Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ 2022: Με μια εξαιρετική συναυλία τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη

Κ. Πελετίδης: «Το έργο του μένει αθάνατο γιατί συνδέθηκε όσο κανένα άλλο με τους αγώνες του λαού μας»

Τον παγκό­σμιο καλ­λι­τέ­χνη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη τίμη­σε μια ξεχω­ρι­στή συναυ­λία στο πλαί­σιο του «Διε­θνούς Φεστι­βάλ 2022» το βρά­δυ της Κυρια­κής και η Πάτρα.

Το Δημο­τι­κό Θερι­νό Θέα­τρο πλημ­μύ­ρι­σε από κόσμο όλων των ηλι­κιών, που αντά­μω­σαν τη μου­σι­κή του ανθρώ­που που «έντυ­σε» την ιστο­ρία της Ελλά­δας «φορώ­ντας» της νότες και ήχο.

Η Μπέτ­τυ Χαρ­λαύ­τη μάγε­ψε με την μονα­δι­κή ερμη­νεία της, ενώ εξαι­ρε­τι­κή ήταν και η Χορω­δία του Δημο­τι­κού Ωδεί­ου που συμ­με­τεί­χε υπό την διεύ­θυν­ση της Λίνας Γερο­νί­κου.

Ξεχώ­ρι­σε η στιγ­μή προ­βο­λής βίντεο με στιγ­μές από τη συνερ­γα­σία της τρα­γου­δί­στριας με τον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, ενώ συγκί­νη­σε η στιγ­μή που ακού­στη­καν, για πρώ­τη φορά, δύο τρα­γού­δια του μεγά­λου συν­θέ­τη ηχο­γρα­φη­μέ­να μετά το θάνα­τό του.

Στο μέσον της συναυ­λί­ας ‑μετά από παρό­τρυν­ση του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου και Πανελ­λή­νιου Σωμα­τεί­ου Τρα­γου­δι­στών- η ερμη­νεύ­τρια διά­βα­σε, ως ένδει­ξη τιμής, από­σπα­σμα από κεί­με­νο του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, που ανέφερε:

«Είναι οι αγώ­νες και η μου­σι­κή τόσο δεμέ­να πια μέσα μου, ώστε δεν μπο­ρώ να φαντα­στώ ούτε αγώ­νες χωρίς τρα­γού­δι, ούτε τρα­γού­δι χωρίς αγώ­να. Φαί­νε­ται πως το ταλέ­ντο μου, σαν μια παρά­ξε­νη μπα­τα­ρία, εκεί μέσα γεμί­ζει… Όμως το ταλέ­ντο δεν έρχε­ται μόνο του. Για να φυτρώ­σει, του πρέ­πει στρώ­μα παχύ ευαι­σθη­σί­ας. Αυτό σημαί­νει πως ο αλη­θι­νός καλ­λι­τέ­χνης δεν μπο­ρεί να μεί­νει αδιά­φο­ρος όταν γύρω του οι άλλοι βογκούν, ταπει­νώ­νο­νται, πει­νούν, τσα­κί­ζο­νται… Τότε η ευαι­σθη­σία αυτή γίνε­ται ευθύ­νη και φέρ­νει τον καλ­λι­τέ­χνη μέσα στον λαό».

Προ­λο­γί­ζο­ντας ο δήμαρ­χος Πάτρας, Κώστας Πελε­τί­δης, ανα­φέρ­θη­κε στο έργο του μεγά­λου μου­σι­κο­συν­θέ­τη, τονί­ζο­ντας: «Μένει αθά­να­το, για­τί συν­δέ­θη­κε όσο κανέ­να άλλο, με τους αγώ­νες του λαού μας σε όλο τον 20ό αιώ­να. Με τα τρα­γού­δια του, ο λαός μας συνό­δευ­σε την πάλη του για κοι­νω­νι­κή δικαιο­σύ­νη, τις φυλα­κές, τις εξο­ρί­ες και τα βασα­νι­στή­ρια, αλλά και την ελπί­δα του ότι ακό­μα και στις στιγ­μές της ήττας τίπο­τα δεν έχει τελειώ­σει ούτε έχει κρι­θεί ολοκληρωτικά».

Προ­σθέ­το­ντας ότι «ο Μίκης ξεχω­ρί­ζει ως δημιουρ­γός, για­τί εκτός των άλλων, με τη μου­σι­κή του, έβα­λε σε κάθε λαϊ­κό σπί­τι της πατρί­δας μας τους μεγά­λους μας ποι­η­τές. Απέ­δει­ξε ότι η “υψη­λή” ποί­η­ση δεν ανή­κει στα μέγα­ρα και τα σαλό­νια, αλλά μπο­ρεί να συνο­δεύ­σει την καθη­με­ρι­νό­τη­τα», σημεί­ω­σε πως «απέ­δει­ξε ότι η αλη­θι­νή, η μεγά­λη τέχνη, δεν είναι όργα­νο υπο­δού­λω­σης των ανθρώ­πων στα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων, αλλά όπλο απε­λευ­θέ­ρω­σης. Σπρώ­χνει την ανθρω­πό­τη­τα προς το φως».

Δήλω­σε, τέλος, πως η πόλη θα συνε­χί­σει να τιμά τον μεγά­λο δημιουρ­γό, θυμί­ζο­ντας την από­φα­ση να δοθεί το όνο­μά του στο Δημο­τι­κό Ωδείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο