Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: Συντριπτικά αντίθετοι οι Έλληνες στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία

Την αντί­θε­ση τους στην απο­στο­λή οπλι­σμού στην Ουκρα­νία εκφρά­ζουν οι Έλλη­νες, με συντρι­πτι­κά ποσο­στά, όπως προ­κύ­πτει από μια διε­θνή δημο­σκό­πη­ση που δημο­σί­ευ­σε η εφη­με­ρί­δα «Guardian», επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι πλα­τιά τμή­μα­τα του ελλη­νι­κού λαού δια­φω­νούν με την πολι­τι­κή της πολε­μι­κής εμπλο­κής που έχουν εγκρί­νει με την ψήφο τους η κυβέρ­νη­ση, καθώς επί­σης ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, με τελευ­ταίο παρά­δειγ­μα το ψήφι­σμα — πολε­μι­κό ντε­λί­ριο του ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου για τον πόλε­μο στην Ουκρανία.

Στη δημο­σκό­πη­ση ρωτή­θη­καν άνθρω­ποι από 25 χώρες και ‑σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα δια­πι­στώ­θη­κε ότι «σε 13 δυτι­κές ή αγγλό­φω­νες χώρες ένας πυρή­νας δέκα κρα­τών στη­ρί­ζει την συνέ­χι­ση των οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων προς την Ρωσία, ενώ η Ελλά­δα, η Ουγ­γα­ρία και η Ιτα­λία δια­φο­ρο­ποιού­νται».

Στο θέμα της απο­στο­λή όπλων στην Ουκρα­νία, η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα δημο­σί­ευ­σε έναν πίνα­κα, όπου οι ερω­τη­θέ­ντες στην Ελλά­δα εμφα­νί­ζο­νται να συμ­φω­νούν σε ένα ποσο­στό περί­που στο 25%. Για τις αντί­θε­τες γνώ­μες δεν εμφα­νί­ζο­νται κάποιες δια­βαθ­μί­σεις (π.χ. δεν ξέρω/δεν απα­ντώ), όμως προ­κύ­πτει ότι δεν υπάρ­χει συμ­φω­νία με μια τέτοια κίνηση.

Στην δημο­σκό­πη­ση υπάρ­χουν κι άλλα ευρή­μα­τα, τα οποία επι­βε­βαιώ­νουν ότι ο ελλη­νι­κός λαός ‑έστω και με αντι­φά­σεις και συγ­χύ­σεις για τον χαρα­κτή­ρα του πολέ­μου που διε­ξά­γε­ται ανά­με­σα σε δύο ληστές- δεν δέχε­ται το κυρί­αρ­χο ευρω­α­τλα­ντι­κό αφήγημα.

Για παρά­δειγ­μα το 43% των Ελλή­νων πιστεύ­ει ότι «η Δύση χρη­σι­μο­ποί­η­σε την Ουκρα­νία ως βάση για να απει­λή­σει τη Ρωσία», ενώ το 37% πιστεύ­ει ότι ο βασι­κός υπαί­τιος του πολέ­μου είναι η Ρωσία.

“Σχε­δόν οκτώ μήνες μετά τον πόλε­μο του Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν με την Ουκρα­νία, οι πολί­τες στις βασι­κές χώρες της δυτι­κής συμ­μα­χί­ας δεί­χνουν ελά­χι­στη όρε­ξη για το είδος των παρα­χω­ρή­σε­ων στη Ρωσία που θα μπο­ρού­σαν να απο­τε­λέ­σουν μέρος μιας ενδε­χό­με­νης συμ­φω­νί­ας για τον τερ­μα­τι­σμό των μαχών, σύμ­φω­να με μεγά­λη έρευνα.

Η εικό­να κεφα­λί­δας που συνο­δεύ­ει την έρευνα…

Το κέντρο παγκο­σμιο­ποί­η­σης YouGov-Cambridge, μέτρη­σε την κοι­νή γνώ­μη σε 25 από τις μεγα­λύ­τε­ρες χώρες του κόσμου, βρί­σκο­ντας ισχυ­ρή υπο­στή­ρι­ξη για τη δια­τή­ρη­ση, και συχνά σκλη­ρύ­νο­ντας και επε­κτεί­νο­ντας, στρα­τιω­τι­κά και οικο­νο­μι­κά μέτρα κατά της Μόσχας. Όμως, ενώ η έρευ­να βρή­κε τους ερω­τη­θέ­ντες στα περισ­σό­τε­ρα δυτι­κά έθνη σε αδιάλ­λα­κτη διά­θε­ση, πολ­λές χώρες σε όλο τον κόσμο – συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων ορι­σμέ­νων στη Δύση – ήταν εμφα­νώς πιο αμφί­θυ­μες, ή ακό­μα και συμπα­θού­ντες, απέ­να­ντι στη Ρωσία.

“Αλλά δεν είναι μια διεθνής συναίνεση”

Η δημο­σκό­πη­ση, δια­πί­στω­σε ότι από 13 δυτι­κές ή αγγλό­φω­νες χώρες – Γαλ­λία, Γερ­μα­νία, Σου­η­δία, Δανία, Ισπα­νία, Ιτα­λία, Ελλά­δα, Ουγ­γα­ρία, Πολω­νία, Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, ΗΠΑ, Αυστρα­λία και Κανα­δάς– υπο­στή­ρι­ξαν μεν τη δια­τή­ρη­ση των οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων στη Ρωσία αλλά με επι­φυ­λά­ξει — Ελλά­δα, η Ουγ­γα­ρία και η Ιτα­λία ήταν ακραίες.

Μετα­ξύ των υπό­λοι­πων 10 χωρών, η υπο­στή­ρι­ξη για κυρώ­σεις κυμάν­θη­κε από το χαμη­λό 57% ή 58% στη Γαλ­λία και τη Γερ­μα­νία, έως 60%, 62% και 65% στον Κανα­δά, τις ΗΠΑ και την Πολω­νία, σε υψη­λά άνω του 70% στην ΗΒ, Σου­η­δία και Δανία.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι δεν είναι η πρώ­τη δημο­σκό­πη­ση που κατα­γρά­φει την αντί­θε­ση του ελλη­νι­κού λαού στην απο­στο­λή όπλων στην Ουκρα­νία, αφού τα ίδια στοι­χεία — με κάποιες δια­βαθ­μί­σεις — έχουν δώσει και δημο­σκο­πή­σεις ελλη­νι­κών εται­ρειών. Το γεγο­νός ότι αυτές τις δημο­σκο­πή­σεις τις τρώ­ει η αφά­νεια κάθε άλλο παρά δύσκο­λο είναι να ερμηνευτεί…

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο