Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: Συνεχίζονται οι καταθέσεις δημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ για την δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Με την κατά­θε­ση του δημο­σιο­γρά­φου — φωτο­ρε­πόρ­τερ Γιάν­νη Λιά­κου συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα, η δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή.

Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε για την επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών σε συνα­δέλ­φους του φωτο­ρε­πόρ­τερ, τον Ιού­λη του 2014, τη μέρα που έγι­νε η μετα­γω­γή του αρχη­γού Ν. Μιχα­λο­λιά­κου, του υπαρ­χη­γού Χρ. Παπ­πά και του βου­λευ­τή της Χρυ­σής Αυγής Γ. Λαγού στο Εφε­τείο, για να απο­λο­γη­θούν. Ανα­φέρ­θη­κε στην επι­θέ­σεις που υπέ­στη­σαν οι φωτο­ρε­πόρ­τερ Συμέλ­λα Παζαρ­τζή και Γιάν­νης Κέμ­μος από τάγ­μα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής στο Εφε­τείο: «Ένας χτύ­πη­σε στα πλευ­ρά τη Συμέ­λα Παν­τζαρ­τζή. Να ανα­φέ­ρω ότι πριν είχε προη­γη­θεί λεκτι­κή επί­θε­ση σε εμάς. Η αστυ­νο­μία δεν μας προ­στά­τευ­σε. Η Συμέ­λα είχε πρό­βλη­μα υγεί­ας για­τί είχε εγχει­ρι­στεί και χτυ­πή­θη­κε εκεί. Τη βοή­θη­σα. Οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις αδια­φό­ρη­σαν. Πήγα­με στα γρα­φεία του Αθη­ναϊ­κού Πρα­κτο­ρεί­ου. Θυμά­μαι τον Γιάν­νη Κέμ­μο που τον χτύ­πη­σαν και αυτόν. Δεν τον είδα. Το έμα­θα εκ των υστέ­ρων». Σημεί­ω­σε ότι οι χρυ­σαυ­γί­τες δεν το είπαν αλλά δεν ήθε­λαν να τρα­βά­με τη συμπλο­κή τους με την αστυ­νο­μία. Ο μάρ­τυ­ρας υπο­γράμ­μι­σε ότι «έδρα­σαν σαν ομά­δα όταν χτύ­πη­σαν (…) Ήταν 10 άτο­μα. συντε­ταγ­μέ­να. Μας περι­κύ­κλω­σαν. Βγή­καν από την ευρύ­τε­ρη ομά­δα των χρυ­σαυ­γι­τών. Συντε­ταγ­μέ­να δρού­σαν την ώρα των επει­σο­δί­ων, φορού­σαν μαύ­ρα μπλου­ζά­κια, ξυρι­σμέ­να κεφά­λια, το σήμα της ΧΑ, ομοιό­μορ­φη αμφί­ε­ση, χαρα­κτη­ρι­στι­κό σωμα­τό­τυ­πο, γυμνα­σμέ­νοι». Απα­ντώ­ντας σχε­τι­κά, επι­βε­βαί­ω­σε ότι ο Ηλ. Κασι­διά­ρης δήλω­σε στην τηλε­ό­ρα­ση ότι «το επει­σό­διο δεν έγι­νε, δεν χτύ­πη­σαν φωτο­ρε­πόρ­τερ και ότι λέμε ψέμα­τα και θα μας μηνύσουν».

Για τις επι­θέ­σεις κατέ­θε­σε και ο φωτο­γρά­φος — φωτο­ρε­πόρ­τερ Μενέ­λαο Μυρίλ­λας. Ανα­φέρ­θη­κε στην επί­θε­ση χρυ­σαυ­γι­τών στην φωτο­ρε­πόρ­τερ Λουί­ζα Γουι­λελ­μά­κη, στον φωτο­ρε­πόρ­τερ Γιάν­νη Κέμ­μο, που υπέ­στη και σφο­δρό χτύ­πη­μα με την αρβύ­λα στο πρό­σω­πο και, όπως είπε ο μάρ­τυ­ρας «μας πλη­σί­α­σαν 3–4 άτο­μα και λίγο πριν χτυ­πή­σουν τον Κέμ­μο του είπαν “Τι τρα­βά­τε;”. Παρα­πά­τη­σε και έπε­σε κάτω. Τον κλό­τση­σαν δυνα­τά στο στό­μα ή στη μύτη και στο κεφά­λι. Σοκα­ρί­στη­κα. Ήταν δυνα­τό το χτύ­πη­μα. Ασυ­ναί­σθη­τα μπή­κα μπρο­στά, ανοί­γο­ντας τα χέρια. Ο Γιάν­νης δεν κατα­λά­βαι­νε τι έγι­νε. Είχε πάθει μπλα­κά­ουτ. Του είπα να πάει σε νοσο­κο­μείο….. Για τη Συμέ­λα διά­βα­σα ότι τη χτύ­πη­σαν, δεν το είδα. Αλλά του Γιάν­νη ήταν σοβα­ρό…». Για τα τάγ­μα­τα εφό­δου της ΧΑ που επι­τέ­θη­καν είπε ότι ήταν ευθυ­γραμ­μι­σμέ­νοι. «Θύμι­ζε, πάρα πολύ, στρα­τό. Υπήρ­χαν κάποιοι που έλεγ­χαν το συντε­ταγ­μέ­νο. Μια προ­σπά­θεια να μιμη­θεί στρα­τιω­τι­κή παρά­τα­ξη. Φορού­σαν μαύ­ρα μπλου­ζά­κια, ήταν στοι­χι­σμέ­νοι, παρα­ταγ­μέ­νοι στο πεζο­δρό­μιο» πρό­σθε­σε. Τέλος, κατέ­θε­σε και η φωτο­ρε­πόρ­τερ Συμέλ­λα Παν­τζαρ­τζή, λέγο­ντας ότι είδε τα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής να υπα­κούν με ευκο­λία στα νεύ­μα­τα των βου­λευ­τών της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, για  τις επι­θέ­σεις τον Ιού­λη του 2014 στο Εφετείο.

Περιέ­γρα­ψε στο δικα­στή­ριο τα επει­σό­δια που έγι­ναν από τους συγκε­ντρω­μέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες και πως υπά­κουαν σε εντο­λές «έναρ­ξης — λήξης» των επει­σο­δί­ων. «Παρα­τή­ρη­σα ότι γίνο­νταν και νεύ­μα­τα από τους βου­λευ­τές να κινη­θούν αυτοί οι άνθρω­ποι να κάνουν τις επι­θέ­σεις (…) ενώ σε άλλες στιγ­μές τούς έκα­ναν νόη­μα να στα­μα­τή­σουν», πρό­σθε­σε συμπλη­ρώ­νο­ντας ότι το είδε και στο φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό και στα βίντεο που τρά­βη­ξαν η ίδια και οι συνά­δελ­φοί της, αλλά και φυσι­κά, με τα ίδια της τα μάτια. Μάλι­στα, απα­ντώ­ντας σχε­τι­κά ανα­φέρ­θη­κε στους χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές Πανα­γιώ­τα­ρο, Κασι­διά­ρη, Μίχο.

Η μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε και για προ­πη­λα­κι­σμούς, βρι­σιές και επι­θέ­σεις που υπέ­στη­σαν φωτο­ρε­πόρ­τερ από τα τάγ­μα­τα εφό­δου στη διάρ­κεια του ρεπορ­τάζ. Μάλι­στα, εκτός από τις επι­θέ­σεις που υπέ­στη­σαν οι συνά­δελ­φοί της, Λουί­ζα Γου­λιελ­μά­κη και Γιάν­νης Κέμ­μος και η ίδια τραυ­μα­τί­στη­κε σοβα­ρά από δυνα­τή κλω­τσιά στα πλευ­ρά, από μεγα­λό­σω­μο χρυ­σαυ­γί­τη. «Ένιω­σα να μετα­κι­νεί­ται όλη η σπον­δυ­λι­κή μου στή­λη», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Απο­τέ­λε­σμα του σοβα­ρού τραυ­μα­τι­σμού της ήταν ένας μήνες εκτός δου­λειάς και επι­πλο­κές στην υγεία της.

Ανα­φέρ­θη­κε και στους οργα­νω­μέ­νους προ­πη­λα­κι­σμούς ενα­ντί­ον δημο­σιο­γρά­φων και φωτο­ρε­πόρ­τερ από χρυ­σαυ­γί­τες το Φλε­βά­ρη του 2014 πάλι στο Εφε­τείο, όταν βγή­κε η από­φα­ση για προ­φυ­λά­κι­ση Ηλιό­που­λου και Γερ­με­νή, προ­πη­λα­κι­σμούς που φαί­νε­ται πως καθο­δη­γού­σε ο Ηλ. Κασι­διά­ρης. «Μόλις έκα­νε νεύ­μα στους χρυ­σαυ­γί­τες, στα­μά­τη­σαν αμέ­σως…», είπε η μάρ­τυ­ρας. Όπως κατέ­θε­σε επί­σης, οι αστυ­νο­μι­κοί που ήταν παρό­ντες δεν έκα­ναν τίπο­τα για να προ­στα­τεύ­σουν τους φωτο­ρε­πόρ­τερ, αντί­θε­τα τους ειρω­νεύ­ο­νταν… Κατέ­θε­σε και για πισώ­πλα­το χτύ­πη­μα που υπέ­στη στον Άγιο Παντε­λε­ή­μο­να με ξύλο το 2011, όταν χρυ­σαυ­γί­τες εμπό­δι­σαν να γίνει συναυ­λία ενά­ντια στο ρατσι­σμό. Η επί­θε­ση έγι­νε «για εκφο­βι­σμό», καθώς είχαν απο­τρέ­ψει και άλλους φωτο­ρε­πόρ­τερ να φωτο­γρα­φί­σουν. Μάλι­στα είπε ότι «από την εμπει­ρία μου η ΧΑ επι­τί­θε­ται σε γυναί­κες και μάλι­στα πισώ­πλα­τα»

Πηγή: 902

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο