Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης: Όργιο βίας και νοθείας ετοιμάζει η ΔΑΠ στις φοιτητικές εκλογές

Το όργιο της βίας και της νοθεί­ας που ετοι­μά­ζει η ΔΑΠ στις εκλο­γές των συλ­λό­γων στο ΔΙΠΑΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης ξεσκε­πά­ζουν με ανα­κοί­νω­σή τους οι υπο­ψή­φιοι της Παν­σπου­δα­στι­κής ΚΣ στις φοι­τη­τι­κές εκλογές.

Η ανα­κοί­νω­ση απο­κα­λύ­πτει τον μηχα­νι­σμό βίας, νοθεί­ας, εξα­γο­ράς και εκβια­σμών στους φοι­τη­τές τον οποίο έχει στή­σει η ΔΑΠ, η οποία ταυ­τό­χρο­να προ­σπα­θεί να εμφα­νί­σει ως «παρά­νο­μες» τις δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες των φοιτητών.

Η ανα­κοί­νω­ση αναφέρει:

«Τι πραγ­μα­τι­κά συμ­βαί­νει στο ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης;

Στις 3 και 4 Μαΐ­ου πραγ­μα­το­ποιού­νται οι εκλο­γές στους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για την ανά­δει­ξη των Διοι­κη­τι­κών Συμ­βου­λί­ων τους.

Η κυβερ­νη­τι­κή παρά­τα­ξη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ επι­χει­ρεί με θρά­σος και ψέμα­τα να εμφα­νί­σει ως “παρά­νο­μες” τις δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες των φοι­τη­τών και κατη­γο­ρεί την Παν­σπου­δα­στι­κή Κ.Σ. για νοθεία. Όμως στο σπί­τι του κρε­μα­σμέ­νου δεν μιλά­νε για σκοι­νί! Σήμε­ρα απο­κα­λύ­πτου­με με στοι­χεία και ονό­μα­τα τη “συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία” της ΔΑΠ στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. Θεσ­σα­λο­νί­κης και καλού­με το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και τη ΝΔ να πάρουν επί­ση­μα θέση στις καταγγελίες.

Σύλ­λο­γοι στα χέρια των φοι­τη­τών ή της “συν­δι­κα­λι­στι­κής μαφί­ας” της ΔΑΠ;

Το 2019, το Διε­θνές Πανε­πι­στή­μιο Ελλά­δας (ΔΙΠΑΕ) απορ­ρό­φη­σε τα πρώ­ην Τ.Ε.Ι. της Θεσ­σα­λο­νί­κης, της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας & Θρά­κης και δημιούρ­γη­σε στη θέση τους νέα Τμήματα.

Τα επό­με­να χρό­νια οι φοι­τη­τές μέσα από μαζι­κές συνε­λεύ­σεις προ­χώ­ρη­σαν στην ίδρυ­ση νέων φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, με κατα­στα­τι­κά που εγκρί­θη­καν από το Πρω­το­δι­κείο και αντι­στοι­χούν στις σχο­λές του και­νούρ­γιου Ιδρύ­μα­τος.

Συγκε­κρι­μέ­να, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ιδρύ­θη­καν οι Σύλ­λο­γοι Φοι­τη­τών στη Σχο­λή Μηχα­νι­κών και στη Σχο­λή Επι­στη­μών Υγεί­ας. Οι σύλ­λο­γοι αυτοί πρω­το­στά­τη­σαν σε μεγά­λες φοι­τη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις, όπως αυτές του 2022, που απέ­τρε­ψαν τη συγ­χώ­νευ­ση και κατάρ­γη­ση δύο Τμη­μά­των της Σχο­λής Μηχα­νι­κών και μετα­φο­ρά στις Σέρρες!

Πρώ­τη φορά το 2022 πραγ­μα­το­ποί­η­σαν ελεύ­θε­ρες φοι­τη­τι­κές εκλο­γές, χωρίς νοθεία, με μαζι­κή συμ­με­το­χή φοι­τη­τών, σχε­δόν 800 στο σύνο­λο. Σε αυτές τις εκλο­γές, στους νέους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους είχαν δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής όλες οι φοι­τη­τι­κές παρα­τά­ξεις. Συμ­με­τεί­χαν η Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνερ­γα­σί­ας, η ΕΑΑΚ, το Bloco (ΣΥΡΙΖΑ) καθώς και μια άλλη ανε­ξάρ­τη­τη παρά­τα­ξη. Η μόνη παρά­τα­ξη που επέ­λε­ξε να μην συμ­με­τά­σχει ήταν η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ…

Για­τί η ΔΑΠ δε συμ­με­τέ­χει στις εκλο­γές των συλ­λό­γων στο ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης; 

Για­τί εδώ και δεκα­ε­τί­ες η ΔΑΠ του ΤΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης έχει στή­σει έναν μηχα­νι­σμό βίας, νοθεί­ας, εξα­γο­ράς και εκβια­σμών στους φοι­τη­τές τον οποίο επι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει. Οι καταγ­γε­λί­ες έπε­φταν βρο­χή όλα τα προη­γού­με­να χρόνια:

Εκλο­γές με μπρά­βους και τρα­μπου­κι­σμούς φοι­τη­τών όπως το 2019.

Δυο και τρεις φοι­τη­τές μαζί στο ίδιο παρα­βάν (!) ή κάλ­πες σε δια­δρό­μους χωρίς παραβάν.

Απει­λές σε φοι­τη­τές πως “αν δεν ψηφί­σεις ΔΑΠ δε θα πάρεις ποτέ πτυ­χίο” ή “εδώ ψηφί­ζου­με μόνο ΔΑΠ”.

Ψηφο­δέλ­τια σε δια­φα­νείς φακέ­λους για να δια­κρί­νε­ται τι ψηφί­ζει κάθε φοι­τη­τής, ώστε μέλος της ΔΑΠ στη­μέ­νο πάνω από την κάλ­πη να φωνά­ζει «σαλά­μι» κάθε φορά που διέ­κρι­νε ψηφο­δέλ­τιο της Παν­σπου­δα­στι­κής, και άλλο μέλος της εφο­ρευ­τι­κής επι­τρο­πής να φακε­λώ­νει τον «απεί­θαρ­χο» σπου­δα­στή στις λίστες

Αυτό το από­στη­μα της βίας και της νοθεί­ας έσπα­σε το 2022 με τις εκλο­γές στους νέους συλ­λό­γους! Σε αντί­θε­ση, λοι­πόν, με τις πραγ­μα­τι­κές εκλο­γές των φοι­τη­τών και όλες τις άλλες παρα­τά­ξεις, η ΔΑΠ παρου­σιά­ζει έναν δικό της ενιαίο “φοι­τη­τι­κό σύλ­λο­γο ΔΙΠΑΕ”, με κατα­στα­τι­κό του …1986 (!) που αφο­ρά το …ΤΕΙ Θεσ­σα­λο­νί­κης (!), που προ­φα­νώς δεν υπάρ­χει πια. Δηλα­δή ένα σύλ­λο­γο φάντα­σμα χωρίς απο­δει­κτι­κά στοι­χεία ίδρυ­σης (πρα­κτι­κό ίδρυ­σης, κατα­στα­τι­κό) και προ­φα­νώς χωρίς λει­τουρ­γία. Εμφα­νί­ζει, μάλι­στα, συγκε­ντρω­τι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα δήθεν «εκλο­γών» που έγι­ναν το 2022 σε ένα άδειο πανε­πι­στή­μιο από φοι­τη­τές και χωρίς καμία νομι­μο­ποί­η­ση ή έλεγ­χο των δια­δι­κα­σιών τους! Μιλά­ει μάλι­στα για “αυτο­κρα­το­ρία” και είναι λογι­κό, αφού κατε­βαί­νει κυριο­λε­κτι­κά …μόνη της!

Τι συμ­βαί­νει με τις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές του 2023;

Έτσι φτά­σα­με στο 2023, με τους συλ­λό­γους ΣΕΥ και Μηχα­νι­κών να ανα­πτύσ­σουν μια σημα­ντι­κή δρά­ση, να παλεύ­ουν για όλα τα ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τους φοι­τη­τές, να συμ­με­τέ­χουν στις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις για το έγκλη­μα στα Τέμπη κ.α.

Οι εκλεγ­μέ­νοι με την Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ στο ΔΙΠΑΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης πρό­τει­ναν την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ελεύ­θε­ρων, ανό­θευ­των εκλο­γών, με τη συμ­με­το­χή όλων των παρα­τά­ξε­ων και συν­δυα­σμών, στους ανα­γνω­ρι­σμέ­νους φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους την ημε­ρο­μη­νία που πραγ­μα­το­ποιού­νται πανελ­λα­δι­κά οι εκλο­γές. Η ΔΑΠ αρνή­θη­κε την ανα­γνώ­ρι­ση των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας μόνο τον «Σύλ­λο­γο φοι­τη­τών ΔΙΠΑΕ» που αμφι­σβη­τεί­ται η ίδια του η ύπαρ­ξη (!). Παράλ­λη­λα, αρνή­θη­κε την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κής συνέ­λευ­σης και δήλω­σε πως θα ορι­στεί εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή που θα απο­τε­λεί­ται μόνο από στε­λέ­χη της ΔΑΠ, ανα­πα­ρά­γο­ντας και γνω­στές απει­λές για τους όρους πραγ­μα­το­ποί­η­σης των εκλογών.

Η ΔΑΠ, με από­φα­σή της, αρνεί­ται να συμ­με­τά­σχει σε ενιαί­ες δημο­κρα­τι­κές εκλο­γές στο ΔΙΠΑΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης, για να προ­χω­ρή­σει μόνη της σε «εκλο­γές» νοθεί­ας. Το απο­τέ­λε­σμα αυτής της παρω­δί­ας είναι ήδη προαποφασισμένο!

Ως απο­τέ­λε­σμα της αμφι­σβή­τη­σης όλων των κανο­νι­σμών πραγ­μα­το­ποί­η­σης των εκλο­γών και των απει­λών, οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι απο­φά­σι­σαν την πραγ­μα­το­ποί­η­ση των Φοι­τη­τι­κών Εκλο­γών στο ΔΙΠΑΕ στις 3 και 4 Μάη. 

Η συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία της ΔΑΠ ξεσκεπάζεται! 

Μόνο τις τελευ­ταί­ες μέρες:

Στο ΔΙΠΑΕ εμφα­νί­ζο­νται ως «φοι­τη­τές με κατα­τα­κτή­ριες εξε­τά­σεις» κάτι 40άρηδες ΔΑΠί­τες, στε­λέ­χη της ΝΔ, με ύπο­πτες βεβαιώ­σεις σπου­δών, από­φοι­τοι του ΠΑΜΑΚ και της Οδο­ντια­τρι­κής ΑΠΘ! Πρώ­τη φορά βλέ­που­με οδο­ντί­α­τρο στα 40 του να θέλει να γίνει νοση­λευ­τής ή γεω­πό­νος! Άσχε­τοι τύποι ετοι­μά­ζο­νται να ψηφί­σουν στις «εκλο­γές» που ετοι­μά­ζει η ΔΑΠ!

Στέ­λε­χος της ΔΑΠ στο ΔΙΠΑΕ κυκλο­φο­ρεί με 3 φοι­τη­τι­κά πάσο από δια­φο­ρε­τι­κές σχο­λές! Όπως είναι γνω­στό, κάθε φοι­τη­τής δικαιού­ται μόνο ένα πάσο. Πώς βρέ­θη­καν στα χέρια του 3 πάσο; Σε πόσες σχο­λές είναι γραμ­μέ­νος; Πόσα ακό­μα στε­λέ­χη της ΔΑΠ έχουν τέτοια προ­νό­μια; Σε πόσες σχο­λές θα ψηφί­σουν οι συγκεκριμένοι;

Συγκε­κρι­μέ­νο στέ­λε­χος της ΔΑΠ (Κ.Μ.) ανα­φέ­ρει ότι ο ρόλος του είναι να είναι μεσά­ζο­ντας της γραμ­μα­τεί­ας! Έχει στή­σει μηχα­νι­σμό βεβαιώ­σε­ων σπου­δών!!! Παράλ­λη­λα, παρα­δέ­χε­ται ότι η ΔΑΠ δια­τη­ρεί τους κατα­λό­γους των φοι­τη­τών, ενώ οι πρυ­τα­νι­κές αρχές αρνού­νται να τους παρα­χω­ρή­σουν στις εφο­ρευ­τι­κές επι­τρο­πές των συλλόγων!

Ο πρό­ε­δρος του «Συλ­λό­γου Φοι­τη­τών ΔΙΠΑΕ» έως το 2022, (Ε.Φ, στέ­λε­χος της ΔΑΠ) αφό­του ολο­κλή­ρω­σε τις σπου­δές του στο τμή­μα δια­τρο­φής της ΣΕΥ εμφα­νί­ζε­ται ως φοι­τη­τής με κατα­τα­κτή­ριες στο ίδιο τμή­μα!!! Δίπλα στην υπο­γρα­φή του σε σχε­τι­κό ψήφι­σμα του «συλ­λό­γου» προς το ΔΣ του ΟΑΣΘ εμφα­νί­ζε­ται σφρα­γί­δα που ανα­γρά­φει «Σύλ­λο­γος Μετα­πτυ­χια­κών»! Αλή­θεια, σε ποιο κύκλο σπου­δών βρί­σκε­ται; Πώς βρί­σκο­νται στα χέρια του όλες οι σφραγίδες;

Ο νυν αυτο­προσ­διο­ρι­ζό­με­νος πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου ΣΕΥ (Κ.Μ, στέ­λε­χος της ΔΑΠ) παρα­δέ­χτη­κε δημό­σια, πως στις περ­σι­νές «εκλο­γές» που είχε στή­σει η ΔΑΠ, η εφο­ρευ­τι­κή επι­τρο­πή ορί­στη­κε στα γρα­φεία της ΟΝΝΕΔ στο κέντρο της Θεσ­σα­λο­νί­κης (Μιχα­ήλ Καλού 6).

Στο τμή­μα Μηχα­νι­κών Περι­βάλ­λο­ντος του ΔΙΠΑΕ έχουν απευ­θύ­νει χαι­ρε­τι­σμό ως πρό­ε­δροι του «φοι­τη­τι­κού συλ­λό­γου» 3 δια­φο­ρε­τι­κοί άνθρω­ποι με γκρί­ζα μαλλιά!!!

Προ­κύ­πτουν σοβα­ρά ερωτήματα:

Τι στά­ση κρα­τά­ει το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας για τις συγκε­κρι­μέ­νες καταγγελίες;

Η Διοί­κη­ση του Ιδρύ­μα­τος τι απα­ντά­ει για όλα αυτά;

Τα στοι­χεία που καταγ­γέλ­λου­με βρί­σκο­νται στη διά­θε­σή τους.

Οι φοι­τη­τές να τους απομονώσουν! 

Να κάνουν δική τους υπό­θε­ση τις φοι­τη­τι­κές εκλογές!

Η ΔΑΠ δεν έχει χωνέ­ψει ακό­μα την περ­σι­νή της ήττα και προ­σπα­θεί με όλα τα μέσα να αλλοιώ­σει τη φωνή των φοι­τη­τών. Το ΔΙΠΑΕ Θεσ­σα­λο­νί­κης δεν είναι η εξαί­ρε­ση! Θέλουν να γίνει ο κανό­νας σε όλη την Ελλά­δα! Πριν λίγες μέρες απο­κα­λύ­ψα­με κι άλλα “περί­ερ­γα” φαι­νό­με­να σε άλλες σχολές!

Δε θα περά­σει! Οι φοι­τη­τές θα στεί­λουν μήνυ­μα κατα­δί­κης απέ­να­ντι στην κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή και διεκ­δί­κη­σης για τις σπου­δές και τη ζωή τους!

Τώρα είναι ώρα ευθύ­νης για κάθε νέο και νέα! Δε χωρά κανέ­νας εφησυχασμός! 

Καλού­με κάθε φοι­τη­τή και φοι­τή­τρια σε όλη τη χώρα να κάνει δική του υπό­θε­ση την πραγ­μα­το­ποί­η­ση ανό­θευ­των φοι­τη­τι­κών εκλο­γών και την ενί­σχυ­ση της Παν­σπου­δα­στι­κής Κ.Σ. σε όλους τους συλ­λό­γους! Να μην επι­τρέ­ψει στη συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία της ΔΑΠ να επα­νέλ­θει στο προσκήνιο!

Συμ­με­τέ­χου­με μαζι­κά στα ψηφο­δέλ­τια και ψηφί­ζου­με Παν­σπου­δα­στι­κή Κίνη­ση Συνεργασίας!»

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο