Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνές Φεστιβάλ Μπαλέτου Αβάνας με πολλές μουσικοχορευτικές προτάσεις

Το 27ο Διε­θνές Φεστι­βάλ Μπα­λέ­του Alicia Alonso της Αβά­νας, υπό τη γενι­κή διεύ­θυν­ση της Viengsay Valdés (σσ. από το 2003, η Valdés είναι η Prima Ballerina Assoluta και από το 2019 Καλ­λι­τε­χνι­κή Διευ­θύ­ντρια του Εθνι­κού Μπα­λέ­του της Κού­βας), θα γίνει κυρί­ως –αλλά όχι μόνο, στις  αίθου­σες του Εθνι­κού Θεά­τρου της Κού­βας προ­σφέ­ρο­ντας στο κοι­νό ένα πρό­γραμ­μα ‑μου­σι­κο­χο­ρευ­τι­κές προ­τά­σεις κλπ., υψη­λού πρεστίζ.


Μετα­ξύ των προ­σκε­κλη­μέ­νων στην εκδή­λω­ση είναι η Εθνι­κή Εται­ρεία Χορού της Ισπα­νί­ας, εκπρό­σω­ποι της ομά­δας Μπα­λέ­του του Μπου­έ­νος Άιρες, η Εθνι­κή Κομπα­νία χορού του Μεξι­κού, η Acosta Danza, η Malpaso η Mi Compañía της Susana Pous, ο Σου­η­δός Johann Inger και πολ­λοί ακόμη.

20 Οκτω­βρί­ου | 13 Νοεμ­βρί­ου –όπως ανα­κοί­νω­σε η πρώ­τη μπα­λα­ρί­να του Εθνι­κού Μπα­λέ­του της Κού­βας, Viengsay Valdés, σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε στις 11/10, θα περι­λαμ­βά­νο­νται εκπο­μπές όπως η σεζόν Giselle , που σημα­το­δο­τεί την έναρ­ξη του ιωβη­λαί­ου για τα 75 χρό­νια του Εθνι­κού Μπα­λέ­του της Κούβας.

Festival Internacional de Ballet de La Habana — Foto: Ariel Cecilio Lemus

Σύμ­φω­να με το Cubadebate, μετα­ξύ των καλε­σμέ­νων ‑όπως ανα­φέ­ρει και η Valdés, η Εθνι­κή Ομά­δα Χορού της Ισπα­νί­ας, θα παρου­σιά­σει τη βρα­βευ­μέ­νη Carmen.

Ομοί­ως, ο οπτι­κο­α­κου­στι­κός κύκλος Danza en la Pantalla (σσ. χορός επί της οθό­νης), που θα προ­βά­λει πολ­λές διε­θνείς παρα­γω­γές στον κινη­μα­το­γρά­φο La Rampa της πρω­τεύ­ου­σας, με κύριο θέμα τον χορό, ξεχω­ρί­ζει στις παρά­πλευ­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες του προ­γράμ­μα­τος της εκδήλωσης.

Στην εκδή­λω­ση θα συμ­με­τά­σχουν η Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα Alicia Alonso του Μεγά­λου Θεά­τρου της Αβά­νας, το Εθνι­κό Λυρι­κό Θέα­τρο, το Λυρι­κό Θέα­τρο Holguín, οι πια­νί­στες Marcos Madrigal και Daniela Rivero, η βιο­λο­νί­στρια Lissy Abreu και η άρπα, Mayte Rodríguez.

Πηγή granma.cu

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο