Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ Γ’ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Στις 18/06/1946 τίθε­ται σε ισχύ το περι­βό­η­το Γ’ Ψήφι­σμα «Περί εκτά­κτων μέτρων αφο­ρώ­ντων την Δημο­σί­αν τάξιν και ασφά­λειαν». Το Γ’ Ψήφι­σμα όρι­ζε μετα­ξύ άλλων πως: «Όστις θέλων απο­σπά­ση εν μέρος εκ του όλου της Επι­κρα­τεί­ας ή να ευκο­λύ­νη τα προς τού­το το τέλος τεί­νο­ντα σχέ­δια, συνώ­μο­σεν ή διή­γει­ρε στά­σιν ή συνεν­νο­ή­θη με ξένους ή κατήρ­τι­σεν ενό­πλους ομά­δας ή έλα­βεν μετο­χήν εις τοιαύ­τας  προ­δο­τι­κάς ενώ­σεις τιμω­ρεί­ται με θάνατον».

Φυσι­κά οι δίκες με βάση και αυτό το αντι­δη­μο­κρ­ται­κό νομο­θε­τι­κό κατα­σκεύ­α­σμα δεν στα­μά­τη­σαν την περί­ο­δο του εμφυ­λί­ου αλλά συνε­χί­στη­καν και μετά

Έτσι μπο­ρεί ο εμφύ­λιος πόλε­μος να τελεί­ω­σε τον Αύγου­στο του 1949,όμως το πολύ­μορ­φο κυνη­γη­τό όσων βρι­σκό­ταν στην πλευ­ρά των στρα­τιω­τι­κά «ηττη­μέ­νων» συνε­χι­ζό­ταν αμεί­ω­το. Χιλιά­δες αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ κομ­μου­νι­στές, αρι­στε­ροί και γενι­κό­τε­ρα δημο­κρα­τι­κοί πολί­τες βρέ­θη­καν στις φυλα­κές και στους τόπους εξο­ρί­ας, ενώ εκα­το­ντά­δες ήταν αυτοί που με «κάλ­πι­κες» κατη­γο­ρί­ες στη­ριγ­μέ­νες στο αντι­δη­μο­κρα­τι­κό νομο­θε­τι­κό οπλο­στά­σιο της επο­χής, στή­θη­καν στα εκτε­λε­στι­κά απο­σπά­σμα­τα. Επί­σης όσοι βρέ­θη­καν ως πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες στις τότε σοσια­λι­στι­κές χώρες, συνέ­χι­σαν να δικά­ζο­νται στη χώρα μας για διά­φο­ρους λόγους, ενώ τους στέ­ρη­σαν και την Ελλη­νι­κή Ιθα­γέ­νεια. Παρα­κά­τω δημο­σιεύ­ου­με τα πρα­κτι­κά δίκης που αφο­ρά αγω­νι­στές του ΔΣΕ από την Ημα­θί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 1955 στην οποία δικά­στη­καν 76 αγω­νι­στές, με βάση το περί­φη­μο Γ/46 ΨΗΦΙΣΜΑ και είχε ως απο­τέ­λε­σμα της στέ­ρη­ση Ιθαγένειας.

«Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΒΕΡΡΟΙΑ ΠΛΗΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΝ εκ των των Δικα­στών Θεο­δώ­ρου Λάπ­πα Προ­ε­δρεύ­ο­ντος (μη υπάρ­χο­ντος Προ­έ­δρου) Ιωάν­νου Μαυ­ρα­κά­κη ανα­κρι­τού και Ευαγ­γέ­λου Καρα­μα­γκιώ­λη Πρωτοδίκου.

Συνελ­θόν εν τω προς διά­σκε­ψιν δωμα­τί­φτου την 22ας Ιανουα­ρί­ου 1955 παρου­σία του Εισαγ­γε­λέ­ως Αντω­νί­ου Μπε­νού­κα και της Γραμ­μα­τέ­ως Ευδο­ξί­ας Τσιώ­τση, ίνα δια­σκε­ψά­με­νο απο­φαν­θή , επί της εξής ποι­νι­κής υποθέσεως….

Επί της υπο­θέ­σως ταύ­της διε­τά­χθη και ενηρ­γή­θη τακτι­κή ανά­κρι­σις μετά το πέρας της οποί­ας, ο παρά ενταύ­θα Πλημ­με­λειο­δί­καις Εισαγ­γε­λεύς υπο­βα­λών τη σχη­μα­τι­σθεί­σαν δικο­γρα­φί­αν προς το Συμ­βού­λιον τού­το δια της υπ’ αριθμ. 21 ε.ε εγγρά­φου προ­τά­σε­ως του εξέ­θη­κε τα εξής: Εισά­γων Υμίν την κατά…δικογραφίαν κατη­γο­ρου­μέ­νων επί παρα­βά­σει του άρθρου 2 παραγ. 1 και του Γ/46 Ψηφίσματος,εκτίθηκε τα εξής: Εκ των εν τη δικο­γρα­φία, εγγρά­φων και κατα­θέ­σε­ων και ιδία των τοιού­των των μαρ­τύ­ρων Πανα­γιώ­του Α. Κολο­βού, Ανθ/ρχου και Ευρι­πί­δου Δαραή προ­κύ­πτειν ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι, εμφο­ρού­με­νοι υπό κομ­μου­νι­στι­κών φρο­νη­μά­των ενε­τά­χθη­σαν οικειο­θε­λώς , ως μέλη εις τα συμ­μο­ρια­κά συγκρο­τή­μα­τα Βερ­μί­ου άτι­να εσκό­πουν όπως προ­σβά­λω­σι τας Αρχάς δια βίας και εκτε­λέ­σω­σι αδι­κή­μα­τα κατά της ζωής, σωμα­τι­κής ακε­ραιό­τη­τος και εις περιου­σί­ας των εθνι­κο­φρό­νων Ελλή­νων. Εις τα συμ­μο­ρια­κά ταύ­τα συγκρο­τή­μα­τα παρέ­μει­ναν μέχρι της κατα­ρεύ­σε­ως των, αφού προη­γου­μέ­νως, έλα­βαν μέρος και εις τας μάχας και ειτα εδρα­πέ­τευ­σαν εις αγνώ­στους χώρας, πάντως εκεί­θεν του παρα­πε­τά­σμα­τος. Επει­δή κατά ταύ­τα υπάρ­χει αφορ­μή προς στή­ρι­ξιν δημο­σί­ας επ’ ακροατηρίου,κατηγορίας κατά των κατη­γο­ρου­μέ­νων επί παρα­βά­σει του άρθρου 2 πατρ. 1 του Γ/46 Ψηφί­σμα­τος και επί τη πρά­ξει ταύ­τη δεόν να παρα­πεμ­φθούν ούτοι ίνα δικα­σθώ­σιν ενώ­πιον ενός κατά την περι­φέ­ρειαν του Εφε­τεί­ου Θεσ/νικης ορι­σθη­σο­μέ­νου Κακουρ­γιο­δι­κεί­ου αρμο­δί­ου όντος Δικα­στη­ρί­ου τού­του και μετά την ισχύν του Νόμου 1975/52 όστις όρι­σε εν άρθρω 1 παρ. 1 αυτού ως αρμό­διον Δικα­στή­ριον προς εκδί­κα­σιν των παρα­βά­σε­ων του Γ/46 Ψηφί­σμα­τος το Ειδι­κόν Πεντα­με­λές Εφε­τεί­ον, διό­τι η διά­τα­ξις αύτη του εν λόγω Νόμου είναι αντι­συ­νταγ­μα­τι­κή ως αντι­κει­μέ­νη εις το άρθρον 95 του εν ισχύ­σει Συντάγ­μα­τος, όπερ ορί­ζει ότι υπό των ορκω­τών Δικα­στη­ρί­ων δικά­ζο­νται τα κακουρ­γή­μα­τα εξαι­ρέ­σει εκεί­νων άτι­να μέχρι της ενάρ­ξε­ως την ισχύ­ος αυτού υπή­χθη­σαν δι’ ειδι­κών Νόμων και ψηφι­σμά­των εις την αρμο­διό­τη­τα των Εφε­τεί­ων. Εν προ­κει­μέ­νω ο ανω­τέ­ρω Νόμος 1975/52 ετέ­θη εν ισχύ­ει από της 5ης Ιανουα­ρί­ου 1952 ήτοι μετά την έναρ­ξιν της ισχύ­ος του Συντάγ­μα­τος (1 Ιανουα­ρί­ου 1952) και συνε­πώς η διά­τα­ξις του ανω­τέ­ρου Νόμου περί υπα­γω­γής ωρι­σμέ­νων κακουρ­γη­μά­των ως το προ­κεί­με­νον εις αρμο­διό­τη­τα του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου δεν δύνα­ται να έχη νόμι­μον ισχύν ως τεθεί­σα εν ισχύ­ει μετά την έναρ­ξιν της ισχύ­ος του Συντάγ­μα­τος . ΕΠΕΙΔΗ δέον να δια­τα­χθή η διάρ­κεια της ισχύ­ος του κατά των κατη­γο­ρου­μέ­νων εκδο­θέ­ντος εντάλ­μα­τος συλ­λή­ψε­ως και ταύ­της επι­τευ­χθη­σο­μέ­νης η προ­φυ­λά­κι­σις αυτών μέχρι ορι­στι­κής εκδι­κά­σε­ως της κατ’ αυτών κατη­γο­ρί­ας. ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ. Προ­τεί­νω να παρα­πεμ­φθούν ενώ­πιον του ακρο­α­τη­ρί­ου ενός κατά την περι­φέ­ρειαν του Εφε­τεί­ου Θεσ/νικης ορι­σθη­σο­μέ­νου Κακουρ­γιο­δι­κεί­ου οι…»

Οι “κατηγορούμενοι”

1. Δρα­κού­λης Ακα­τι­μάς ή Ακα­τσι­μάς του Γεωρ­γί­ου και της Ανα­στα­σί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

2 Ανα­στά­σιος Ανα­στα­σιά­δης του Θεο­δώ­ρου και της Ευθυ­μί­ας, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

3. Ξενο­φών Ανδρε­ά­δης του Θεο­δώ­ρου και της Ελι­σά­βετ γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κομνή­νιω, γεωρ­γός, άγαμος.

4. Αντώ­νιος Γεωρ­γιά­δης του Ματ­θαί­ου και της Κυρια­κής γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πτά­μω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

5. Πηνε­λό­πη Γεωρ­γιά­δου του Αθα­να­σί­ου και της Κυρια­κής γεν­νη­θεί­σα και κατοι­κού­σα εν Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, οικιακά.

6. Κων/νος Γιαν­νου­σό­που­λος του Αθα­να­σί­ου και της Ελέ­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Ράχη Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

7. Γεώρ­γιος Για­βου­ρού­δης του Μου­ράτ και της Βικτω­ρί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγαμος.

8. Στέρ­γιος Γκί­νας του Στερ­γί­ου και της Ευαν­θί­ας, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Βερ­μί­ου, ποι­μήν, άγαμος.

9. Δημή­τριος Ευθυ­μιά­δης ή Ευθύ­μο­γλου του Πανα­γιώ­του και της Φωστή­ρας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερροία,γεωργός, άγαμος.

10. Στέ­φα­νος Ζήσης ή Τζα­τζα­λής του Εμα­νου­ήλ και της Ελέ­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, ηλεκτροτεχνίτης,άγαμος.

11. Ανα­στα­σία ή Τασού­λα Ζήση ή Τζα­τζα­λή του Εμμα­νου­ήλ και της Ελένης,γεννηθείσα και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικια­κά, άγαμος.

12. Δημή­τριος Ιακω­βί­δης του χαρα­λά­μπους και της Κλω­να­ρας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κομνή­νιω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

13. Βασί­λειος Ιορ­δά­νο­γλου του Ανα­στα­σί­ου και της Ανθί­τσης ή Χεβρί­τσης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγαμος.

15. Παρα­σκευάς Ιντζε­βί­δης του Ιωάν­νου και της Κυρια­κής γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τριποτάμω,γεωργός, άγαμος.

16. Κυριά­κος Ιντζε­βί­δης του Δαμια­νού και της Χαρι­κλεί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τα­μω, γεωργός,άγαμος.

17. Κάμπρος ή Λαμπρια­νός Ιντζε­βί­δης του Νικο­λά­ου και της Αννης γεν­νηείς εις Αρτα­χάν Καυ­κά­σου και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω γεωργός,άγαμος.

18. Γερ­βά­σιος Ισα­α­κί­δης του Ιορ­δά­νου και της Ευγε­νί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κομνή­νιω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

19. Νικό­λα­ος Κίκας του Κων/νου και της Στεργιανής,γεννηθείς και κατοι­κών εν Κ. Βερ­μί­ου Βερ­ροί­ας, ποιμήν,άγαμος.

20. Κυρια­κή συζ. Ιωάν­νου Και­σα­ρί­δου γεν­νη­θεί­σα εν Δρά­μα και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικια­κά, έγγαμος.

21. Ιωάν­νης Και­σα­ρί­δης του Μιχα­ήλ και της Αρε­τής ή Αριστέας,γεννηθείς εις Ποντο­κώ­μην Πτο­λε­μαϊ­δος και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, έγγαμος.

22. Πανα­γιώ­τα συζ. Ιορ­δά­νου Και­σα­ρί­δου γεν­νη­θεί­σα εις Πρου­σα και κατοι­κού­σα εν Βερροία,οικιακά, έγγαμος.

23. Κων/νος Καλ­λια­ρί­δης ή Καλ­λε­ρί­δης του Ιωάν­νου και της Σοφί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν. Κ. Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός , άγα­μος (ψευδ. Σκοτίδας).

24. Αντώ­νιος Καλ­λια­ρί­δης του Ιωάν­νου και της Ευγε­νί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, γεωργός.

25 Αρι­στεί­δης Καλ­λια­ρί­δης το Γεωρ­γί­ου και της Μαρί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω γεωρ­γός, άγαμος.

26. Ιωάν­νης Καρα­φου­λί­δης του Ανα­στα­σί­ου και της Παρ­θέ­νας, γενη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω, γεωργός,άγαμος.

27. Σωκρά­της Καρα­φου­λι­δης του Ανα­στα­σί­ου και της Παρ­θέ­νας, γεν­νηείς και κατοι­κών εν Κ. Τριποτάμω,γεωργός, άγαμος.

28. Ανα­στά­σιος Καρα­φου­λί­δης του Ευστα­θί­ου και της Μάρ­θας γεν­νη­θείς εν Πόντον και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγαμος.

29. Ραμ­σής Κου­κού­δας του Χασάν και της Ερα­σμί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

30. Μιλ­τιά­δης Καρο­λί­δης του Νέστω­ρος και της Ανα­το­λής γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω, γεωρ­γός, άγαμος.

31. Κων/νος Καρα­τί­δης του Ιωά­νου και της Σοφί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, γεωργός,άγαμος.

32.Μαρία Κόζα του Γεωρ­γί­ου και της Αθη­νάς γεν­νη­θεί­σα και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικιακά,άγαμος.

33. Σωκρά­της Κοτσί­δης του Κυριά­κου και της Σιφό­ρας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εις Κομνή­νιον γεωρ­γός, άγαμος.

34. Βασί­λειος Κωτσί­δης του Γρη­γο­ρί­ου και της Αικα­τε­ρί­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω, γεωρ­γός, άγαμος.

35. Κων/νος Λασκά­ρο­γλου του Εμμα­νου­ήλ και της Ευθα­λί­ας, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροια, εργά­της, άγαμος.

36. Νικό­λα­ος Λου­κί­δης του Ηλία και της Ελέ­νης γεν­νη­θείς εν Μ. Ασία και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγα­μος (ψευδ. Τσαρούχας).

37. Αντώ­νιος Λίτσας του Σταύ­ρου και της Καλ­λιό­πης, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Αγία Βαρ­βά­ρα Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

38. Αρι­στεί­δης ή Αρι­στε­τέ­λης Μαυ­ρί­δης του Αλε­ξί­ου ή Αλε­ξάν­δρου και της Σοφί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κομνή­νιω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

39. Χαρά­λα­μπος Μαυ­ρο­μα­τί­δης του Χρή­στου και της Όλγας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κομνή­νιω Βερ­ροί­ας γεωρ­γός, άγαμος.

40. Βασί­λειος Νήτσας του Λου­κά και της Ελέ­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Αηία Βαρ­βά­ρα, γεωρ­γός, άγαμος.

41. Γεώρ­γιος Μου­ρα­τί­δης του Αντύ­πα και της Ελέ­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κομνή­νιω Βερροίας.

42. Γεώρ­γιος Μου­ρα­τί­δης του Θεο­δώ­ρου και της Ευγε­νί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μου Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

43. Ελέ­νη Μπαλ­τα­τζί­δου του Κυριά­κου και της Ελισ­σά­βετ γεν­νη­θεί­σα εν Τρα­πε­ζού­ντα και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικιακά.

44. Ιωάν­νης Μπαρ­μπε­ρά­κης του Γεωρ­γί­ου και της Μαρί­ας γεν­νη­θεις και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

45. Θεό­δω­ρος Μπίλ­μπας ή Χατζη­συ­με­ών του Παύ­λου και της Γεσθη­μα­νής γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

46. Παρ­θέ­να Ποτα­ρί­δου του Ανθί­μου και της Ελέ­νης, γεν­νη­θεί­σα εν Μ. Ασία και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικια­κά, άγαμος.

47. Ευστά­θιος Οδά­μπα­σης του Γεωρ­γί­ου και της Ευθυ­μί­ας, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροί­ας, εργά­της, άγαμος.

48. Πανα­γιώ­της Πασιάς του Παρα­σε­κυά και της Μαρί­ας γεν­νη­θείς εν Μ. Ασία και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγαμος.

49. Γεώρ­γιος Παυ­λί­δης του Παύ­λου και της Θεο­δο­σί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγαμος.

50. Μαρία Παυ­λί­δου του Παύ­λου και της Θεο­γνω­σί­ας ή Θεο­δο­σί­ας γεν­νη­θεί­σα και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικιακά.

51. Σοφρό­νιος Πολά­το­γλου ή Πολί­της του Αλε­ξάν­δρου και της Αθη­νάς γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία γεωργός.

52. Ελισ­σά­βετ Πολά­το­γλου ή Πολί­τη του Αλε­ξάν­δρου και της Αθη­νάς γεν­νη­θεί­σα και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικια­κά, άγαμος.

53. Κων/νος Πολι­τί­δης του Ιωάν­νη και της Κυρια­κής γεν­νη­θείς εν Ρωσ­σία και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

54. Αθη­νά Ρού­σου του Δημη­τρί­ου και της Χαρι­κλεί­ας γεν­νη­θεί­σα και ακτοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικιακά.

55. Θωμάς Σαλιά­ρας του Αθνα­σί­ου και της Ανθής γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γεωρ­γός, άγαμος.

56. Στέρ­γιος Σαρα­πτσής του Γεωρ­γί­ου και της Αθη­νάς γεν­νη­θείς Κ.Βερμίω και κατοι­κών εν Βερ­ροία, ποι­μήν, άγαμος.

57. Νικό­λα­ος Καπα­νί­δης ή Σαμπα­νί­δης του Ιωα­κείμ και της Σάρας γεν­νη­θείς εις Πτο­λε­μαϊ­δαν Κοζά­νης και κατοι­κών εν Ράχη Βερ­ροί­ας γεωρ­γός, άγαμος.

58. Στέρ­γιος Σοϊ­λε­μάς ή Σοϊ­λε­με­τζής του Ιωάν­νου και της Κυρια­κής γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Ράχη Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

59. Λάζα­ρος Χου­με­λί­δης του Συλ­βέ­στρου και της Βικτω­ρί­ας γεν­νη­θείς εν Μ. Ασία και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

60. Σωκρά­της Στο­λί­δης του Κων/νου και της Μαρί­ας, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω, γεωρ­γός, άγαμος.

61. Ανα­στά­σιος ή Τάκος Ταρα­λάς του Απο­στό­λου και της Φανής γεν­νη­θείς εις Βουλ­γα­ρί­αν και ακτοι­κών εν Αγία Βαρ­βά­ρα Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

62. Αλε­ξάν­δρα Ταρα­σί­δου του Ιωάν­νου και της Χαρι­κλεί­ας γεν­νη­θεί­σα και κατοι­κού­σα εν Κ. Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, οικια­κά, άγαμος.

63. Ιωάν­νης Ταπει­νό­που­λος του Μιχα­ήλ και της Ανδρονίκης,γεννηθείς εις Χέλιο Κονί­τσης Ιωά­νι­νων και κατοι­κών εν Βερ­ροία, γαλα­κτο­πώ­λης, άγαμος.

64. Μιχα­ήλ Τσα­να­σί­δης του Γεωρ­γί­ου και της Ευφρο­σύ­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Ράχη Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

65. Ευστρά­τιος Τσα­λα­κό­που­λος του Αθα­να­σί­ου και της Σεβα­σμί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

66. Αντώ­νιος Τσι­κερ­δά­νος του Κων/νου και της Αικα­τε­ρί­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, εργά­της, άγαμος.

67. Μαρία Τσα­σμα­νί­δου ή Τσι­σμα­νί­δου ή Μιχαη­λί­δου του Σπυ­ρί­δω­νος και της Σάρας γεν­νη­θεί­σα εν Ρωσ­σία και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικια­κά, έγγα­μος μετά του Ιωσήφ.

68. Σοφία Φωτιά­δου του Κυριά­κου και της Ελι­σά­βετ γεν­νη­θεί­σα εις Πόντον και κατοι­κού­σα εν Βερ­ροία, οικια­κά, έγγα­μος, μετά του Ιωάννου.

69. Χρή­στος Χρη­στί­δης του Γεωρ­γί­ου και της Ελέ­νης γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία υπο­δη­μα­το­ποιός, άγαμος.

70. Λεω­νί­δας Χρι­στο­δού­λου του Νικο­λά­ου και της Ευτυ­χί­ας γεν­νη­θείς και κατοι­κών εις Γεω­για­νούς Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

71.Κυριάκος Χιο­νί­δης του Θεο­δώ­ρου και της Ελισ­σά­βετ γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Κ. Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, άγαμος.

72. Ιωάν­νης Ψωμιά­δης του Δημη­τρί­ου και της Ειρή­νης, γεν­νη­θείς και κατοι­κών εν Βερ­ροία, άγαμος.

73. Αθα­νά­σιος Μπά­τσης ή Μήτσας του Αρι­στεί­δου και της Μαρί­ας γεν­νη­θείς εις Βουλ­γα­ρί­αν τέως κάτοι­κος Αγί­ας Βαρ­βά­ρας, γεωρ­γός, άγαμος.

74. Χρή­στος Χατζη­θε­ο­δώ­ρου ή Χατζη­θε­ο­δω­ρί­δης του Πανα­γιώ­του και της Ασπα­σί­ας γεν­νη­θείς εις Πρού­σαν Μ. Ασί­ας και κατοι­κώ­νεν Βερ­ροία, γεωργός.

75. Χρή­στος Καλ­λια­ρί­δης του Ιωάν­νου και της Σοφί­ας γεν­νη­θείς εις Πόντον και κατοι­κών εν Τρι­πο­τά­μω Βερ­ροί­ας, γεωρ­γός, έγγαμος.

76. Θεο­δό­σιος ή Θεό­δω­ρος Ραπτό­που­λος του Δημη­τρί­ου και της Αλε­ξάν­δρας γεν­νη­θείς εις Κων­στα­ντι­νού­πο­λιν και κατοι­κών εν Βερ­ροία, οδη­γός τρα­κτέρ, έγγαμος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο