Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Να το κάνουμε όπως η Φινλανδία;

Το ζήτη­μα της δια­χεί­ρι­σης απορ­ριμ­μά­των στη χώρα μας έχει πάρει πλέ­ον εκρη­κτι­κές δια­στά­σεις ειδι­κά μετά και το ψηφι­δω­τό των απο­κα­λύ­ψε­ων του «Ριζο­σπά­στη» για τα σχέ­δια λει­τουρ­γί­ας νέας χωμα­τε­ρής στη Φυλή, δίπλα στην υπάρ­χου­σα υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα του ΧΥΤΑ και σε από­στα­ση ανα­πνο­ής από τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, πεί­θει και τον πιο δύσπι­στο ότι διαιω­νί­ζε­ται η αφό­ρη­τη κατά­στα­ση για το 1,5 εκα­τομ­μύ­ριο κατοί­κους της Δυτι­κής Αθή­νας. Μπο­ρεί η κυβέρ­νη­ση, η περι­φε­ρεια­κή και η δημο­τι­κή αρχή να κάνουν λόγο για «μετα­βα­τι­κή φάση», όμως η αλή­θεια είναι ότι μιλά­με για νέα παρά­τα­ση στο θάψι­μο των σκου­πι­διών σε μια επι­βα­ρυ­μέ­νη περιο­χή, με τη σύμ­βα­ση που προ­κη­ρύ­χθη­κε να αφο­ρά 4.000.000 κυβι­κά μέτρα σκου­πι­διών, με δυνα­τό­τη­τα διπλα­σια­σμού τους!

Από την άλλη σε ρεπορ­τάζ της «Καθη­με­ρι­νής» (02.09.2019), «Δια­χεί­ρι­ση απορ­ριμ­μά­των: κάν’ το όπως η Φιν­λαν­δία»! παρου­σιά­ζο­ντας ένα πρό­τυ­πο ανα­κύ­κλω­σης σημειώνεται:
Ο Πάνος Καρα­μερ­τζά­νης μένει τα τελευ­ταία 10 χρό­νια με την οικο­γέ­νειά του στο Ελσίν­κι, εργα­ζό­με­νος στον Ευρω­παϊ­κό Οργα­νι­σμό Χημι­κών. «Μένου­με σε μια μονο­κα­τοι­κία στο προ­ά­στιο Εσπο. Όταν μετα­κο­μί­σα­με, ξεκι­νή­σα­με όπως όλοι να ενοι­κιά­ζου­με έναν κάδο απορ­ριμ­μά­των από τον δήμο. Κάθε φορά που ο κάδος αυτός γεμί­ζει και τον αδειά­ζουν, ο δήμος μάς χρε­ώ­νει ένα ποσό, περί­που 7–8 ευρώ. Ο δήμος έρχε­ται βάσει προ­γράμ­μα­τος που ζητείς εσύ – για παρά­δειγ­μα, στις δια­κο­πές μπο­ρείς να ζητή­σεις να μην συλ­λέ­ξουν σκου­πί­δια για δύο-τρεις εβδο­μά­δες ή, αν έχεις κόσμο, να σου τον αδειά­ζουν κάθε μέρα. Στον κάδο αυτό μπο­ρούν να πετα­χτούν τα πάντα, εκτός από χημι­κά, μπα­τα­ρί­ες και άλλα επι­κίν­δυ­να οικια­κά από­βλη­τα. Αν ζητή­σεις από τον δήμο να έχεις δικό σου κάδο ανα­κύ­κλω­σης, μπο­ρείς, αλλά θα πλη­ρώ­νεις επι­πλέ­ον για την αποκομιδή».

Aνακύκλωση Ελσίνκι

Ανα­κύ­κλω­ση σε δρό­μο του Ελσίν­κι. Οι κάδοι για τα κοι­νά απορ­ρίμ­μα­τα βρί­σκο­νται μέσα στα κτί­ρια ή στις αυλές, ενώ η ανα­κύ­κλω­ση των υπο­λοί­πων γίνε­ται σε εγκα­τα­στά­σεις όπως της φωτο­γρα­φί­ας, σε ειδι­κά κέντρα ή στα κατα­στή­μα­τα από όπου αγο­ρά­στη­κε ένα προϊόν.

Τα μπου­κά­λια, όμως, είναι τα μόνα πλα­στι­κά που ανα­κυ­κλώ­νο­νται. Τα περισ­σό­τε­ρα πηγαί­νουν μέσω των κοι­νών σκου­πι­διών για καύ­ση. Όσο για τα υπό­λοι­πα; «Αν έχεις κάτι που δεν το χρειά­ζε­σαι, μπο­ρείς να το που­λή­σεις σε ειδι­κά σάιτ, οι Φιν­λαν­δοί πολύ συχνά αγο­ρά­ζουν πράγ­μα­τα από “δεύ­τε­ρο χέρι”. Ειδάλ­λως, μπο­ρείς να το χαρί­σεις σε ένα κέντρο ανα­κύ­κλω­σης. Αν όμως το αντι­κεί­με­νο είναι σπα­σμέ­νο ή χαλα­σμέ­νο (λ.χ. ένα έπι­πλο), τότε θα πρέ­πει να πλη­ρώ­σεις ανά­λο­γα με το βάρος ή τον όγκο του».
Στις πολυ­κα­τοι­κί­ες, οι κάδοι δεν είναι ατο­μι­κοί, αλλά ένας ή δύο για όλο το κτί­ριο και βρί­σκο­νται σε ειδι­κό δωμά­τιο, το κλει­δί (ή τον κωδι­κό) του οποί­ου έχουν οι υπάλ­λη­λοι καθα­ριό­τη­τας. «Το κόστος της απο­κο­μι­δής των απορ­ριμ­μά­των, που είναι ένα σεβα­στό ποσό, συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται μαζί με τη θέρ­μαν­ση κλπ στα κοι­νό­χρη­στα και κατα­βάλ­λε­ται από τον ιδιο­κτή­τη του σπι­τιού, ο οποί­ος στη συνέ­χεια το ενσω­μα­τώ­νει στο ενοί­κιο».…κατα­λή­γο­ντας,
Αυτή λοι­πόν είναι η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των στη Φιν­λαν­δία, μέσα από τα μάτια ενός Ελλη­να. Το μοντέ­λο αυτό (όχι μόνο ως προς τη δια­λο­γή και την απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των, αλλά στον πλή­ρη κύκλο του) «θα απο­τε­λέ­σει ένα από τα καλά παρα­δείγ­μα­τα για τη χώρα μας» στον τομέα αυτό, σύμ­φω­να με όσα ανέ­φε­ρε στις προ­γραμ­μα­τι­κές δηλώ­σεις του στη Βου­λή ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Κωστής Χατζηδάκης.
➗  Το 2017 το ποσο­στό των απορ­ριμ­μά­των που θάβο­νται σε ΧΥΤΥ έπε­σε στο 1%, με το 58% να απο­τε­φρώ­νε­ται και το 41% να ανα­κτά­ται. Από το 2010 η χώρα είχε εισά­γει το τέλος ταφής για τα απορ­ρίμ­μα­τα (κάτι που υπήρ­χε και στη χώρα μας μέχρι πρό­σφα­τα, αλλά… ποτέ δεν εφαρ­μό­στη­κε), το οποίο ξεκί­νη­σε από τα 40 ευρώ/τόνο και αυξα­νό­ταν κάθε έτος, καθι­στώ­ντας ασύμ­φο­ρη για τους δήμους την ταφή ( ΣΣ |> οι υπο­γραμ­μί­σεις δικές μας)

Να πάμε λίγο στα καθ’ ημάς και θα επα­νέλ­θου­με 🔻

Ήδη στο αφιέ­ρω­μά μας για το περι­βάλ­λον, πριν ένα μήνα, στο τελευ­ταίο (3ο) μέρος |> Μπο­ρεί αυτός που προ­κα­λεί το πρό­βλη­μα να το λύσει;<| ανα­φερ­θή­κα­με διε­ξο­δι­κά με το κεφά­λαιο «απορ­ρίμ­μα­τα» / «σκου­πί­δια» και ειδι­κά σ’ αυτό που έχει να κάνει με τη δια­χεί­ρι­σή τους.«Μιλάτε για ανάπτυξη μιλάμε για ζωή να κλείσει τώρα η χωματερή»

Ήδη από το 2012 έτρε­ξαν οι εξε­λί­ξεις στη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, με τη μορ­φή παρεμ­βά­σε­ων για να δοθεί ζωτι­κός χώρος στα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για χρυ­σο­φό­ρες επεν­δύ­σεις και κέρ­δη στο σύνο­λο των σύμ­μει­κτων απορ­ριμ­μά­των, σε βάρος του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, με σημα­ντι­κές αυξή­σεις στα δημο­τι­κά τέλη καθα­ριό­τη­τας.
Ύστε­ρα από μια σει­ρά από ανε­πι­τυ­χείς προ­σπά­θειες που δοκί­μα­σαν όλες οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις όσον αφο­ρά στη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των στην Αττι­κή, η τότε συγκυ­βέρ­νη­ση, σε συνερ­γα­σία με την πλειο­ψη­φία της Τοπι­κής Διοί­κη­σης, προ­χώ­ρη­σε ακά­θε­κτη στην εκχώ­ρη­ση στο κεφά­λαιο, με τη μέθο­δο των ΣΔΙΤ, ολό­κλη­ρης της αρμο­διό­τη­τας της δια­χεί­ρι­σης των σύμ­μει­κτων απορ­ριμ­μά­των της Αττι­κής. Ως μοχλός, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ο νεο­σύ­στα­τος ‑τότε φορέ­ας Ενιαί­ος Δια­βαθ­μι­τι­κός Σύν­δε­σμος Νομού Αττι­κής (ΕΔΣΝΑ), με εισή­γη­ση του προ­έ­δρου του Γ. Σγουρού
•  Προ­κρί­νε­ται για πρώ­τη φορά ανοι­χτά η πανά­κρι­βη σήμε­ρα για τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και επι­κίν­δυ­νη για το περι­βάλ­λον και την υγεία «ενερ­γεια­κή αξιο­ποί­η­ση», κοι­νώς καύ­ση.
•  Η παρα­πέ­ρα ανα­κύ­κλω­ση, με δια­λο­γή στην πηγή, τόσο των ανα­κυ­κλώ­σι­μων ξηρών υλι­κών (κύρια χαρ­τιών, χαρ­το­νιών και πλα­στι­κών), όσο και των βιο­α­πο­βλή­των (οργα­νι­κά και «πρά­σι­να» απορ­ρίμ­μα­τα), οδη­γεί­ται στηνπυρά!
•  Καθιε­ρώ­νε­ται η πλή­ρης ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση της δια­χεί­ρι­σης των απο­βλή­των. Τώρα πια, οι ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις απο­κτούν αρμο­διό­τη­τες, όπως: Η επι­λε­κτι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση του Περι­φε­ρεια­κού Σχε­δια­σμού (ΠΕΣΔΑ), με βάση τα συμ­φέ­ρο­ντά τους, η μελέ­τη των εγκα­τα­στά­σε­ων, η κατα­σκευή τους στις θέσεις που έχουν ήδη καθο­ρι­στεί και οι οποί­ες, σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες, είναι όλες ακα­τάλ­λη­λες, η λει­τουρ­γία τους για διά­στη­μα 25 ετών, η χρη­μα­το­δό­τη­σή τους με δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από το κράτος.
Το μόνο νέο στοι­χείο ήταν τότε το «σπά­σι­μο» του όλου πακέ­του σε τέσ­σε­ρις δια­γω­νι­σμούς, έναν για κάθε Μονά­δα Επε­ξερ­γα­σί­ας Απο­βλή­των, (οι δύο μεγα­λύ­τε­ρες, εκ των οποί­ων θα γίνουν στο ΧΥΤΑ Φυλής στο Θριά­σιο, η τρί­τη στο Γραμ­μα­τι­κό και η τέταρ­τη στην Κερα­τέα). Το «σπά­σι­μο» είχε να κάνει προ­φα­νώς με το καλύ­τε­ρο μοί­ρα­σμα της πίτας μετα­ξύ των ιδιω­τι­κών ομί­λων που λυμαί­νο­νται τον κλά­δο.

Χρυσοφόρες επενδύσεις για το κεφάλαιο

Η υλο­ποί­η­ση των συγκε­κρι­μέ­νων επι­λο­γών του πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού της άρχου­σας τάξης, σε κεντρι­κό και πολι­τι­κό επί­πε­δο, έχουν πολ­λα­πλά δυσμε­νή απο­τε­λέ­σμα­τα για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, στους εργα­ζό­με­νους, στην υγεία και το περι­βάλ­λον, αφού:
• Πρώ­τα — πρώ­τα, όπως ανα­φέ­ρα­με πρό­κει­ται για παρεμ­βά­σεις με στό­χο να δοθεί παρα­πέ­ρα ζωτι­κός χώρος στα συσ­σω­ρευ­μέ­να κεφά­λαια των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων για επεν­δύ­σεις, σε βάρος του λαϊ­κού εισοδήματος.
Διαιω­νί­στη­κε η διο­χέ­τευ­ση του 85% — και αυτό στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση — των απορ­ριμ­μά­των της Αττι­κής, για άλλα 30 χρό­νια στο βεβα­ρη­μέ­νο Θριά­σιο και τη Δυτι­κή Αθήνα.
Αντί για Ανα­κύ­κλω­ση επι­λέ­γε­ται, κάτω από τις ευλο­γί­ες της ΕΕ που προ­ω­θεί την καύ­ση γενι­κά και ιδιαί­τε­ρα την καύ­ση της «βιο­μά­ζας» των απορ­ριμ­μά­των, ένα μείγ­μα, δηλα­δή, πανά­κρι­βων και ανα­πο­τε­λε­σμα­τι­κών τεχνο­λο­γιών, αφού βασί­ζο­νται στη μεγι­στο­ποί­η­ση του ρεύ­μα­τος των σύμ­μει­κτων απορ­ριμ­μά­των: Ολα αδια­κρί­τως τα απορ­ρίμ­μα­τα στην καύση!
Καμία πρό­νοια δε λαμ­βά­νε­ται για τη χωρο­θέ­τη­ση σε κατάλ­λη­λη θέση και την κατα­σκευή του επό­με­νου Χώρου Υγειο­νο­μι­κής Ταφής Υπο­λειμ­μά­των, αν και ομο­λο­γεί­ται ότι η χωρη­τι­κό­τη­τα που απο­μέ­νει στον υφι­στά­με­νο ΧΥΤΑ Φυλής, που έπρε­πε να έχει κλεί­σει και να απο­κα­τα­στα­θεί προ πολ­λού, δεν υπερ­βαί­νει τα δύο με τρία χρόνια.
kke✔️  Το ΚΚΕ και μέσω των εκπρο­σώ­πων του της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης», απέ­να­ντι σε όλες αυτές τις εξε­λί­ξεις προ­βάλ­λει ξεκά­θα­ρη θέση. Οσον αφο­ρά στις μεθό­δους και τεχνι­κές επε­ξερ­γα­σί­ας των απο­βλή­των, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τόσο το υφι­στά­με­νο σήμε­ρα επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης των δόκι­μων τεχνο­λο­γιών και με κρι­τή­ριο πάντα τη συν­δυα­σμέ­νη, ισόρ­ρο­πη ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών επι­ση­μαί­νει: Θεω­ρεί απα­ραί­τη­τη την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία χώρων υγειο­νο­μι­κής ταφής (ΧΥΤΑ). Είναι, αντί­θε­το, με τους δαπα­νη­ρούς, υπερ­βο­λι­κούς στό­χους των περισ­σό­τε­ρων Περι­φε­ρεια­κών Σχε­δί­ων Δια­χεί­ρι­σης Απο­βλή­των (ΠΕΣΔΑ) της χώρας, με πρώ­το και χει­ρό­τε­ρο αυτό της Αττι­κής, αφού κατά παγκό­σμια πρω­το­τυ­πία προ­βλέ­πει να υπο­βάλ­λε­ται σε εργα­σί­ες ανά­κτη­σης, κυρί­ως σε καύ­ση, το 100% των σύμ­μει­κτων αποβλήτων.
✔️  Το ΚΚΕ τάσ­σε­ται υπέρ της ευρεί­ας εφαρ­μο­γής της δια­λο­γής στην πηγή υλι­κών, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του οργα­νι­κού κλά­σμα­τος. Τονί­ζει όμως ότι το σύστη­μα των «μπλε κάδων» πρέ­πει να επε­κτα­θεί με ευθύ­νη του δημό­σιου φορέα δια­χεί­ρι­σης και όχι όπως σήμε­ρα μέσω της ΕΕΑΑ ΑΕ, που πρέ­πει να καταρ­γη­θεί. Ζητά να γενι­κευ­τεί, επί­σης, σε όλο το Λεκα­νο­πέ­διο το πρό­γραμ­μα δια­λο­γής στην πηγή έντυ­που χαρ­τιού του ΕΣΔΝΑ. Ζητά να προ­ω­θη­θεί χωρίς άλλη καθυ­στέ­ρη­ση η κατα­σκευή στην Αττι­κή μονά­δων βιο­λο­γι­κής αερό­βιας επε­ξερ­γα­σί­ας (κομπο­στο­ποί­η­ση) προ­δια­λεγ­μέ­νου οργα­νι­κού κλά­σμα­τος, όλα αυτά βέβαια με χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προϋπολογισμό.
✔️  Το ΚΚΕ καλεί την εργα­τι­κή τάξη, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Αττι­κής να διεκ­δι­κή­σουν αγω­νι­στι­κά τη δια­μόρ­φω­ση ενός κεντρι­κού σχε­δί­ου ασφα­λούς δια­χεί­ρι­σης των απο­βλή­των από Κρα­τι­κό Φορέα, με βάθρο το δημό­σιο κοι­νω­νι­κό χαρα­κτή­ρα της δια­χεί­ρι­σης των απο­βλή­των, με κεντρι­κούς δημό­σιους πόρους και με προτεραιότητες:
• Την πρό­λη­ψη παρα­γω­γής απορ­ριμ­μά­των, τη γεν­ναία προ­ώ­θη­ση της ανα­κύ­κλω­σης, με δια­λο­γή στην πηγή, την ορθο­λο­γι­κή μετα­φο­ρά μέσω σταθ­μών μετα­φόρ­τω­σης, την ασφα­λή λει­τουρ­γία των ΧΥΤΑ και την πλή­ρη απο­κα­τά­στα­ση των ανε­ξέ­λεγ­κτων χωμα­τε­ρών, τη μηχα­νι­κή ανα­κύ­κλω­ση ενός μέρους του υπο­λει­πό­με­νου ρεύ­μα­τος των σύμ­μει­κτων απορ­ριμ­μά­των, την κατάλ­λη­λη χωρο­θέ­τη­ση των σχε­τι­κών υπο­δο­μών με ολο­κλη­ρω­μέ­νες μελέ­τες χωρίς «άνω­θεν» παρεμ­βά­σεις, όλα αυτά με γνώ­μο­να τις λαϊ­κές ανάγκες.
• Η ανέ­γερ­ση των απα­ραί­τη­των εγκα­τα­στά­σε­ων θα γίνε­ται από Ενιαίο Κρα­τι­κό Φορέα Κατα­σκευών, που θα υλο­ποιεί όλα τα ανα­γκαία δημό­σια έργα υποδομής.
• Για την Αττι­κή, προ­βάλ­λε­ται η ανά­γκη για άμε­σο κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ Φυλής — Α. Λιο­σί­ων και η απα­γό­ρευ­ση κάθε άλλης νέας εγκα­τά­στα­σης, καθώς και η ανα­ζή­τη­ση νέων υπο­ψή­φιων χώρων σε εκτός Αττι­κής περιο­χές στο πλαί­σιο μιας δια­πε­ρι­φε­ρεια­κής συνεργασίας.

Στις 27-Μαρτ-19 η ΚΟ Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γά­νω­σε μαζι­κή εκδή­λω­ση, με θέμα «Δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των προς όφε­λος του λαού. Η πρό­τα­ση του ΚΚΕ». Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο δημαρ­χείο Φυλής, στην καρ­διά δηλα­δή μίας από τις πιο επι­βα­ρυ­μέ­νες περιο­χές, που οι κάτοι­κοί της εδώ και χρό­νια δεν μπο­ρούν να ανα­σά­νουν από τη συνε­χή επέ­κτα­ση της χωμα­τε­ρής, στέλ­νο­ντας ηχη­ρό μήνυ­μα ενί­σχυ­σης της πάλης για να κλεί­σει άμε­σα και ορι­στι­κά η χωμα­τε­ρή των Ανω Λιο­σί­ων, για δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των με κρι­τή­ριο τις λαϊ­κές ανάγκες
Την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ που στά­θη­κε στα «Έργα και ημέ­ρες» της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ και της διοί­κη­σης Δού­ρου στη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, στο θέμα «Χωρο­θε­τή­σεις με ταξι­κά κρι­τή­ρια» και φυσι­κά στη θέση του ΚΚΕ, με συγκε­κρι­μέ­νες προτάσεις.

.jpg

✴️  Και μόνο η μεθό­δευ­ση που ακο­λου­θή­θη­κε από την τέως περι­φε­ρεια­κή αρχή Δού­ρου (ΣΥΡΙΖΑ), ώστε να ολο­κλη­ρώ­σει τη βρώ­μι­κη δου­λειά και να παρα­δώ­σει έτοι­μο το έγκλη­μα στη νέα περι­φε­ρεια­κή αρχή Πατού­λη (ΝΔ), αρκεί για να αντι­λη­φθεί κανείς ότι πρό­κει­ται για βαθιά αντι­λαϊ­κό σχε­δια­σμό. ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ στην Περι­φέ­ρεια, που κατά τ’ άλλα …δια­σταύ­ρω­ναν τα ξίφη τους προ­ε­κλο­γι­κά για το ποιος είναι ικα­νό­τε­ρος να δια­χει­ρι­στεί τη «βόμ­βα» των απορ­ριμ­μά­των, έστη­σαν μια προ­κλη­τι­κή συμπαι­γνία στην πλά­τη του λαού και μεθό­δευ­σαν την επέ­κτα­ση της χωμα­τε­ρής στη Φυλή, με τις ευλο­γί­ες της ΕΕ. Επι­βε­βαιώ­νε­ται και μ’ αυτόν τον τρό­πο ότι μοι­ρά­ζο­νται την ίδια αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή και στη δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των, προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και σε βάρος των λαϊ­κών ανα­γκών, που θυσιά­ζο­νται στο βωμό του κέρ­δους από τις μπίζ­νες του κεφα­λαί­ου με τα σκου­πί­δια. Ταυ­τό­χρο­να, η επέ­κτα­ση του ΧΥΤΑ Φυλής δεν είναι άσχε­τη με τον χωρο­τα­ξι­κό — ανα­πτυ­ξια­κό σχε­δια­σμό του κεφα­λαί­ου για την Αττι­κή, στον οποίο συμ­φω­νούν όλα τα κόμ­μα­τα και οδη­γεί σε παρα­πέ­ρα υπο­βάθ­μι­ση της ζωής των κατοί­κων της Δυτι­κής Αττι­κής, με την ανά­πτυ­ξη βιο­μη­χα­νι­κών ζωνών, δικτύ­ων μετα­φο­ράς και κέντρων logistics.

✴️  Σαν να μην έφτα­ναν όλα τα παρα­πά­νω, η κυβέρ­νη­ση και η δημο­τι­κή αρχή της Φυλής επι­στρά­τευ­σαν αστυ­νο­μία και μπρά­βους, γνω­στούς για τη δρά­ση τους στην περιο­χή, για να κατα­στεί­λουν τη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση που οργά­νω­σαν  σωμα­τεία και φορείς κατά την ορκω­μο­σία του δημάρ­χου. Η απρό­κλη­τη κατα­σταλ­τι­κή επί­θε­ση στους δια­δη­λω­τές σημαί­νει συνα­γερ­μό για τους εργα­ζό­με­νους και τους κατοί­κους της Δυτι­κής Αθή­νας και πρέ­πει να απα­ντη­θεί με νέες κινη­το­ποι­ή­σεις, με οργά­νω­ση μέσα από σωμα­τεία και μαζι­κούς φορείς, ώστε να εμπο­δι­στεί το νέο έγκλη­μα. Οι κινη­το­ποι­ή­σεις σωμα­τεί­ων και μαζι­κών φορέ­ων με σύν­θη­μα «Τέρ­μα πια στην υπο­βάθ­μι­σηΟχι άλλος καρ­κί­νος» απο­τε­λούν συνέ­χεια μιας πολύ­μορ­φης δρά­σης, που το επό­με­νο διά­στη­μα πρέ­πει να κλι­μα­κω­θεί, με κεντρι­κό αίτη­μα το άμε­σο και ορι­στι­κό κλεί­σι­μο του ΧΥΤΑ, με απα­γό­ρευ­ση κάθε νέας δρα­στη­ριό­τη­τας δια­χεί­ρι­σης απο­βλή­των στην περιο­χή. Με την προ­βο­λή αιτη­μά­των και στό­χων πάλης που βάζουν στο στό­χα­στρο το σχε­δια­σμό του κεφα­λαί­ου για ανά­πτυ­ξη σε βάρος των λαϊ­κών ανα­γκών, που στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση μετα­φρά­ζε­ται σε ζωή δίπλα στα σκου­πί­δια και στις καμι­νά­δες των εργοστασίων.

✴️  Το αίτη­μα να κλεί­σει ο ΧΥΤΑ στη Φυλή είναι αδια­πραγ­μά­τευ­το. Δεν μπο­ρεί εν έτει 2019 να συνε­χί­ζε­ται το θάψι­μο των σκου­πι­διών και επι­πλέ­ον να νομι­μο­ποιεί­ται η καύ­ση τους από τις βιο­μη­χα­νί­ες ως φθη­νό καύ­σι­μο, όπως συμ­βαί­νει στον Βόλο και σχε­διά­ζε­ται στην Αττι­κή. Απέ­να­ντι στον εγκλη­μα­τι­κό αυτό σχε­δια­σμό ΕΕ — κυβερ­νή­σε­ων — επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων — περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών αρχών σήμε­ρα πρέ­πει να οργα­νω­θεί η αντε­πί­θε­ση. Η πάλη αυτή πρέ­πει να συν­δε­θεί με τον αγώ­να ενά­ντια στην εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της δια­χεί­ρι­σης των απορ­ριμ­μά­των και σε κάθε μορ­φή ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης. Ενά­ντια στη μετα­τό­πι­ση των βαρών στις πλά­τες των λαϊ­κών στρω­μά­των μέσα από τα αντα­πο­δο­τι­κά τέλη και με οποιον­δή­πο­τε άλλο τρό­πο, όπως το χαρά­τσι ταφής και το «πλη­ρώ­νω όσο πετάω».
Το πλαί­σιο πάλης που προ­βάλ­λει το ΚΚΕ δίνει επι­θε­τι­κή απά­ντη­ση στους δια­χρο­νι­κούς εκβια­σμούς των κυβερ­νή­σε­ων, στην αξιο­ποί­η­ση των «αδιε­ξό­δων» που οι ίδιες δημιουρ­γούν για να επι­βά­λουν στο λαό να ζει με τα θαμ­μέ­να σκου­πί­δια στις αυλές του και να ανα­πνέ­ει τα καμέ­να παρά­γω­γά τους. Ενα πλαί­σιο πάλης που εστιά­ζει μετα­ξύ άλλων: Στον καθο­ρι­σμό και την ιεράρ­χη­ση προ­τε­ραιο­τή­των, ξεχω­ρί­ζο­ντας την πρό­λη­ψη της παρα­γω­γής απορ­ριμ­μά­των, την προ­ώ­θη­ση της ανα­κύ­κλω­σης με δια­λο­γή στην πηγή. Τον καθο­ρι­σμό σύγ­χρο­νων όρων για την ορθο­λο­γι­κή και ασφα­λή απο­κο­μι­δή, με μόνι­μο προ­σω­πι­κό και σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό καθώς και με τις απα­ραί­τη­τες υπο­δο­μές για τη χωρι­στή συλ­λο­γή των προ­δια­λεγ­μέ­νων στην πηγή απορ­ριμ­μά­των. Τον καθο­ρι­σμό των κρι­τη­ρί­ων καταλ­λη­λό­τη­τας εγκα­τα­στά­σε­ων ανά είδος εγκα­τά­στα­σης, με γνω­στά από πριν τα κρι­τή­ρια απο­κλει­σμού των υπο­ψή­φιων χώρων. Με την υλο­ποί­η­ση των έργων επε­ξερ­γα­σί­ας και τελι­κής διά­θε­σης των απο­βλή­των να γίνε­ται από τον ενιαίο κρα­τι­κό φορέα, αρμό­διο για τα δημό­σια έργα.

Η θέση του ΚΚΕ αποτελεί τη μόνη φιλολαϊκή λύση, η υλοποίησή της προϋποθέτει όμως σύγκρουση με την καπιταλιστική οικονομία και αστική εξουσία που εκπονεί «χωροταξικούς σχεδιασμούς» με βάση τα «θέλω» των μονοπωλίων.

Η διέ­ξο­δος που προ­τεί­νει το Κόμ­μα προ­ϋ­πο­θέ­τει ότι η δια­χεί­ρι­ση των απορ­ριμ­μά­των δεν θα είναι πεδίο για την καπι­τα­λι­στι­κή κερ­δο­φο­ρία, προ­ϋ­πο­θέ­τει επι­στη­μο­νι­κό κεντρι­κό σχε­δια­σμό, ενιαίο κρα­τι­κό φορέα κατα­σκευών, κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία στα συγκε­ντρω­μέ­να μέσα παρα­γω­γής, στη γη και τις τεχνι­κές υπο­δο­μές. Προ­ϋ­πο­θέ­τει εξου­σία που θα υπε­ρα­σπί­ζε­ται τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες, δηλα­δή εργα­τι­κή — λαϊ­κή εξου­σία και θεσμούς εργα­τι­κού — λαϊ­κού ελέγχου.

ClassifiedHomeTrashForAidTheRecycleProcessWithNumbersAdded

Ανα­κυ­κλώ­σι­μα οικια­κά απορ­ρίμ­μα­τα. |>1. γυά­λι­να μπου­κά­λια, |>2. λεπτό πλα­στι­κό, |>3. παχύ πλα­στι­κό, |>4. χαρ­τό­νι, |>5. μικτά από­βλη­τα, |>6. κον­σέρ­βες |> 7. χαρ­τί |> 8. πολυ­στυ­ρέ­νιο (φελι­ζόλ) |> 9. γυα­λί |>10. μπα­τα­ρί­ες |>11. μέταλ­λο |>12. “ζου­με­ρά”, |> … |> 15) από­βλη­τα τουαλέτας.

Pakkausjätteiden kierrätys ns ekopisteetΤο ρεπορ­τάζ της «Καθη­με­ρι­νής» είναι απο­κα­λυ­πτι­κό σε πολ­λά, που επι­με­λώς αποκρύπτει…

  • Κάθε φορά που ο κάδος γεμί­ζει και τον αδειά­ζουν, ο δήμος χρε­ώ­νει ένα ποσό, περί­που 7–8 ευρώ.
  • Αν ζητή­σεις από τον δήμο να έχεις δικό σου κάδο ανα­κύ­κλω­σης, μπο­ρείς, αλλά θα πλη­ρώ­νεις επιπλέον
  • Τα μπου­κά­λια, είναι τα μόνα πλα­στι­κά που ανα­κυ­κλώ­νο­νται.
  • Τα περισ­σό­τε­ρα πηγαί­νουν μέσω των κοι­νών σκου­πι­διών για καύ­ση.
  • «Το κόστος της απο­κο­μι­δής των απορ­ριμ­μά­των, που είναι ένα σεβα­στό ποσό, συμπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται μαζί με τη θέρ­μαν­ση κλπ στα κοι­νό­χρη­στα και κατα­βάλ­λε­ται από τον ιδιο­κτή­τη του σπι­τιού, ο οποί­ος στη συνέ­χεια το ενσω­μα­τώ­νει στο ενοί­κιο».
  • Το 2017 το ποσο­στό των απορ­ριμ­μά­των που θάβο­νται σε ΧΥΤΥ έπε­σε στο 1% με το 58% να απο­τε­φρώ­νε­ται και το 41% να ανα­κτά­ται (ΣΣ |> που βρέ­θη­καν αυτά τα στοι­χεία; και τι σημαί­νουν ακρι­βώς; πως το 99% πάει ανα­κύ­κλω­ση; ‑προ­φα­νώς όχι!).
  • Από το 2010 η χώρα είχε εισά­γει το τέλος ταφής για τα απορ­ρίμ­μα­τα — από 40 ευρώ/τόνο και αυξα­νό­ταν κάθε έτος κλπ

Που σημαί­νει πως -αμφι­βάλ­λο­ντας και για κάποια νού­με­ρα εντυπωσιασμού

  1. Η «πρω­το­πό­ρα ανα­κύ­κλω­ση» (αν μπο­ρεί να ονο­μα­στεί έτσι) είναι πανά­κρι­βη για το λαό
  2. Απ’ ότι φαί­νε­ται η καύ­ση απο­τε­λεί την κύρια αν όχι το μονα­δι­κή «επε­ξερ­γα­σία» για ότι δεν ανα­κυ­κλώ­νε­ται, με ό,τι αυτό σημαί­νει για το περιβάλλον

Μετα­ξύ του 1999 και του 2003, τα φιν­λαν­δι­κά οικια­κά από­βλη­τα συνέ­χι­σαν να αυξά­νο­νται, κατά περί­που 10% (Φιν­λαν­δι­κό Ινστι­τού­το Περι­βάλ­λο­ντος, Στα­τι­στι­κή Υπη­ρε­σία Φιν­λαν­δί­ας). Οι Φιν­λαν­δοί παρά­γουν σήμε­ρα σχε­δόν 500 κιλά στε­ρε­ών οικια­κών απο­βλή­των κάθε χρό­νο, ενώ χιλιά­δες τόνοι απο­βλή­των πετά­γο­νται παρά­νο­μα και παρά την απα­γό­ρευ­ση, οι παρα­λί­ες σε νησιά και ποτά­μια συσ­σω­ρεύ­ουν απορ­ρίμ­μα­τα σκου­πι­διών, κυρί­ως δοχεία μίας χρήσης.

F1

δάσος Korpilahti

f2

δάσος Luhanga

f3

δάσος Luhanga

armas proomu 2017 juhani paavola

Η δια­λυ­μέ­νη βάρ­κα Armas βρί­σκε­ται σε ιδιω­τι­κή παρα­λία μιας προ­στα­τευό­με­νης περιο­χής στο Kuhmoinen για περί­που είκο­σι χρό­νια. Φωτο­γρα­φία 2017

f jätekasa 1000 p leveä

…Κάπου στο χιόνι

romulaiva juhani paavola 2014 1

Ναυά­γιο 30 μέτρων στην ακτή ενός φυσι­κού κατα­φυ­γί­ου στο Päijänne. Φωτο­γρα­φία 2014.

[πηγή]

Και ένα τελευ­ταίο: με βάση τα στοι­χεία του ΕΕΣΔΑ στη χώρα μας τα λεγό­με­να «Ζυμώ­σι­μα» (βασι­κά υπο­λείμ­μα­τα κου­ζί­νας, απο­φά­για, υπο­λείμ­μα­τα λαχα­νι­κών, φλού­δες φρού­των κλπ) είναι το 49% κατά ΜΟ και στην Αθή­να (Λεκα­νο­πέ­διο) 56%!«Ζυμώσιμα»


ΣΣ |> Το σημεί­ω­μα της «Καθη­με­ρι­νής» το ανα­πα­ρή­γα­γαν κατά κόρο ηλε­κτρο­νι­κά και μη ΜΜΕ και φυσι­κά το ‑υπο­τί­θε­ται «ανε­ξάρ­τη­το» & στην υπη­ρε­σία των μηχα­νι­κών ΤΕΕ (Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας) με τον ίδιο ακρι­βώς τίτλο.


(Ιού­λης 2019) Το ότι το κόστος είναι βασι­κό κίνη­τρο της ΕΕ για την αντι­με­τώ­πι­ση του προ­βλή­μα­τος της μόλυν­σης του αέρα, καθώς προ­κα­λεί προ­βλή­μα­τα στην υγεία των εργα­ζο­μέ­νων και ως εκ τού­του, χαμέ­νες εργα­το­ώ­ρες, κυνι­κά ομο­λό­γη­σε η εκπρό­σω­πος της Φιν­λαν­δι­κής Προ­ε­δρί­ας του Συμ­βου­λί­ου, Tytti Tuppurainen, στη συζή­τη­ση για τη «Ζώνη καθα­ρού αέρα σε πόλεις της ΕΕ» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρα­σβούρ­γο. Στην ίδια κατεύ­θυν­ση, η νεο­ε­κλε­γεί­σα πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ντε Λάιεν στις προ­γραμ­μα­τι­κές της δηλώ­σεις στην Ολο­μέ­λεια ανα­κοί­νω­σε στο πλαί­σιο της «πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης» της οικο­νο­μί­ας τη δημιουρ­γία «Τρά­πε­ζας για το Κλί­μα» για επεν­δύ­σεις ύψους 1 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ου ευρώ κατά την επό­με­νη δεκα­ε­τία, δίνο­ντας κερ­δο­φό­ρο διέ­ξο­δο στα ευρω­παϊ­κά μονο­πώ­λια για τη στή­ρι­ξή τους στο διε­θνή αντα­γω­νι­σμό τους με άλλα.

Στη συζή­τη­ση παρε­νέ­βη ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης, τονί­ζο­ντας τα παρακάτω:
🔻 «Ομο­λο­γή­σα­τε εδώ ότι ασχο­λεί­στε με την ποιό­τη­τα του αέρα στις πόλεις, για­τί τα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας κοστί­ζουν δισ. ευρώ σε χαμέ­νες εργα­το­ώ­ρες. Έτσι κυνι­κά, ταξι­κά ασχο­λεί­στε με τους εργά­τες, την υγεία τους και με το περι­βάλ­λον. Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση και οι κυβερ­νή­σεις της είναι που βομ­βαρ­δί­ζουν λαούς κατα­στρέ­φο­ντας χώρες, όπως στη Γιου­γκο­σλα­βία, στη Συρία και αλλού, που καί­νε σκου­πί­δια και έχουν στή­σει μπίζ­νες με το εμπό­ριο ρύπων και την αντι­δρα­στι­κή αντί­λη­ψη ότι ο «ρυπαί­νων πλη­ρώ­νει» για να συνε­χί­ζει να ρυπαί­νει, που ενο­χο­ποιούν για τη ρύπαν­ση των θαλασ­σών τον απλό χρή­στη πλα­στι­κών φορο­λο­γώ­ντας τον, ενώ ο νού­με­ρο ένα παρά­γο­ντας θαλάσ­σιας μόλυν­σης, οι εφο­πλι­στές, φορο­α­παλ­λάσ­σο­νται και επιδοτούνται. 
🔻  Με τις πλά­τες άλλω­στε της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και τη στή­ρι­ξη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας και του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλά­δα, στο Βόλο, το μονο­πώ­λιο «ΑΓΕΤ Lafarge» καί­ει σκου­πί­δια και πετ-κοκ, μετα­τρέ­πο­ντας την πόλη σε θάλα­μο αερί­ων, ενά­ντια στη θέλη­ση των κατοί­κων, που με τις μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις τους ενα­ντιώ­νο­νται στα σχέ­διά τους. Μόνο η κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση του πλού­του και των μέσων παρα­γω­γής, μια οικο­νο­μία και κοι­νω­νία που δεν θα στη­ρί­ζε­ται στο καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη, συμ­βα­τή και ισόρ­ρο­πη αλλη­λε­πί­δρα­ση του εργα­ζό­με­νου ανθρώ­που στη φύση και στο περιβάλλον».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο