Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δικαιώθηκε η εργαζόμενη καθαρίστρια από τον Βόλο

Στην αναί­ρε­ση της από­φα­σης του Εφε­τεί­ου Λάρι­σας, που είχε κατα­δι­κά­σει σε 10ετή φυλά­κι­ση για το αδί­κη­μα της «απά­της κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και κατ’ επάγ­γελ­μα» την εργα­ζό­με­νη καθα­ρί­στρια σε παι­δι­κό σταθ­μό του Βόλου, Δήμη­τρα Τσια­ντά­κη, προ­χώ­ρη­σε με από­φα­σή της η Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου, κάνο­ντας δεκτή την πρό­τα­ση της αντει­σαγ­γε­λέ­ως Ολγας Σμυρλή.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η εργα­ζό­με­νη καθα­ρί­στρια επί μία 20ετία προ­σέ­φε­ρε με συνέ­πεια τις υπη­ρε­σί­ες της στον παι­δι­κό σταθ­μό. Σε βάρος της είχε ασκη­θεί κακουρ­γη­μα­τι­κή δίω­ξη για απά­τη και πλα­στο­γρα­φία, σε συν­δυα­σμό με τον νόμο «περί κατα­χρα­στών του Δημο­σί­ου», για παρα­ποί­η­ση του ενδει­κτι­κού της Ε’ Δημο­τι­κού σε απο­λυ­τή­ριο Δημο­τι­κού (!), κάτι που έκα­νε για να πετύ­χει την πρό­σλη­ψή της στη δου­λειά, που θα της έδι­νε τη δυνα­τό­τη­τα να ζήσει την οικο­γέ­νειά της.

Το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Λάρι­σας την κατα­δί­κα­σε πρω­τό­δι­κα σε 15 χρό­νια φυλά­κι­ση (!), ενώ το Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Λάρι­σας, σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό, λόγω παρα­γρα­φής την απάλ­λα­ξε από την κατη­γο­ρία της πλα­στο­γρα­φί­ας, αλλά την έκρι­νε ένο­χη για απά­τη κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, κατ’ επάγ­γελ­μα και κατά συνή­θεια με ιδιαί­τε­ρα μεγά­λο όφε­λος και αντί­στοι­χη ζημία σε βάρος του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου (!), κατα­δι­κά­ζο­ντάς την σε 10 χρό­νια φυλάκιση…

Η Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου απο­δέ­χθη­κε πως υπήρ­ξε εσφαλ­μέ­νη ερμη­νεία του νόμου και δεν υπάρ­χει άδι­κη πρά­ξη, όπως επί­σης ότι δεν υπάρ­χει ζημία του Δημο­σί­ου, καθώς οι μισθοί που εισέ­πρα­ξε η εργα­ζό­με­νη καθα­ρί­στρια ισο­σταθ­μί­ζο­νται από την παρο­χή της εργα­σί­ας της.

Είναι σημα­ντι­κό ότι το δικα­στή­ριο έκα­νε διά­κρι­ση ανά­με­σα σε θέσεις για τις οποί­ες απαι­τεί­ται ιδιαί­τε­ρη γνώ­ση ή δεξιό­τη­τα και σε θέσεις για τις οποί­ες δεν απαι­τεί­ται. Η Ολο­μέ­λεια του Αρεί­ου Πάγου έκρι­νε ότι υπάρ­χει βλά­βη του Δημο­σί­ου που δεν αντι­σταθ­μί­ζε­ται μόνο όταν για τη συγκε­κρι­μέ­νη θέση απαι­τού­νται ιδιαί­τε­ρες γνώ­σεις και δεξιότητες.

Πλέ­ον, από την Ολο­μέ­λεια, η υπό­θε­ση επι­στρέ­φει στο Ζ’ Ποι­νι­κό Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου, για να απο­φαν­θεί για μια σει­ρά άλλους λόγους αναί­ρε­σης που έχουν προ­βλη­θεί, δευ­τε­ρεύ­ου­σας σημασίας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι μετά την αδια­νό­η­τη ποι­νή, η εργα­ζό­με­νη καθα­ρί­στρια είχε οδη­γη­θεί στη φυλα­κή τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βρη, ενώ απο­φυ­λα­κί­στη­κε στα τέλη του ίδιου μήνα μετά το κύμα εργα­τι­κής και λαϊ­κής συμπα­ρά­στα­σης που ξεσή­κω­σαν τα ταξι­κά σωμα­τεία της Μαγνη­σί­ας και άλλων περιο­χών της χώρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο