Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Σημάδια ύφεσης σε Γερμανία και Ολλανδία

Νέες δυσμε­νείς προ­βλέ­ψεις για τις μεσο­πρό­θε­σμες προ­ο­πτι­κές της γερ­μα­νι­κής οικο­νο­μίας κατέ­γρα­ψε πρό­σφα­τη έρευ­να του πρα­κτο­ρεί­ου «Bloomberg», ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις πιθα­νό­τη­τες περαι­τέ­ρω επι­δεί­νω­σης της ύφε­σης μέχρι το τέλος του 2023, κάτι που επι­βε­βαιώ­θη­κε και επί­ση­μα τον περα­σμέ­νο χειμώνα.

Σε ανάλυση του πρακτορείου αναφέρεται ότι η γερμανική οικονομία θα παραμείνει στάσιμη και στο γ’ τρίμηνο του 2023, ενώ στο δ’ τρίμηνο εκτιμάται πως θα ενισχυθεί οριακά, μόλις κατά 0,1%, χάνοντας 0,1% για κάθε τρίμηνο σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Επιπλέον αναφέρεται ότι συνολικά για το 2023 η οικονομία στην «ατμομηχανή της Ευρώπης» θα συρρικνωθεί κατά 0,3%, ενώ πιθανή αλλά ισχνή ανάκαμψη δεν αναμένεται πριν το 2024 και εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 0,8% (αντί αρχικής εκτίμησης για 1%). Οι προβλέψεις αυτές «κουμπώνουν» με ανάλογες πρόσφατες προβλέψεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι η Γερμανία θα είναι η μόνη από τις χώρες του G7 που θα μπει σε ύφεση.

Παράλ­λη­λα, η τελευ­ταία μηνιαία έκθε­ση του γερ­μα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών τονί­ζει ότι δεν ανα­μέ­νε­ται βιώ­σι­μη ανά­καμ­ψη για την οικο­νο­μία της χώρας εντός του 2023, με βάση τα μακρο­οι­κο­νο­μι­κά στοι­χεία και το επεν­δυ­τι­κό κλίμα.

Τις παρα­πά­νω εκτι­μή­σεις και προ­βλέ­ψεις επι­βε­βαιώ­νει νέα ανά­λυ­ση της «Ντόι­τσε Βέλε», ότι η ύφε­ση στην νομι­σμα­τι­κή πολι­τι­κή των Κεντρι­κών Τρα­πε­ζών και οι σημα­ντι­κές αυξή­σεις των επι­το­κί­ων ακρι­βαί­νουν τον δανει­σμό για επι­χει­ρή­σεις και κατα­να­λω­τές, μειώ­νο­ντας έτσι τις προσ­δο­κί­ες για νέες επεν­δύ­σεις. Στην ίδια ανά­λυ­ση επι­ση­μαί­νο­νται και διαρ­θρω­τι­κά προ­βλή­μα­τα της γερ­μα­νι­κής οικο­νο­μί­ας, μετά την απο­τυ­χία του κάπο­τε επι­τυ­χη­μέ­νου μοντέ­λου που στη­ρι­ζό­ταν στην εισα­γω­γή φτη­νής (κυρί­ως ρωσι­κής) Ενέρ­γειας και φτη­νών πρώ­των υλών, με απο­τέ­λε­σμα μετα­ποι­η­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα υψη­λής τιμής και αντα­γω­νι­στι­κών προδιαγραφών.

Θέτουν ξανά ζήτημα αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης

Η Βερόνικα Γκριμ που εισηγήθηκε «δουλειά μέχρι τον τάφο»

Η Βερό­νι­κα Γκριμ που ειση­γή­θη­κε «δου­λειά μέχρι τον τάφο»

Παράλ­λη­λα, κύμα αντι­δρά­σε­ων προ­κα­λεί η νέα πρό­τα­ση μιας εκ των λεγό­με­νων «σοφών της γερ­μα­νι­κής οικο­νο­μί­ας», Βερό­νι­κα Γκριμ, να συμ­βα­δί­σει πλέ­ον η ηλι­κία συντα­ξιο­δό­τη­σης στη Γερ­μα­νία με τα επι­στη­μο­νι­κά δεδο­μέ­να που αφο­ρούν την αύξη­ση του προσ­δό­κι­μου ζωής των ανθρώ­πων — βλέ­πε δου­λειά μέχρι τον τάφο.

Μέχρι και ο σοσιαλ­δη­μο­κρά­της Γερ­μα­νός καγκε­λά­ριος, Ολαφ Σολτς, ανα­γκά­στη­κε να δηλώ­σει ότι «πέντε δεκα­ε­τί­ες δου­λειάς αρκούν». Κατά τ’ άλλα, πρό­βα­λε και πάλι τα περί «πρά­σι­νων επεν­δύ­σε­ων» που θα συμ­βά­λουν στην «ανα­νέ­ω­ση της ανάπτυξης».

Σε πορεία ύφε­σης βρί­σκε­ται και η Ολλαν­δία. Χτες η στα­τι­στι­κή αρχή ανα­κοί­νω­σε μεί­ω­ση του ΑΕΠ κατά 0,3% το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του 2023, μετά από εκεί­νη κατά 0,4% που προη­γή­θη­κε στο πρώ­το τρίμηνο.

Αύξηση επιτοκίων στη Ρωσία

Την αύξη­ση του βασι­κού επι­το­κί­ου κατά 3,50% απο­φά­σι­σε χτες η ρωσι­κή Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα, σε μια προ­σπά­θεια να στα­μα­τή­σει τη μεί­ω­ση της συναλ­λαγ­μα­τι­κής ισο­τι­μί­ας του ρου­βλί­ου ένα­ντι του δολαρίου.

Μετά από αυτήν την εξέ­λι­ξη το επι­τό­κιο έφτα­σε στο 12% και το ρού­βλι είδε τα κέρ­δη του να μειώ­νο­νται, αν και παρα­μέ­νει αρκε­τά πάνω από τα χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα που είχαν κατα­γρα­φεί το πρώ­το διά­στη­μα μετά την έναρ­ξη του πολέ­μου στην Ουκρανία.

Αργό­τε­ρα χτες το βρά­δυ μετα­δό­θη­κε είδη­ση για έκτα­κτη σύνο­δο στο Κρεμ­λί­νο παρου­σία του Προ­έ­δρου Βλ. Πού­τιν, προ­κει­μέ­νου να ακού­σει τις προ­τά­σεις κυβερ­νη­τι­κών αξιω­μα­τού­χων και στε­λε­χών της Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας σε σχέ­ση με τα μέτρα που θα μπο­ρού­σαν να ληφθούν για να στα­μα­τή­σει η συναλ­λαγ­μα­τι­κή απο­δυ­νά­μω­ση του ρου­βλί­ου. Στο τρα­πέ­ζι ανα­με­νό­ταν να πέσουν και προ­τά­σεις ακό­μα και για capital control.

Πηγή 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο