«ΔΙΝΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ» Μαξίμ Γκόρκι (Γ’ Μέρος — τελευταίο

  Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Δύσκο­λος δρό­μος – ξεκα­θά­ρι­σμα τοπο­θέ­τη­σης Ο Γκόρ­κι, μετά την επι­στρο­φή του στις γραμ­μές των μπολ­σε­βί­κων, πέρα­σε μια ψυχο­λο­γι­κά πολύ δύσκο­λη περί­ο­δο. Επα­νει­λημ­μέ­νως ο Λένιν χρειά­στη­κε να τον «σηκώ­σει» από τις κατα­θλί­ψεις του και τους δισταγ­μούς του. Σαν απά­ντη­ση σε πικρα­μέ­νο γράμ­μα του Γκόρ­κι, ο Λένιν, τον Ιού­λη του 1919, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το «ΔΙΝΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ» Μαξίμ Γκόρ­κι (Γ’ Μέρος — τελευ­ταίο.