Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαφημίζοντας τον δικτάτορα…

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Η χορη­γού­με­νη δια­φή­μι­ση (ΦΩΤΟ) του βιβλί­ου για τον δικτά­το­ρα Γ. Παπα­δό­που­λο με τον χαρα­κτη­ρι­στι­κό αλλά και προ­σβλη­τι­κό τίτλο «Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» έκα­νε τις μέρες αυτές την εμφά­νι­ση της στο Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης. Όχι τυχαία, μιας και η θλι­βε­ρή επέ­τειος (21/4/1967) είναι μπρο­στά μας…

Φυσι­κά και με αυτό τον τρό­πο απο­δει­κνύ­ε­ται ότι μπρο­στά στο προσ­δο­κώ­με­νο κέρ­δος δεν υπάρ­χουν ηθι­κοί – αστι­κο­δη­μο­κρα­τι­κοί φραγ­μοί στο σύστη­μα που ζούμε.

Απο­δει­κνύ­ε­ται επί­σης ότι υπάρ­χει ανά­με­σα μας, κόσμος που είναι νοσταλ­γός της δικτα­το­ρί­ας και που «παρα­μυ­θιά­ζε­ται» από παρό­μοια αντι-ιστο­ρι­κά «πονή­μα­τα» και στους οποί­ους προ­φα­νώς απευ­θύ­νε­ται η συγκε­κρι­μέ­νη διαφήμιση.

Χρέ­ος μας, (ιδιαί­τε­ρα) προς τις νεό­τε­ρες γενιές είναι η απο­κά­λυ­ψη των πραγ­μα­τι­κών αιτών επι­βο­λής της 7χρονης δικτα­το­ρί­ας αλλά και των τρα­γι­κών της απο­τε­λε­σμά­των σε όλους τους τομείς.

Και φυσι­κά όσο υπάρ­χει το καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα που γεν­νά το φασι­σμό, το ναζι­σμό, θα πρέ­πει μόνι­μα να επα­γρυ­πνού­με και κυρί­ως να παλεύ­ου­με για την ανα­τρο­πή του για να μην έχου­με τη στα­θε­ρή βάση για «την επώ­α­ση του φιδιού»!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο