Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνές Συμπόσιο – Το μήνυμα ζωής και αγώνα του Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα (Video)

Φέτος συμπλη­ρώ­θη­καν 54 χρό­νια  από τη δολο­φο­νία στα 39 του χρό­νια από πρά­κτο­ρες της CIA και όργα­να του δικτά­το­ρα της Βολι­βί­ας Μπα­ριέ­ντος του επα­να­στά­τη Comandante Ερνέ­στο Τσε Γκε­βά­ρα, που πέρα­σε στην αθα­να­σία και έγι­νε παγκό­σμιο σύμ­βο­λο, των ανυ­πό­τα­κτων, που παλεύ­ουν ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­σμό, για την ειρή­νη και το σοσια­λι­σμό – κομμουνισμό.

Ανά­με­σα στις χιλιά­δες εκδη­λώ­σεις που έγι­ναν σ’ όλα τα μήκη και τα πλά­τη του κόσμου, εκδή­λω­ση τιμής και μνή­μης (συμπό­σιο) διορ­γά­νω­σε και η Παγκό­σμια συν­δι­κα­λι­στι­κή Ομο­σπον­δία — World Federation of Trade Unions.

Δείτε την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της ΠΣΟ Γιώργου Μαυρίκου

«Για όλους εμάς ο θρυ­λι­κός Τσε Γκε­βά­ρα ήταν και παρα­μέ­νει σύμβολο.
Δε θα είναι ποτέ σου­βε­νίρ, μια άψυ­χη φωτο­γρα­φία σε καρτ-ποστάλ.
(…)
Ο Τσε είναι αξί­ες, αρχές, ιδέ­ες, κοσμο­α­ντί­λη­ψη.
Ήταν, είναι και θα είναι ο ένο­πλος αντάρ­της που με τη ζωή και το θάνα­τό του έφτυ­νε κατά­μου­τρα τους ιμπε­ρια­λι­στές.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο