Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Διαφορές» στο Αιγαίο βλέπει ο Στόλτενμπεργκ και καλεί Αθήνα και Άγκυρα να τα βρουν

Βρεί­τε τα για τις «δια­φο­ρές στο Αιγαίο» λέει ξανά ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλ­τεν­μπεργκ σε συνέ­ντευ­ξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ρίχνο­ντας νερό στο μύλο της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας αφού ασπά­ζε­ται τους ισχυ­ρι­σμούς της Άγκυ­ρας περί δια­φο­ρών, που πλέ­ον θέτει και θέμα κυριαρ­χί­ας νησιών, διό­τι για τη λυκο­συμ­μα­χία η Τουρ­κία είναι πολύ σημα­ντι­κή και θα πρέ­πει να απο­τρα­βη­χτεί από τη Ρωσία.

«Προ­τρέ­που­με την Ελλά­δα και την Τουρ­κία να λύσουν τις δια­φο­ρές τους στο Αιγαίο με πνεύ­μα εμπι­στο­σύ­νης και συμ­μα­χι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης» είπε ο γγ του ΝΑΤΟ, λέγο­ντας ότι «αυτό σημαί­νει αυτο­συ­γκρά­τη­ση, μετριο­πά­θεια και απο­χή από κάθε ενέρ­γεια ή ρητο­ρι­κή που θα μπο­ρού­σε να κλι­μα­κώ­σει την κατάσταση».

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ο γγ του ΝΑΤΟ απέ­φυ­γε κάθε ανα­φο­ρά στην προ­κλη­τι­κή στά­ση της Τουρ­κί­ας στο Αιγαίο, με την αμφι­σβή­τη­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των και τις υπερ­πτή­σεις τουρ­κι­κών μαχη­τι­κών πάνω από νησιά, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα «επι­χει­ρή­σεις» που προ­κά­λε­σαν στο παρελ­θόν «ατυ­χή­μα­τα». «Η Μεσό­γειος είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας για το ΝΑΤΟ. Η Ελλά­δα, η Τουρ­κία, πολ­λοί σύμ­μα­χοι και άλλες χώρες επι­χει­ρούν εκεί σε τακτι­κή βάση. Στο παρελ­θόν υπήρ­ξαν ατυ­χή­μα­τα με ελλη­νι­κές και τουρ­κι­κές δυνά­μεις και πρέ­πει να κάνου­με ό,τι μπο­ρού­με για να βοη­θή­σου­με στη μεί­ω­ση του κιν­δύ­νου τέτοιων ατυ­χη­μά­των στο μέλ­λον», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Στόλτενμπεργκ.

Και αυτές οι δηλώ­σεις του Γ. Στόλ­τεν­μπεργκ απο­δει­κνύ­ουν ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παρά­γο­ντας ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας στην περιο­χή και ούτε φυσι­κά ασπί­δα προ­στα­σί­ας των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλάδας…

Phg;hQ 902.γρ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο