Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνή προβολή είχε η μεγάλη εκδήλωσης για τα 60 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης το Σάββατο 6/4 στη Βέροια

Όταν η αλλη­λεγ­γύη γίνε­ται πρά­ξη και ο σεβα­σμός σ’έναν ανυ­πό­τα­κτο λαό που κρα­τά ψηλά τις σημαί­ες με τις παρα­κα­τα­θή­κες του ΦΙΝΤΕΛ και του ΤΣΕ εκφρά­ζε­ται με την μαζι­κή αντα­πό­κρι­ση των κατοί­κων μιας επαρ­χια­κής πόλης, τότε αυτό δίνει δύνα­μη στο λαό της Κού­βας αλλά και ευρύ­τε­ρα, αλλά απο­κτά και διε­θνή απήχηση.

Κάνου­με λόγο για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση το Σάβ­βα­το 6/4 της εκδή­λω­σης για τα 60 χρό­νια της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης στη Βέροια (παρου­σιά­σα­με ανα­λυ­τι­κό ρεπορ­ταζ) που απή­χη­ση της πήρε διε­θνή χαρακτήρα.

Την εκδή­λω­ση διορ­γά­νω­σε ο συνερ­γά­της του atexnos.gr και η εφη­με­ρί­δα που εκδί­δει «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας ενώ ομι­λη­τής ήταν ο έτε­ρος συνερ­γά­της του atexnos.gr και Γ.Γ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης Νίκος Μότ­τας.

Έτσι είχα­με:

Δημο­σί­ευ­μα του Υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας : ΕΔΩ

cuba

Όσο και από το ρεπορ­τάζ του ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού πρα­κτο­ρεί­ου που απευ­θύ­νε­ται σε ολό­κλη­ρη την Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή Prensa Latina ΕΔΩ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο