Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διδακτορικό Πατούλη: Προϊόν λογοκλοπής σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Αυγής» — Τι απαντά ο Περιφερειάρχης

Θύελ­λα αντι­δρά­σε­ων ξεσή­κω­σε στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης το ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας «Αυγή» σύμ­φω­να με το οποίο η διδα­κτο­ρι­κή δια­τρι­βή του Γιώρ­γου Πατού­λη είναι, σε μεγά­λο μέρος της, προ­ϊ­όν λογοκλοπής.

Όπως ανέ­φε­ρε η εφη­με­ρί­δα στο έκτα­σης 130 σελί­δων διδα­κτο­ρι­κό του περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής εντο­πί­ζε­ται πλή­θος αυτο­λε­ξεί απο­σπα­σμά­των απο προ­γε­νέ­στε­ρες διδα­κτο­ρι­κές έρευ­νες εννέα επιστημόνων.

Σε ανα­κοί­νω­σή του ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτη­σε την παραί­τη­ση του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Πατού­λη μετά τις καταγ­γε­λί­ες για λογο­κλο­πή. Όπως ανέ­φε­ρε: «Σήμε­ρα η Αυγή απο­κα­λύ­πτει ότι ο κύριος Πατού­λης έλα­βε τον διδα­κτο­ρι­κό του τίτλο κατα­φεύ­γο­ντας σε εκτε­τα­μέ­νη λογο­κλο­πή. Πρό­κει­ται για αδί­κη­μα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Πρό­κει­ται για μια συνει­δη­τή εξα­πά­τη­ση της ακα­δη­μαϊ­κής κοι­νό­τη­τας με προ­φα­νή στό­χο να εμφα­νί­ζε­ται ο κύριος Πατού­λης ως διδά­κτωρ ιατρι­κής. Η ενο­χή σιω­πή της ΝΔ και τα παρα­λη­ρή­μα­τα του ίδιου απλά επι­βε­βαιώ­νουν ότι η φού­σκα της «αρι­στεί­ας» έχει σκά­σει οριστικά…».

Απα­ντώ­ντας, ο Γιώρ­γος Πατού­λης έκα­νε λόγο για «άθλιο, ψευ­δέ­στα­το και συκο­φα­ντι­κό πρω­το­σέ­λι­δο του κομ­μα­τι­κού φύλ­λου του ΣΥΡΙΖΑ» και απεί­λη­σε με προ­σφύ­γη στη δικαιο­σύ­νη ενώ κατη­γό­ρη­σε το κόμ­μα της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης ότι είναι εθι­σμέ­νοι στο ψέμα και τη λάσπη. Δεν τους ενδια­φέ­ρει η αλή­θεια, αλλά η κομ­μα­τι­κή σκο­πι­μό­τη­τα και μόνο.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο