Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Διοργάνωση αιμοδοσιών σε όλη την Ελλάδα στο πλαίσιο του 46ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή

Η ΚΝΕ, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­σή της «αντα­πο­κρί­νε­ται στην έκκλη­ση των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών για άμε­ση ανά­γκη αιμο­δο­σί­ας παίρ­νο­ντας την πρω­το­βου­λία διορ­γά­νω­σης αιμο­δο­σιών σε όλη την Ελλά­δα, στο πλαί­σιο του 46ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ-Οδηγητή».

«Η υπο­βάθ­μι­ση συνο­λι­κά των αιμο­δο­σιών τα τελευ­ταία χρό­νια, το κλεί­σι­μο των αντί­στοι­χων μονά­δων, η έλλει­ψη προ­σω­πι­κού στις αιμο­δο­σί­ες που λει­τουρ­γούν, καθώς και η έλλει­ψη σχε­τι­κής δια­παι­δα­γώ­γη­σης του λαού και της νεο­λαί­ας, με τη δια­χρο­νι­κή ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, έχουν ως απο­τέ­λε­σμα την τερά­στια ανα­ντι­στοι­χία ανά­με­σα στις ανά­γκες και τη δια­θε­σι­μό­τη­τα σε αίμα στη χώρα μας. Ιδί­ως τους καλο­και­ρι­νούς μήνες, αλλά και σε έκτα­κτες περιό­δους, όπως αυτή που δια­νύ­ου­με, λόγω της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, η κατά­στα­ση επι­δει­νώ­νε­ται ακό­μα περισ­σό­τε­ρο» ανα­φέ­ρει η ανα­κοί­νω­ση τονί­ζο­ντας στη συνέχεια:

«Η μαζι­κή συμ­με­το­χή της νεο­λαί­ας στις αιμο­δο­σί­ες, στην προ­σπά­θεια κάλυ­ψης των ανα­γκών για αίμα, θα είναι η καλύ­τε­ρη απά­ντη­ση στην κυβέρ­νη­ση, που αντί να καλέ­σει τη νεο­λαία να δώσει μαζι­κά αίμα, να εξα­σφα­λί­σει δωρε­άν τεστ κορο­νοϊ­ού για όλους τους νέους, επι­λέ­γει να της «κου­νά το δάχτυ­λο» και να τη στο­χο­ποιεί για την έξαρ­ση της παν­δη­μί­ας, προ­κει­μέ­νου να κρύ­ψει τις δικές της, εγκλη­μα­τι­κές ευθύνες».

«Η ΚΝΕ, με αίσθη­μα ευθύ­νης, όπως έκα­νε και στην πρώ­τη φάση της παν­δη­μί­ας στη χώρα μας, καλεί τους νέους και τις νέες να πρω­το­στα­τή­σουν στη διεκ­δί­κη­ση άμε­σων μέτρων απο­φα­σι­στι­κής στή­ρι­ξης του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, με μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των ειδι­κο­τή­των στην Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας, αλλά και τα νοσο­κο­μεία. Η διορ­γά­νω­ση αιμο­δο­σιών σε όλη την Ελλά­δα θα απο­τε­λέ­σει άλλη μια μορ­φή αλλη­λεγ­γύ­ης και συμπα­ρά­στα­σης στον τιτά­νιο αγώ­να που δίνουν οι υγειο­νο­μι­κοί στα νοσο­κο­μεία, τις ΜΕΘ και τα χει­ρουρ­γεία, για να σώσουν ανθρώ­πι­νες ζωές, για την προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού.

Καλού­με τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ, τους νέους και τις νέες όλης της χώρας να συμ­με­τά­σχουν μαζι­κά» κατα­λή­γει η ανακοίνωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο