Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνές Σεμινάριο της ΠΣΟ για τη Μέρα της Γυναίκας

Το ΠΑΜΕ συμ­με­τεί­χε στο Διε­θνές Σεμι­νά­ριο της ΠΣΟ για τη Μέρα της Γυναί­κας που διε­ξή­χθη δια­δι­κτυα­κά στις 8 Μάρ­τη με συμ­με­το­χή πάνω από 100 γυναι­κών συν­δι­κα­λι­στών από δεκά­δες χώρες από όλες τις ηπείρους.

Το ΠΑΜΕ χαι­ρέ­τι­σε την πρω­το­βου­λία της ΠΣΟ και τις αγω­νι­ζό­με­νες εργά­τριες του κόσμου μετα­φέ­ρο­ντας το μήνυ­μα του αγώ­να και της αλλη­λεγ­γύ­ης του ταξι­κού κινή­μα­τος της Ελλά­δας «Σπά­με τις αλυ­σί­δες της σιω­πής, της εκμε­τάλ­λευ­σης, της ανισοτιμίας».

Σεμινάριο ΠΣΟ για τη Μέρα της Γυναίκας

Η επέ­τειος  της διε­θνούς ημέ­ρας της εργα­ζό­με­νης γυναί­κας γιορ­τά­στη­κε από WFTU με τη συμ­με­το­χή  αντι­προ­σώ­πων από 43 χώρες από όλες τις ηπεί­ρους της Κόσμου.
Συντο­νί­στρια η Mathapelo Khanye από την NUM-South Africa.
Κατά τη διάρ­κεια της συνε­δρί­α­σης παρε­νέ­βη­σαν ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της WFTU Γιώρ­γος Μαυ­ρί­κος και η Anna Biondi, ανα­πλη­ρω­τής διευ­θυ­ντής του Γρα­φεί­ου της ΔΟΕ για δρα­στη­ριό­τη­τες εργα­ζο­μέ­νων (ACTRAV).WFTU logo

Οι ειδι­κές παρεμ­βά­σεις παρου­σιά­στη­καν από τα μέλη της επι­τρο­πής γυναι­κών WFTU υπο­γραμ­μί­ζο­ντας την κατά­στα­ση των γυναι­κών στην αντί­στοι­χη περιο­χή και τη χώρα τους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο