Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δική τους η ευθύνη

Με δεκά­δες νεκρούς κάθε χρό­νο από την ανα­με­νό­με­νη και προ­βλε­πό­με­νη έξαρ­ση της επο­χι­κής γρί­πης, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ συνε­χί­ζουν τον κάλ­πι­κο καβγά, αλλά δεν βγά­ζουν άχνα για την ουσία, που είναι η εξής: Με ευθύ­νη της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων, το εμβό­λιο της γρί­πης δεν εντάσ­σε­ται στο Εθνι­κό Πρό­γραμ­μα Εμβο­λια­σμού, δηλα­δή δεν είναι δωρε­άν για όλους αλλά πλη­ρώ­νε­ται από τους ασθε­νείς. Με δική τους ευθύ­νη παρα­μέ­νουν κλει­στά 170 δημό­σια κρε­βά­τια σε ΜΕΘ. 

Με δική τους ευθύ­νη δεν λει­τουρ­γούν πλή­ρως εξο­πλι­σμέ­νες ΜΕΘ σε νησιά που απο­κλεί­ο­νται το χει­μώ­να από τις δυσμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες. Αντί­θε­τα, επι­χει­ρούν να ενο­χο­ποι­ή­σουν τον ίδιο το λαό, που υπο­φέ­ρει από την πολι­τι­κή εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας και του Φαρμάκου. 

Καλ­λιερ­γούν λογι­κές «ατο­μι­κής ευθύ­νης» στην αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας, για να κρύ­ψουν τη δική τους πολι­τι­κή ευθύ­νη για τις δια­χρο­νι­κές ελλεί­ψεις σε ουσια­στι­κή ενη­μέ­ρω­ση, προ­σω­πι­κό, εξο­πλι­σμό, δομές Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας. 

Η πολι­τι­κή τους και στην Υγεία είναι επι­κίν­δυ­νη, έως θανα­τη­φό­ρα. Κι αυτό πρέ­πει να τους το χρε­ώ­σει ο λαός.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο