Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνής Αμνηστία: Η ετυμηγορία στη δίκη της Χρυσής Αυγής θα έχει επίδραση πολύ πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας

Οι αρχές στην Ελλά­δα πρέ­πει να απο­δώ­σουν δικαιο­σύ­νη στα θύμα­τα της Χρυ­σής Αυγής και να στεί­λουν μήνυ­μα ενά­ντια στη ρατσι­στι­κή βία, σημειώ­νει η Διε­θνής Αμνη­στία, λίγες ημέ­ρες πριν από την από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου στην «εμβλη­μα­τι­κή», όπως τη χαρα­κτη­ρί­ζει, δίκη.

«Η δίκη της Χρυ­σής Αυγής ήταν μια σοβα­ρή δοκι­μα­σία για το ελλη­νι­κό σύστη­μα ποι­νι­κής δικαιο­σύ­νης, και την ικα­νό­τη­τά του να αντι­με­τω­πί­σει τις απει­λές μιας οργά­νω­σης που έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και έχει υπο­στη­ρί­ξει τη βία και τις δια­κρί­σεις», δηλώ­νει ο Νιλς Μού­ιζ­νιεκς, διευ­θυ­ντής Ευρώ­πης της Διε­θνούς Αμνη­στί­ας. Ο ίδιος προ­σθέ­τει ότι «οι κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον των αρχη­γών και μελών της Χρυ­σής Αυγής, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα, απο­κα­λύ­πτουν μια ρωγ­μή που υπάρ­χει όχι μόνο στην Ελλά­δα, αλλά και σε όλη την Ευρώ­πη και πέρα από αυτήν. Η ετυ­μη­γο­ρία αυτή, σε μια εμβλη­μα­τι­κή δίκη ενός ακραί­ου ακρο­δε­ξιού κόμ­μα­τος με επι­θε­τι­κή ρητο­ρι­κή ενά­ντια στους μετανάστες/ριες και τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, θα έχει επί­δρα­ση πολύ πέρα από τα σύνο­ρα της Ελλάδας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο