Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ |> Ξεκίνησαν οι απολογίες των δολοφόνων του Π.Φύσσα

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, η απο­λο­γία του χρυ­σαυ­γί­τη Ι. Αγγου.

  • Να υπεν­θυ­μί­σου­με, ότι η πρό­ε­δρος του δικα­στη­ρί­ου, Μ. Λεπε­νιώ­τη, είχε καλέ­σει τους 18 κατη­γο­ρού­με­νους χρυ­σαυ­γί­τες για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα να παρου­σια­στούν στο Εφε­τείο για να απο­λο­γη­θούν, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι οι απο­λο­γί­ες των κατη­γο­ρου­μέ­νων δεν θα ακο­λου­θή­σουν αλφα­βη­τι­κή σει­ρά, αλλά ανά υπόθεση.
  • Έτσι, σήμε­ρα, στο εδώ­λιο κάθι­σαν οι Ι. Αγγος, Αν-Μάρ. Ανα­διώ­της, Ι. Καζαν­τζό­γλου, Ελπ. Καλα­ρί­της, Ι‑Βα Κομια­νός, Κ. Κορ­κο­βί­λης, Αν. Μιχά­λα­ρος, Γιώργ. Πατέ­λης, Γιώργ. Ρου­πα­κιάς, Γιώργ. Σκάλ­κος, Γιώργ. Στα­μπέ­λος, Αθ. Τσορ­βάς, Ν.Τσορβάς, Αριστ. Χρυσαφίτης.

Δεν προ­σήλ­θαν οι Γιωργ. Δήμου (έχει απο­χω­ρή­σει από την ΧΑ, καταγ­γέλ­λο­ντας απει­λές για τη ζωή του), Στ. Σαντο­ρι­ναί­ος, Χρ. Τσα­κα­νί­κας και Λέων Τσαλίκης.

Ο χρυ­σαυ­γί­της Ιωάν­νης Άγγος, σύμ­φω­να με το κατη­γο­ρη­τή­ριο και τα όσα ανα­δεί­χθη­καν στο δικα­στή­ριο, ήταν αυτός που τη νύχτα της 17ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013 ειδο­ποί­η­σε μέλη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης πως ο αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός, Παύ­λος Φύσ­σας , βρι­σκό­ταν με φίλους του στην καφε­τέ­ρια «κορά­λι» στο Κερατσίνι.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία, ο Ι. Αγγος, μέλος της Ασφά­λειας της ΤΟ Νίκαιας της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής, ειδο­ποί­η­σε τον ιεραρ­χι­κά ανώ­τε­ρο του, Ι. Καζαν­τζό­γλου, και αυτός τον πυρη­νάρ­χη, Γ. Πατέ­λη. Αυτός ειδο­ποί­η­σε τον περι­φε­ρειάρ­χη, Ιωάν­νη Λαγό. Παρα­δέ­χθη­κε το τηλε­φώ­νη­μα αλλά υπο­στη­ρί­ζει πως αμέ­σως μετά πήγε σπί­τι του και ξανα­κα­τέ­βη­κε όταν άκου­σε φωνές, μετά την δολοφονία

Ο ίδιος έπει­τα από τις επί­μο­νες ερω­τή­σεις της πρό­ε­δρου του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Μαρί­ας Λεπε­νιώ­του, παρα­δέ­χθη­κε πως μέσα από την καφε­τέ­ρια «Το Κορά­λι» ειδο­ποι­ή­σε τηλε­φω­νι­κά τον Ιωάν­νη Καζαν­τζό­γλου, στέ­λε­χος της Τοπι­κής Οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής στη Νίκαια και του είπε ότι «υπάρ­χουν κάποιοι εδώ που μας ενο­χλούν και θα φύγου­με». Αν και ο κατη­γο­ρού­με­νος ανέ­φε­ρε ότι δεν είπε τίπο­τα περισ­σό­τε­ρο στον συγκα­τη­γο­ρού­με­νό του σήμε­ρα, Ι. Καζαν­τζό­γλου, εκεί­νο το βρά­δυ, εντού­τοις η παρα­δο­χή του ότι του τηλε­φώ­νη­σε μέσα από την καφε­τέ­ρια έχει μεγά­λη σημα­σία. Και αυτό καθώς, σύμ­φω­να με την κατη­γο­ρία, ο Ι. Καζα­ντό­γλου φέρε­ται να ειδο­ποί­η­σε στη συνέ­χεια τον Ιωάν­νη Πατέ­λη και εκεί­νος με τη σει­ρά του τον κατη­γο­ρού­με­νο βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής Ιωάν­νη Λαγό. Ακο­λού­θη­σε στη συνέ­χεια ομα­δι­κό μήνυ­μα που εστά­λη από την Τοπι­κή Οργά­νω­ση της Νίκαιας στα μέλη της Χρυ­σής Αυγής ώστε να μετα­βούν επει­γό­ντως στα γρα­φεία της οργάνωσης.

Να σημειω­θεί, ότι η μητέ­ρα του Παύ­λου Φύσ­σα ταρά­χτη­κε ιδιαί­τε­ρα, όταν οι αστυ­νο­μι­κοί πέρα­σαν από κοντά της τον χρυ­σαυ­γί­τη δολο­φό­νο του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού, Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, που εμφα­νί­στη­κε και αυτός σήμε­ρα στο δικα­στή­ριο. Ο χρυ­σαυ­γί­της είναι σε κατ’ οίκον περιο­ρι­σμό σχε­δόν τρία χρόνια…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο