών (μελο­μα­κά­ρο­να- κου­ρα­μπιέ­δες) περιέ­χουν αρκε­τά θρε­πτι­κά στοι­χεία όπως καρύ­δια, αμύ­γδα­λα, μέλι, κανέ­λα, ελαιό­λα­δο κ.ά. και λιγό­τε­ρο λίπος, αλλά και αρκε­τή ποσό­τη­τα υδα­ταν­θρά­κων που απο­ρυθ­μί­ζουν το σάκ­χα­ρο (αλεύ­ρι, ζάχα­ρη, μέλι). Μία υγιει­νή επι­λο­γή είναι η αντι­κα­τά­στα­σή τους με φρού­τα και η προ­τί­μη­ση γλυ­κών με γλυ­κα­ντι­κές ουσί­ες τύπου στέ­βια. Όταν αυτό  όμως δεν είναι εφι­κτό, επει­δή η επι­θυ­μία μπο­ρεί να είναι ολι­σθη­ρή, ας μην ξεχνά­με το θερ­μι­δι­κό φορ­τίο των γλυ­κών των Χρι­στου­γέν­νων. Περί­που 160 θερ­μί­δες ο μέτριος κου­ρα­μπιές με 20 γρ. υδα­τάν­θρα­κες, και 200 θερ­μί­δες το μελο­μα­κά­ρο­νο με 22 γρ. υδα­τάν­θρα­κες. Τα μελο­μα­κά­ρο­να είναι πιο υγιει­νή εκδο­χή, καθώς δεν περιέ­χουν κεκο­ρε­σμέ­να λίπη.

– Όσον αφο­ρά το αλκο­όλ δεν πρέ­πει να ξεχνά­με ότι η κατα­νά­λω­ση μεγά­λης ποσό­τη­τας, μπο­ρεί να οδη­γή­σει σε επι­κίν­δυ­νες και παρα­τε­τα­μέ­νες υπο­γλυ­και­μί­ες. Κάτι άλλο που επί­σης δεν πρέ­πει να ξεχνά­με είναι η άσκη­ση κατά την διάρ­κεια του μήνα που δια­νύ­ου­με, με στό­χο τα 150 λεπτά την εβδο­μά­δα. Ωστό­σο θα πρέ­πει να γνω­ρί­ζου­με πως η θερ­μι­δι­κή κατα­νά­λω­ση μέσα από την άσκη­ση δύσκο­λα εξι­σορ­ρο­πεί την υψη­λή θερ­μι­δι­κή πρό­σλη­ψη των εορτών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο