Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διεργασίες στο χώρο της ελληνικής ακροδεξιάς

Ενό­ψει των τρι­πλών εκλο­γών και στα πλαί­σια των ευρύ­τε­ρων διερ­γα­σιών στο αστι­κό πολι­τι­κό σκη­νι­κό, πλη­θαί­νουν οι διερ­γα­σί­ες και κινή­σεις στο χώρο της ακρο­δε­ξιάς, όπου πρό­σω­πα και μορ­φώ­μα­τα παίρ­νουν θέσεις και μαγει­ρεύ­ουν συμ­μα­χί­ες. Επεν­δύ­ουν στους δυσα­ρε­στη­μέ­νους, από τα ανοίγ­μα­τα Μητσο­τά­κη, ψηφο­φό­ρους της ΝΔ, και στους ψηφο­φό­ρους της Χρυ­σής Αυγής (πλη­σιά­ζει και το τέλος της δίκης της Χρυ­σής Αυγής) με την οποία μερι­κοί από αυτούς ασή­μα­ντες έχουν δια­φο­ρές. Με λόγο γενι­κό­λο­γα αντι­μνη­μο­νια­κό — κάποιοι από αυτούς ψήφι­σαν και υπη­ρέ­τη­σαν μνη­μό­νια ‑εθνι­κι­στι­κό με επί­κε­ντρο το Μακε­δο­νι­κό και τα ελληνοτουρκικά.

Στα αξιο­ση­μεί­ω­τα είναι ότι αρκε­τοί από αυτούς είναι βου­λευ­τές οι οποί­οι ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­καν από τα αρχι­κά τους κόμ­μα­τα και ίδρυ­σαν νέα ή συμ­με­τέ­χουν στις διερ­γα­σί­ες. Ενδει­κτι­κές είναι οι περι­πτώ­σεις του Νίκου Νικο­λό­που­λου, επι­κε­φα­λής του Χρι­στια­νο­δη­μο­κρα­τι­κού Κόμ­μα­τος, που εξε­λέ­γη στις τελευ­ταί­ες εκλο­γές ως συνερ­γα­ζό­με­νος με τους ΑΝ.ΕΛ., του Νίκου Μίχου, ο οποί­ος από τη Χρυ­σή Αυγή βρέ­θη­κε στον ΛΑΟΣ, καθώς και του ευρω­βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής Ελευ­θέ­ριου Συνα­δι­νού και του βου­λευ­τή του ίδιου κόμ­μα­τος Δημή­τρη Κου­κού­τση, οι οποί­οι δρα­στη­ριο­ποιού­νται με τη νεο­σύ­στα­τη Πατριω­τι­κή Ριζο­σπα­στι­κή Ενω­ση (ΠΑΤΡΙΕ).

Επί­σης, της Κατε­ρί­νας Παπα­κώ­στα, που, αφού ανε­ξαρ­τη­το­ποι­ή­θη­κε, ίδρυ­σε τη Νέα Ελλη­νι­κή Ορμή, δια της οποί­ας ‑και με μεσο­λα­βη­τή τον Πάνο Καμ­μέ­νο- συμ­με­τέ­χει πλέ­ον στη συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝ.ΕΛ. ως υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, και του Δημή­τρη Καμ­μέ­νου, ο οποί­ος δια­γρά­φη­κε τον Ιού­νιο από τους ΑΝ.ΕΛ. επει­δή υπερ­ψή­φι­σε την πρό­τα­ση μομ­φής κατά της κυβέρ­νη­σης και πλέ­ον είναι πρό­ε­δρος της Δύνα­μης Ελλη­νι­σμού, μαζί με τον Τάκη Μπαλτάκο.

Πέραν των παρα­πά­νω κομ­μά­των, στο δεξιό μέρος του ιδε­ο­λο­γι­κο­πο­λι­τι­κού χάρ­τη βρί­σκο­νται, μετα­ξύ άλλων, η Νέα Δεξιά του Φαή­λου Κρα­νι­διώ­τη, η Ελλη­νι­κή Λύση του Κυριά­κου Βελό­που­λου, οι Ρίζες του Βασί­λη Καπερ­νά­ρου, το Δίκτυο Ελλή­νων Ριζο­σπα­στών δύο πρώ­ην υπουρ­γών της κυβέρ­νη­σης Καρα­μαν­λή, των Σάβ­βα Τσι­του­ρί­δη και Νίκου Τσιαρ­τσιώ­νη, αλλά και κάποιοι λιγό­τε­ρο γνω­στοί όπως το Εθνι­κό Μέτω­πο, η Εθνε­γερ­σία, η Λαϊ­κή Ελλη­νι­κή Πατριω­τι­κή Ενω­ση (ΛΕΠΕΝ) και ο Σύν­δε­σμος Εθνι­κής Ενότητας.

Σύμ­φω­να με τον Τύπο που καλύ­πτει τις κινή­σεις στο χώρο της ακρο­δε­ξιάς («Δημο­κρα­τία»), σε εξέ­λι­ξη δια­βου­λεύ­σεις για να υπάρ­ξει κοι­νή κάθο­δος στις επό­με­νες εκλο­γές. «Οι συζη­τή­σεις και οι διερ­γα­σί­ες δίνουν και παίρ­νουν, δεί­πνα παρα­τί­θε­νται, προ­σκλη­τή­ρια και ψηφί­σμα­τα κυκλο­φο­ρούν, όλοι μιλούν με όλους, αλλά προ­σώ­ρας όλα παρα­μέ­νουν «στον αέρα» και συμ­φω­νία δεν υπάρχει.

Κατά πλη­ρο­φο­ρί­ες, μέσα στον Σεπτέμ­βριο, σε ταβέρ­να της Νέας Σμύρ­νης, συνέ­φα­γαν ο Γιώρ­γος Καρα­τζα­φέ­ρης, ο Νίκος Νικο­λό­που­λος και ο Πανα­γιώ­της Ψωμιά­δης, με αφορ­μή τα γενέ­θλια του εκπρο­σώ­που Τύπου του ΛΑΟΣ Κώστα Αϊβα­λιώ­τη. Αγνω­στο το μενού, αλλά πολι­τι­κή συζή­τη­ση, και δη για τη δυνα­τό­τη­τα σχη­μα­τι­σμού ενός πατριω­τι­κού συνα­σπι­σμού που θα κατα­λά­βει τον χώρο ανά­με­σα στη Ν.Δ. και τη Χρυ­σή Αυγή, σίγου­ρα υπήρ­ξε (…) Δια­θέ­σι­μος να συμ­με­τά­σχει σε μια τέτοια συζή­τη­ση έχει δηλώ­σει επα­νει­λημ­μέ­να και ο Βασί­λης Καπερ­νά­ρος (…) Αλλά και ο Φαή­λος Κρα­νι­διώ­της, που βρί­σκε­ται σε διαρ­κείς επα­φές με πρό­σω­πα και στε­λέ­χη του χώρου, δεν δεί­χνει αδιά­φο­ρος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο (…) ».

Όλες αυτές οι διερ­γα­σί­ες πέραν του ότι απο­σκο­πούν στη δημιουρ­γία δεξα­με­νών απορ­ρό­φη­σης απο­γο­ή­τευ­σης και αύξη­ση των πηγών για την συμ­βο­λή τους στη συντη­ρη­τι­κο­ποί­η­ση του λαού, είναι και πολ­λα­λός χρή­σι­μοι στό σύστη­μα όπως άλλω­στε απο­δεί­χτη­κε με το παρά­δειγ­μα ΑΝΕΛ, Παπα­κώ­στα αλλά και με την παρου­σία της Χρυ­σής Αυγής στη Βου­λή ως γνή­σιου εκπρο­σώ­που του κεφαλαίου.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο