Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνής Αμνηστία για τα αιματοβαμμένα έργα στο Κατάρ: «Οι μεταρρυθμίσεις υπολείπονται των υποσχέσεων»

To Kατάρ, χώρα φιλο­ξε­νί­ας του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου 2022, έλα­βε κάποια μέτρα βελ­τί­ω­σης των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των για τα δύο εκα­τομ­μύ­ρια των αλλο­δα­πών εργα­ζο­μέ­νων για την διορ­γά­νω­ση, αλλά οι μεταρ­ρυθ­μί­σεις δεν αντα­πο­κρί­θη­καν στις υπο­σχέ­σεις που δόθη­καν, όπως δήλω­σε η Διε­θνής Αμνη­στία σε συνέ­ντευ­ξή της στο  Reuters.

Το μικρο­σκο­πι­κό κρά­τος του Κόλ­που έχει δεχθεί έντο­νη κρι­τι­κή από οργα­νώ­σεις υπε­ρά­σπι­σης δικαιω­μά­των, που χαρα­κτη­ρί­ζουν ως κακές τις συν­θή­κες εργασίας.Η Ντό­χα αντα­πο­κρί­θη­κε με τη θέσπι­ση ενός ευρέ­ος προ­γράμ­μα­τος μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων σχε­τι­κά με τις άδειες εξό­δου των εργα­ζο­μέ­νων, καθιέ­ρω­σε ελά­χι­στο μισθό και ξεκί­νη­σε δια­δι­κα­σί­ες ακρό­α­σης  των παρα­πό­νων των εργα­ζο­μέ­νων και δημιουρ­γία επι­τρο­πών επι­λύ­σε­ων προβλημάτων.

Θυμί­ζου­με ότι η κατα­σκευή των έργων υπο­δο­μής για το τουρ­νουά έχει κοστί­σει μέχρι τώρα τη ζωή σε δεκά­δες εργά­τες, στην πλειο­ψη­φία τους μετα­νά­στες, ενώ συνο­λι­κά αντι­με­τω­πί­ζουν άθλιες συν­θή­κες εργα­σί­ας με ελλι­πή μέτρα ασφά­λειας, πίε­ση για τα χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα και απάν­θρω­πες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης, που θυμί­ζουν σκλαβιά.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει υπάρ­ξει καμία ουσια­στι­κή συνέ­πεια για τους διορ­γα­νω­τές, ενώ πέρα από κάποιες βελ­τιώ­σεις — μετά και από τον διε­θνή αντί­κτυ­πο — η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει λίγο πολύ ίδια. Ειδι­κοί, μάλι­στα, εξέ­φρα­σαν φόβους για περαι­τέ­ρω επι­δεί­νω­ση των συν­θη­κών όσο πλη­σιά­ζουν οι ημε­ρο­μη­νί­ες παρά­δο­σης των έργων και ανά­λο­γα ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θεί η πίεση.

Οσο για τη FIFA, αν και διορ­γα­νώ­τρια αρχή του Μου­ντιάλ, δεν ασχο­λή­θη­κε ποτέ με το θέμα πέρα από ορι­σμέ­νες ανα­κοι­νώ­σεις, μέσα από τις οποί­ες περιο­ρί­στη­κε να πετά­ξει το μπα­λά­κι στη διορ­γα­νώ­τρια χώρα του Κατάρ …

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο