Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας: Συναυλία τιμής στο Μίκη Θεοδωράκη στις 4 Σεπτεμβρίου

Το Διε­θνές Φεστι­βάλ Πάτρας τιμά τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ένα χρό­νο ακρι­βώς μετά το ταξί­δι του οικου­με­νι­κού Έλλη­να Μίκη Θεο­δω­ρά­κη για τη Γει­το­νιά των Αγγέ­λων, το Διε­θνές Φεστι­βάλ Πάτρας προ­σκα­λεί την Μπέτ­τυ Χαρ­λαύ­τη, την κατ’εξοχήν ερμη­νεύ­τρια του έργου του από τη νεό­τε­ρη γενιά, σε μια συναυ­λία αφιε­ρω­μέ­νη στην Παγκό­σμια Ειρή­νη, την Κυρια­κή 4 Σεπτεμ­βρί­ου, στο Θερι­νό Δημο­τι­κό Θέατρο.

Συμ­με­τέ­χει η φημι­σμέ­νη Χορω­δία του Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Πάτρας υπό τη μαέ­στρο Λίνα Γερο­νί­κου και εξα­με­λής ορχή­στρα κατα­ξιω­μέ­νων μουσικών.

Σε μια επο­χή που το έργο του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη είναι πιο επί­και­ρο από ποτέ, καθώς δια­πνέ­ε­ται από το μήνυ­μα της Ενό­τη­τας των Λαών, το Διε­θνές Φεστι­βάλ Πάτρας παρου­σιά­ζει μια ξεχω­ρι­στή βρα­διά με την ερμη­νεύ­τρια που συνερ­γά­στη­κε πιο πολύ από κάθε άλλο τρα­γου­δι­στή της γενιάς της με τον μεγά­λο συνθέτη.

Η Μπέτ­τυ Χαρ­λαύ­τη, συμπράτ­το­ντας με τη Χορω­δία του Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Πατρών, θα απο­δώ­σουν επί σκη­νής τον Μίκη της Ελλά­δας, τον Μίκη της Ειρή­νης, τον Μίκη της Οικου­μέ­νης, τον Μίκη του Κόσμου.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο