Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεθνιστική εκδήλωση του ΚΚΕ: «100 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο καπιταλισμός είναι το χθες, ο σοσιαλισμός είναι το αύριο»

Στο πλαί­σιο της σει­ράς μεγά­λων πολι­τι­κών-πολι­τι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων που έχει προ­γραμ­μα­τί­σει η ΚΕ του ΚΚΕ για τον εορ­τα­σμό των 100 χρό­νων από την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση, την Κυρια­κή 15 Οκτω­βρί­ου στις 18:30, στον Περισ­σό, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί διε­θνι­στι­κή εκδή­λω­ση με θέμα «100 χρό­νια από την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση. Ο καπι­τα­λι­σμός είναι το χθες, ο σοσια­λι­σμός είναι το αύριο».

Στην εκδή­λω­ση θα μιλή­σει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και θα απευ­θύ­νουν χαι­ρε­τι­σμό οι αντι­προ­σω­πεί­ες των Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των που θα συμ­με­τά­σχουν στη συνε­δρί­α­ση της Συντα­κτι­κής Επι­τρο­πής της «Διε­θνούς Κομ­μου­νι­στι­κής Επι­θε­ώ­ρη­σης». Θα υπάρ­χει καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα με διε­θνι­στι­κά επα­να­στα­τι­κά τραγούδια.

Στην εκδή­λω­ση θα λάβουν μέρος τα εξής κόμ­μα­τα και οι εξής εκπρόσωποι:

1. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Λαών Ισπα­νί­ας — Άστορ Γκαρ­σία, γγ της ΚΕ του κόμματος.

2. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ιτα­λί­ας — Λάου­ρα Μπερ­γκα­μί­νι, μέλος της ΚΕ του κόμματος.

3. Σοσια­λι­στι­κό Κίνη­μα Καζακ­στάν — Αϊνούρ Κουρ­μά­νοφ, μέλος του προ­ε­δρεί­ου του κόμματος.

4. Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Λετο­νί­ας — Ίννα Μπε­λο­κού­ρο­βα, μέλος της διοί­κη­σης του κόμματος.

5. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Μεξι­κού — Πάβελ Καμπρέ­ρα, Α’ γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του κόμματος.

6. Νοτιο­α­φρι­κα­νι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα — Μπου­λέ­λουα Του­νι­σί­ουα, μέλος της ΚΕ του κόμματος.

7. Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ουγ­γα­ρί­ας — Μαρί­να Πιλά­ε­βα, μέλος της ΚΕ του κόμ­μα­τος και υπεύ­θυ­νη Διε­θνών Σχέσεων.

8. Κομ­μου­νι­στι­κό Εργα­τι­κό Κόμ­μα Ρωσί­ας (ΚΕΚΡ) — Ιλιά Φέρ­μπε­ροφ, μέλος του Πολι­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και της Γραμ­μα­τεί­ας της ΚΕ.

9. Νέο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Γιου­γκο­σλα­βί­ας — Άννα Ρουσ­νόφ, στέ­λε­χος του κόμματος.

10. Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Τουρ­κί­ας — Κεμάλ Οκου­γιάν, γγ της ΚΕ του κόμματος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο