Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δικογραφία από την Αστυνομία για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με βάση τον απαράδεκτο νόμο για τις συναθροίσεις

Σε συνέ­χεια της χτε­σι­νής άθλιας προ­πα­γάν­δας του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που για το πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο, έρχε­ται σήμε­ρα ο σχη­μα­τι­σμός δικο­γρα­φί­ας από την Αστυ­νο­μία, καθώς, σύμ­φω­να με αρμό­διους αξιω­μα­τι­κούς, με βάση τον απα­ρά­δε­κτο νόμο για τις συνα­θροί­σεις και τον περιο­ρι­σμό των διαδηλώσεων.

Ειδι­κό­τε­ρα, όπως έγι­νε γνω­στό, η δικο­γρα­φία διε­νερ­γεί­ται από τη Διεύ­θυν­ση Αστυ­νο­μί­ας Αθη­νών που έχει την ευθύ­νη, κατό­πιν παραγ­γε­λί­ας του εισαγ­γε­λέα. Αφο­ρά την παρα­βί­α­ση της πρό­σφα­της από­φα­σης του Αρχη­γού της ΕΛ.ΑΣ για απα­γό­ρευ­ση συνα­θροί­σε­ων άνω των 100 ατό­μων μέχρι την 1η Φεβρουα­ρί­ου, τον νόμο για τις συνα­θροί­σεις, καθώς δεν είχε ορι­στεί διορ­γα­νω­τής όπως προ­βλέ­πε­ται και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε πορεία, αλλά και για παρά­βα­ση του άρθρου 285 του ποι­νι­κού κώδι­κα περί δημό­σιας υγεί­ας για τον συνωστισμό.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της η δικο­γρα­φία θα απο­στα­λεί στον εισαγ­γε­λέα, ο οποί­ος θα την αξιο­λο­γή­σει και θα κρί­νει αν θα ασκη­θούν διώ­ξεις και σε βάρος ποιων.

Να σημειω­θεί πως ήδη σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία με βάση τον απα­ρά­δε­κτο νόμο για τις συνα­θροί­σεις και τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων σε βάρος του πρό­ε­δρου της ΠΟΕΔΗΝ.

Αμφό­τε­ρες οι δικο­γρα­φί­ες επι­χει­ρούν να καλ­λιερ­γη­θεί κλί­μα εκφο­βι­σμού καθώς από την ψήφι­ση του απα­ρά­δε­κτου νόμου αιω­ρεί­ται η απει­λή να τυλι­χθούν «σε μια κόλ­λα χαρ­τί» εργα­ζό­με­νοι και νέοι που αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο