Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΚΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ — ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Ενδιαφέρουσες ομοιότητες ανάμεσα στις υποθέσεις

Η συστη­μι­κή σχέ­ση μετα­ξύ κρα­τι­κών μηχα­νι­σμών — νεο­να­ζί στη Γερ­μα­νία, ο ρόλος διω­κτι­κών αρχών και κρα­τι­κών υπαλ­λή­λων στην υπό­θε­ση δίκης του ναζι­στι­κού κόμ­μα­τος NSU στη Γερ­μα­νία, ανα­δεί­χθη­καν στην προ­χτε­σι­νή συζή­τη­ση που διορ­γα­νώ­θη­κε από το Golden Dawn Watch με τίτλο «Ο νεο­να­ζι­σμός στο εδώ­λιο: Οι υπο­θέ­σεις του NSU και της Χρυ­σής Αυγής».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τον Ιού­λη του 2018, έπει­τα από 5 χρό­νια, ολο­κλη­ρώ­θη­κε η δίκη της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης NSU στη Γερ­μα­νία. Οπως επι­ση­μάν­θη­κε, δεν ήταν απλά μια οργά­νω­ση αλλά ένα δίκτυο με υπο­στη­ρι­κτές, που είχε δια­πρά­ξει 10 φόνους με ρατσι­στι­κό κίνη­τρο (2000 — 2007). Το απο­τέ­λε­σμα κρί­θη­κε απο­γοη­τευ­τι­κό και οι κατη­γο­ρού­με­νοι έπε­σαν στα μαλα­κά. Στην Ελλά­δα, η Χρυ­σή Αυγή βρί­σκε­ται στο εδώ­λιο από το 2015 και εξε­τά­ζε­ται από το δικα­στή­ριο κατά πόσο δρα ως εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Στην εκδή­λω­ση, η Caro Keller, δημο­σιο­γρά­φος του NSU-Watch, και η δικη­γό­ρος της Πολι­τι­κής Αγω­γής Antonia von der Behrens, στη δίκη του NSU, επι­σή­μα­ναν τις ευθύ­νες της Συνταγ­μα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας Προ­στα­σί­ας στη Γερ­μα­νία είτε με την αδρά­νεια σε σχέ­ση με την εξι­χνί­α­ση της υπό­θε­σης αλλά και με ενδε­χό­με­νες βαρύ­τε­ρες ευθύ­νες συνε­νο­χής ή συγκά­λυ­ψης. Οπως ειπώ­θη­κε, η εν λόγω Υπη­ρε­σία είχε 40 — 50 νεο­να­ζί πλη­ρο­φο­ριο­δό­τες που πλη­ρώ­νο­νταν. Οι σημα­ντι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες από την αρχή δεν οδή­γη­σαν σε συλ­λή­ψεις, ενώ μπο­ρού­σαν οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες να απο­τρέ­ψουν τις δολο­φο­νί­ες. Οι ομι­λή­τριες τόνι­σαν ότι επί της ουσί­ας έγι­ναν προ­σπά­θειες να κρυ­φτούν στοι­χεία, ανα­φέ­ρο­ντας ότι στη διάρ­κεια της δίκης και πριν, κατα­στρά­φη­καν πολ­λά πει­στή­ρια από την Υπη­ρε­σία. Πρό­σθε­σαν πως οι δικα­στι­κές αρχές και οι αρχές ασφα­λεί­ας απέ­τρε­παν σχε­τι­κές απα­ντή­σεις από τους μάρ­τυ­ρες στη δικα­στι­κή δια­δι­κα­σία. Ακό­μα, τονί­στη­κε ότι η Πολι­τι­κή Αγω­γή προ­σπά­θη­σε να εντά­ξει στη δια­δι­κα­σία το ρόλο της Συνταγ­μα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας, όμως οι εισαγ­γε­λείς τον άφη­ναν εκτός.

Οι αστυ­νο­μι­κές και ανα­κρι­τι­κές αρχές προ­σα­να­τό­λι­ζαν την έρευ­να κάνο­ντας ρατσι­στι­κές υπο­θέ­σεις και «έψα­χναν» για εγκλή­μα­τα μαφί­ας, ναρ­κω­τι­κών, ή και πολι­τι­κών πεποι­θή­σε­ων, π.χ. μέλη του PKK. Οι συγ­γε­νείς των θυμά­των επέ­με­ναν και μιλού­σαν για ρατσι­στι­κά κίνη­τρα. Τα ΜΜΕ επί­σης πρό­βαλ­λαν τα δελ­τία της Αστυ­νο­μί­ας και τις ρατσι­στι­κές φαντα­σιώ­σεις της. Υπο­γραμ­μί­στη­καν, επί­σης, τα μειω­μέ­να αντα­να­κλα­στι­κά του αντι­φα­σι­στι­κού κινήματος.

Ο Θ. Καμπα­γιάν­νης, από την Πολι­τι­κή Αγω­γή στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, ανα­φέρ­θη­κε στη συνα­ντί­λη­ψη πάνω σε βασι­κά αντι­δρα­στι­κά ιδε­ο­λο­γή­μα­τα, όπως ο ρατσι­σμός και ο εθνι­κι­σμός, που κάνει τις κρα­τι­κές αρχές και στη χώρα μας να μη βλέ­πουν το φασι­στι­κό — ρατσι­στι­κό έγκλη­μα. Μάλι­στα, όπως είπε, οι κόρες του Ελλη­να μετα­νά­στη Βουλ­γα­ρί­δη, ο οποί­ος δολο­φο­νή­θη­κε από μέλη του NSU, ρωτή­θη­καν από τις γερ­μα­νι­κές αρχές αν ο πατέ­ρας τους είχε προ­βλή­μα­τα με τον τζό­γο, αν είχε μπλε­ξί­μα­τα με τη μαφία και αν τις άγγιζε!

Ανέ­φε­ρε ότι για την ιδιαι­τε­ρό­τη­τα του ρατσι­στι­κού εγκλή­μα­τος, μεταλ­λάσ­σει τη θέση θύτη — θύμα­τος ανά­λο­γα με το γεω­γρα­φι­κό μήκος και πλά­τος. Ετσι, ενώ στην Ελλά­δα οι θύτες είναι Ελλη­νες, στη Γερ­μα­νία Ελλη­νες είναι τα θύμα­τα, όπως είναι η κλα­σι­κή τυπι­κή περί­πτω­ση του Βουλ­γα­ρί­δη. Το ρατσι­στι­κό έγκλη­μα έχει να κάνει με τη ματιά του θύτη και λιγό­τε­ρο με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα του θύμα­τος. Για παρά­δειγ­μα, η ταύ­τι­ση του Τούρ­κου με τον Ελλη­να μετα­νά­στη στην περί­πτω­ση της δρά­σης του NSU είναι πάρα πολύ ενδια­φέ­ρου­σα. Δεν έχει σημα­σία αν ο Ελλη­νας είναι Ευρω­παί­ος όπως θα έσπευ­δε να πει στην ιδε­ο­λο­γία και στην κοσμο­θε­ώ­ρη­ση των δρα­στών. Τόσο οι Ελλη­νες όσο και οι Τούρ­κοι μετα­νά­στες είναι υπάν­θρω­ποι… Στην ιδε­ο­λο­γία — κοσμο­θε­ω­ρία των δρα­στών, οι Ελλη­νες είναι υπάν­θρω­ποι, όπως το ορί­ζει η ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και όπως το μετέ­φρα­σε πρό­σφα­τα η σύζυ­γος του αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής, Ζαρού­λια, στη Βου­λή και ως υπάν­θρω­ποι δεν έχουν δικαί­ω­μα να ζουν.

Η δια­φο­ρά Χρυ­σής Αυγής και NSU αλλά και με όλα τα ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα στην Ευρώ­πη είναι, όπως ειπώ­θη­κε, ότι η Χρυ­σή Αυγή ενδύ­ε­ται με τον μαν­δύα ενός κοι­νο­βου­λευ­τι­κού κόμ­μα­τος και το πολι­τι­κό επι­τε­λείο και ο επι­χει­ρη­σια­κός βρα­χί­ο­νας είναι κοι­νός. Ο Ι. Λαγός, για παρά­δειγ­μα, είναι κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος και διοι­κη­τής ομά­δας κρού­σης που έχουν τελέ­σει τις συνεκ­δι­κα­ζό­με­νες υποθέσεις.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο