Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνής μέρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό: Συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα του από το ΚΚΕ

Μεγα­λώ­νουν μέρα με τη μέρα η αδι­κία και η οργή από την κατο­χι­κή βία: τα 10άδες, 100άδες θύμα­τα και δυστυ­χία συνε­χί­ζει να μετρά ο παλαι­στι­νια­κός λαός, καθώς η κατο­χι­κή βία κλι­μα­κώ­νε­ται και η ισραη­λι­νή αστι­κή τάξη οπλί­ζε­ται με τον «αέρα» που της δίνει το πολύ­πλευ­ρο παζά­ρι για τις ισορ­ρο­πί­ες στη Μέση Ανατολή.

Μόλις πριν λίγες μέρες, τα στοι­χεία κατέ­γρα­φαν πάνω από 141 Παλαι­στί­νιους νεκρούς από επι­δρο­μές και επι­θέ­σεις του ισραη­λι­νού στρα­τού, μόνο από τις αρχές του φετι­νού χρόνου.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ενισχύουμε την αλληλεγγύη
στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τη Διε­θνή Μέρα Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ τονί­ζει τα εξής:

«Με την ευκαι­ρία της Διε­θνούς Μέρας Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, το ΚΚΕ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή του στον δίκαιο αγώ­να των Παλαι­στι­νί­ων, που εμπνέ­ει τη δίκαιη λαϊ­κή πάλη των εργα­ζο­μέ­νων σε όλο τον κόσμο.

Με τη δια­χρο­νι­κή στή­ρι­ξη των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ και των συμ­μά­χων τους, εντεί­νε­ται η επι­θε­τι­κό­τη­τα του ισραη­λι­νού κρά­τους στην Παλαι­στί­νη και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, προ­ω­θού­νται οδυ­νη­ρές “διευ­θε­τή­σεις” με όχη­μα τις λεγό­με­νες “Συμ­φω­νί­ες του Αβρα­άμ”, σε βάρος του συνό­λου των δικαιω­μά­των του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

Σήμε­ρα που ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος των ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ με την καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία στα εδά­φη της Ουκρα­νί­ας “επι­σκιά­ζει” το δρά­μα δεκα­ε­τιών του Παλαι­στι­νια­κού λαού, το επι­βε­βαιώ­νου­με για άλλη μια φορά: Η σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας είναι η πλευ­ρά της κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου, είναι η πλευ­ρά του τερ­μα­τι­σμού κάθε ξένης κατο­χής, με τους λαούς νοι­κο­κύ­ρη­δες στους τόπους τους.

Σήμε­ρα καθί­στα­ται ακό­μα πιο ανα­γκαία η ενί­σχυ­ση της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης και δρά­σης ενά­ντια στην ισραη­λι­νή κατο­χή, στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, στους σχε­δια­σμούς των αστι­κών τάξεων.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να συνε­χί­σει να εκφρά­ζει ακό­μη πιο ενερ­γά την πολύ­μορ­φη αλλη­λεγ­γύη του στον Παλαι­στι­νια­κό λαό, κατα­δι­κά­ζο­ντας τα καθη­με­ρι­νά εγκλή­μα­τα της ισραη­λι­νής κατο­χής σε βάρος των Παλαι­στι­νί­ων, για:

Τον τερ­μα­τι­σμό της ισραη­λι­νής κατο­χής και των συνε­πειών της.

Τη δημιουρ­γία ενιαί­ου ανε­ξάρ­τη­του παλαι­στι­νια­κού κρά­τους, με πρω­τεύ­ου­σα την Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ, στα σύνο­ρα του 1967.

Το δικαί­ω­μα επι­στρο­φής όλων των Παλαι­στί­νιων προ­σφύ­γων στις εστί­ες τους, με βάση τις σχε­τι­κές απο­φά­σεις του ΟΗΕ.

Την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των Παλαι­στί­νιων και άλλων πολι­τι­κών κρα­του­μέ­νων που κρα­τού­νται στις ισραη­λι­νές φυλακές».

Σύμ­φω­να με το παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο «Wafa», τις τελευ­ταί­ες μέρες ο κατο­χι­κός στρα­τός έκα­νε ακό­μα δεκά­δες συλ­λή­ψεις, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης αυτής του δημο­σιο­γρά­φου Σαμπρίλ Τζι­μπρίλ, που κρί­θη­κε ένο­χος μετά τη βιντε­ο­σκό­πη­ση κινη­το­ποί­η­σης αλλη­λεγ­γύ­ης στους Παλαι­στί­νιους πολι­τι­κούς κρατούμενους.

Μετα­ξύ άλλων, ο κατο­χι­κός στρα­τός συνέ­λα­βε και μια 16χρονη που επέ­στρε­φε από επι­σκε­πτή­ριο στον αδελ­φό της, που κρα­τεί­ται σε ισραη­λι­νές φυλακές.

Ενδει­κτι­κό του ζήλου του κατο­χι­κού στρα­τού είναι και η κατε­δά­φι­ση δημο­τι­κού σχο­λεί­ου στην περιο­χή της Χεβρώ­νας, στη Δυτι­κή Οχθη, όπου μάθαι­ναν γράμ­μα­τα 35 παι­διά. Ακό­μα, στην ίδια περιο­χή το σπί­τι της έχα­σε και μια 12μελής οικο­γέ­νεια, σε περιο­χή που οι κατο­χι­κές δυνά­μεις ιεραρ­χούν την επέ­κτα­ση ενός ακό­μα εβραϊ­κού εποικισμού.

Μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες, το παλαι­στι­νια­κό ΥΠΕΞ ανα­κοί­νω­σε ότι οι διερ­γα­σί­ες που εντεί­νο­νται για τον σχη­μα­τι­σμό νέας κυβέρ­νη­σης απο­τε­λούν ένα νέο κάλε­σμα ευρεί­ας κλι­μά­κω­σης της κατο­χι­κής βίας, εκτι­μώ­ντας ότι «θα αυξη­θεί η εβραϊ­κή τρο­μο­κρα­τία και στις ένο­πλες πολι­το­φυ­λα­κές στην κατε­χό­με­νη Δυτι­κή Όχθη».

Δείτε Video

Μηνύματα από το ΠΑΜΕ και την ΕΕΔΔΑ

Με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή Διε­θνή Μέρα Αλλη­λεγ­γύ­ης προς τον Παλαι­στι­νια­κό λαό, το ΠΑΜΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τα συν­δι­κά­τα της Ελλά­δας να συνε­χί­σουν τη στα­θε­ρή τους συμπα­ρά­στα­ση με τον ηρω­ι­κό λαό της Παλαι­στί­νης ενά­ντια στη δολο­φο­νι­κή ισραη­λι­νή κατοχή.

Σε ανα­κοί­νω­σή του καταγ­γέλ­λει «την επι­λε­κτι­κή και υπο­κρι­τι­κή ευαι­σθη­σία, τα δύο μέτρα και δύο σταθ­μά των ιμπε­ρια­λι­στών των ΕΕ — ΝΑΤΟ — ΗΠΑ και των κυβερ­νή­σε­ων, που ενώ δήθεν νοιά­ζο­νται για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, τα παι­διά θύμα­τα των πολέ­μων, τις γυναί­κες που κατα­πιέ­ζο­νται, ξαφ­νι­κά σιω­πούν όταν αυτά τα εγκλή­μα­τα τα κάνει ο ισραη­λι­νός στρα­τός, όταν το χέρι που χτυ­πά μια γυναί­κα είναι ισραη­λι­νό, ή όταν το παι­δί που σκο­τώ­νε­ται γεν­νή­θη­κε στην Παλαιστίνη».

Το ΠΑΜΕ απαι­τεί να στα­μα­τή­σει κάθε πολι­τι­κή — οικο­νο­μι­κή — στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία του ελλη­νι­κού κρά­τους με το κρά­τος — δολο­φό­νο του Ισραήλ.

«Εμείς δεν ξεχνά­με. Συνε­χί­ζου­με στα­θε­ρά και ατα­λά­ντευ­τα στο πλευ­ρό του λαού της Παλαι­στί­νης, μέχρι την τελι­κή νίκη!» υπο­γραμ­μί­ζει, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα της Ελλά­δας «με νέες δρά­σεις και πρω­το­βου­λί­ες θα δυνα­μώ­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μας».

Αντί­στοι­χα, στην ανα­κοί­νω­σή της για τη σημε­ρι­νή μέρα, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ) καταγ­γέλ­λει «την εντει­νό­με­νη δολο­φο­νι­κή μανία των ισραη­λι­νών δυνά­με­ων κατο­χής, τις εξώ­σεις και αρπα­γές γης για την ανέ­γερ­ση νέων εποι­κι­σμών, που αυξά­νο­νται με τρο­μα­κτι­κή ταχύ­τη­τα, στη Δυτι­κή Οχθη και στην Ανα­το­λι­κή Ιερου­σα­λήμ (…) Τους σχε­δόν καθη­με­ρι­νούς ανε­λέ­η­τους βομ­βαρ­δι­σμούς, τις δολο­φο­νί­ες αμά­χων ανδρών, γυναι­κών, ακό­μα και παι­διών (…) Τις φυλα­κί­σεις των Παλαι­στί­νιων αγω­νι­στών στις ισραη­λι­νές φυλα­κές, όπου κρα­τού­νται ακό­μα και για χρό­νια, πολ­λές φορές χωρίς κατη­γο­ρη­τή­ριο, κάτω από απάν­θρω­πες συνθήκες».

Στην ανα­κοί­νω­σή της η ΕΕΔΔΑ καταγ­γέλ­λει επί­σης τη στά­ση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, που «βάζουν τον αγώ­να για επι­βί­ω­ση του παλαι­στι­νια­κού λαού στην ίδια ζυγα­ριά με τη βάρ­βα­ρη ισραη­λι­νή πολι­τι­κή της επέ­κτα­σης, επι­βο­λής και κατο­χής μόνο και μόνο για­τί το Ισρα­ήλ θεω­ρεί­ται για όλους αυτούς σημα­ντι­κός εταί­ρος και σύμμαχος».

Και υπο­γραμ­μί­ζει: «Η ΕΕΔΔΑ θα συνε­χί­σει να πιέ­ζει ώστε η χώρα μας να ανα­γνω­ρί­σει το κρά­τος της Παλαι­στί­νης σύμ­φω­να με την ομό­φω­νη από­φα­ση της ελλη­νι­κής Βου­λής και θα στέ­κε­ται ατα­λά­ντευ­τα στο πλευ­ρό του αγω­νι­ζό­με­νου παλαι­στι­νια­κού λαού στον δίκαιο αγώ­να του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο