Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διαψεύδεται η NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά γύρω από το Καστελόριζο

Η κυβέρ­νη­ση και το Πεντά­γω­νο δια­ψεύ­δουν την έκδο­ση Ελλη­νι­κής NAVTEX στο Καστελόριζο.

Μια είδη­ση που μετέ­δω­σε το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων χτες το από­γευ­μα. Στη είδη­ση ανα­φε­ρό­ταν ότι το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό προ­χώ­ρη­σε σε έκδο­ση NAVTEX με πραγ­μα­τι­κά πυρά, γύρω από το Καστε­λό­ρι­ζο. Είδη­ση που προ­κά­λε­σε εντύ­πω­ση δεδο­μέ­νης της χρο­νι­κής συγκυ­ρί­ας, την ώρα που μιλού­σαν για απο­κλι­μά­κω­ση της έντα­σης στην ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, την οποία προ­κά­λε­σε η Τουρ­κία με την προ­κλη­τι­κή της NAVTEX.

Πράγ­μα­τι εκδό­θη­κε NAVTEX. Ωστό­σο δεν εκδό­θη­κε από το Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό, αλλά από το Λιμε­νι­κό Σώμα! Αφο­ρά σε άσκη­ση που ήταν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη να γίνει ανοι­χτά στην περιο­χή, σε ελλη­νι­κά χωρι­κά ύδα­τα και με πυρά.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο