Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δικάζονται στη Λέσβο δεκάδες άνθρωποι, γιατί …διέσωζαν πρόσφυγες στο Αιγαίο

Στο δικα­στή­ριο για­τί …έσω­σαν μετα­νά­στες!!! Κι όμως αλη­θι­νό. Συνο­λι­κά 24 άνθρω­ποι καλού­νται να λογο­δο­τή­σουν σε δικα­στή­ριο της Λέσβου για σοβα­ρά αδι­κή­μα­τα, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της κατα­σκο­πί­ας, της δια­κί­νη­σης μετα­να­στών και του ξεπλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος. Τα συγκε­κρι­μέ­να αδι­κή­μα­τα επι­σύ­ρουν ποι­νές φυλά­κι­σης έως 25 ετών.

Στους κατη­γο­ρού­με­νους και η Σάρα Μαρ­ντί­νι, μία από τις δύο κολυμ­βή­τριες από τη Συρία που έγι­ναν παγκο­σμί­ως γνω­στές το καλο­καί­ρι του 2015, όταν κατά­φε­ραν να φτά­σουν στη Μυτι­λή­νη κολυ­μπώ­ντας. Δικά­ζε­ται επει­δή βοή­θη­σε, επί της ουσί­ας, άλλους ξεριζωμένους.

Το 2015 οι δυο αδερ­φές από τη Συρία Γιούσ­ρα και Σάρα Μαρ­ντί­νι, τότε 17 και 20 ετών τότε, ανα­γκά­στη­καν να εγκα­τα­λεί­ψουν την Συρία όπου γινό­ταν πόλε­μος. Μαζί με άλλους πρό­σφυ­γες από τα παρά­λια της Τουρ­κί­ας προ­σπά­θη­σαν να φτά­σουν στη Λέσβο με μια φου­σκω­τή βάρ­κα. Ωστό­σο, όταν η μηχα­νή στα­μά­τη­σε και η βάρ­κα άρχι­σε να παίρ­νει νερό οι δυο αδερ­φές έπε­σαν στο νερό και τρά­βη­ξαν τη βάρ­κα επί ώρες προς το νησί. Οι δύο αδερ­φές ήταν κολυμ­βή­τριες μεγά­λων αποστάσεων.

Από τη Λέσβο οι δύο αδερ­φές έφτα­σαν στο Βερο­λί­νο. Η Γιούσ­ρα συμ­με­τεί­χε στους Ολυ­μπια­κούς του Ρίο με την ομά­δα των προ­σφύ­γων, ενώ η Σάρα απο­φά­σι­σε να επι­στρέ­ψει στη Λέσβο, για να βοη­θή­σει άλλους ξερι­ζω­μέ­νους. Η ιστο­ρία των δύο κορι­τσιών έχει εμπνεύ­σει την ται­νία The Swimmers, που προ­βάλ­λε­ται στο Netflix.

Το 2018, επί κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, η Σάρα συνε­λή­φθη μαζί με άλλα 23 άτο­μα, μέλη της ERCI, με την κατη­γο­ρία πως «στην κατ’ επάγ­γελ­μα διευ­κό­λυν­ση της δια­κί­νη­σης μεγά­λου αριθ­μού υπη­κό­ων τρί­των χωρών προς τα νησιά του Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου (Λέσβος και Σάμος) με παρά­νο­μες μεθό­δους και δια­δι­κα­σί­ες». Οι ίδιοι λένε ότι δεν έκα­ναν τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο από το να υπο­δέ­χο­νται τις βάρ­κες στην ακτή και να ενη­με­ρώ­νουν το Λιμενικό.

Δικά­ζο­νται για πλα­στο­γρα­φία (αφο­ρά μία πλα­στή πινα­κί­δα κυκλο­φο­ρί­ας αυτο­κι­νή­του), παρά­νο­μη ακρό­α­ση ραδιο­συ­χνο­τή­των και κατα­σκο­πεία σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος, ενώ εκκρε­μούν κι άλλες κατη­γο­ρί­ες σε βάρος τους. Διώ­κο­νται για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, δια­κί­νη­ση μετα­να­στών, απά­τη και ξέπλυ­μα χρήματος.

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο